Kisalföld, 2007. november (62. évfolyam, 255-266. szám)

2007-11-07 / 259. szám

Kisalföld 2007. november 7., szerda SOPRON ÉS KÖRNYÉKE 9 www.kisalfold.hu Emléktáblát terveznek a hegymászónak HOCHSCHWAB-HEGYSÉG GOSZTQNYI MIKLÓS____________ A soproni Szent Mihály-temető­­ben eltemették Patonai Pétert, az Ausztriában halálos balesetet szenvedett alpinistát. Barátai em­léktáblát állíttatnának tiszteletére, s jótékony célú, könnyű emléktú­rával segítenének a családon is.- A tragikus körülmények között októberben, az ausztriai Hoch­­schwab-hegység 1800 méteres ma­gasságában lavinaomlás miatt el­hunyt soproni hegymászó, Patonai Péter tiszteletére emléktáblát sze­retnénk felállíttatni a családdal együtt a helyszínen tavasszal, ami­kor ott is enyhül az idő - tudtuk meg Rózsás Józsefsoproni hegymá­szótól, aki pár héttel a halállal vég­ződött baleset előtt túrázott együtt Patonai Péténél az osztrák hegyek­ben. - A meredek sziklafalakon szá­mos hasonló emléktábla utal halá­los kimenetelű nagédiák áldozata­ira, ezért úgy gondoljuk, illő, hogy az ő emléke is fennmaradjon. A helyszínen, a kiépített túraútvonal menti sziklafalak egyikén helyez­zük majd el a táblát. Ezzel együtt barátai és sporttársai az elhunyt al­pinista családja megsegítésére is gondolnak. Úgy tervezzük, hogy évente jótékony célú, könnyű túrát szervezünk majd a soproni hegyek­be Patonai Péter emlékére, a bevé­tellel pedig a hátramaradt családot támogatjuk. Terveink szerint idén december 30-án a Muckra vezet a túra, amelyre minden jó szándékú embert várunk. Patonai Péter (balra) szenvedélyes hegymászó és természetkedvelő volt. Minta lehet a Fertő-parti kerékpárút Pedálos turistákat várnak KISTÉRSÉG________ P. HORVÁTH LÁSZLÓ____________ A Sopron-Fertőd kistérségen belül a felniért igények alapján mintegy 800 millió forintba kerülne a kerékpárutak kiépí­tése. Az első pályázatot a jövő héten adják be. A Sopron-Fertőd kistérség telepü­lései összehangolták a kistérségi kerékpárút-fejlesztéssel kapcsola­tos elképzeléseiket. Az első be­nyújtásra kerülő program kereté­ben új szakasz épülne Fertőd és Fertőszentmiklós között, az Ágfal­va és Sopron közti kerékpárút foly­tatásával pedig kiépülne az ágfalvi belterületi rész. Ez utóbbi úgy va­lósulna meg, hogy a Fő utcát ki­szélesítenék, hogy alkalmas legyen a kerékpáros-forgalomra is. Emel­lett Kópházát is összekötnék a Fer­tő-parti úthálózattal, továbbá egy hidat is építenek a települést ketté­szelő Ikva patak fölé. Kópháza és Harka, valamint Kópháza és Balf között közútra kihelyezett táblák­kal jelölik ki a kerékpárutat, mivel ott az autósforgalom nem túl nagy. A tervezett beruházások összérté­ke eléri a 240 millió forintot, amelyből 200 milliót állami és uni­ós támogatásból teremtenének elő az önkormányzatok.- A másik, összességében mint­egy félmilliárd forintos kerékpár ­­út-fejlesztési pályázatra jövő év február elsejéig kell jelentkezni ­­mondta el a Kisalföldnek Páliné Keller Csilla, a kistérség tanácsadó­ja. - Terveink szerint a Fertő-parton a már meglévő úthálózatot újíthat­juk fel, bővíthetjük ki a hiányzó sza­kaszokkal és pihenőhelyeket alakít­hatunk ki. A pályázat keretében nemcsak utak épülnek, hanem magában foglal egy átfogó kistérsé­gi természeti, bor- és kerékpárostu­­rizmus-fejlesztést Tervezünk egy „kerékpárostérség” marketingkam­pányt is, amelytől a térség ismert­ségének, az ide látogatók és a ke­rékpárt választók számának növe­kedését várjuk. Terveink szerint a programba bekapcsolódik a Fer­­tő-Hanság Nemzeti Park is, a Lász­­lómajor felújításával egy termé­szetvédelmi bemutatóközpontot hoznak létre. Sopronban pedig a soproni Borút Egyesület közösségi borkóstoló termet és vinotékát, va­lamint bormúzeumot alakítana ki. Évek óta visszatérő probléma, hogy Fertőrákos és Balf között nincs kerékpárút. Ezért a kistérségi tanács megkereste a Magyar Közút Kht.-t, akiktől azt kérik, hogy az érintett útszakasz kerüljön be az elkövetkezendő két év akciótervé­be. Azaz az állami szervezet újítsa fel és szélesítse ki az utat. így pedig már a kerékpárosok is elférnének az autók mellett. EGYEZTETÉS A MINISZTÉRIUMMAL A Kisalföld információi szerint a Gazdasági és Közlekedési Mi­nisztérium (GKM) a Fertő-parti kerékpárutat mintamodellként szeretné kezelni a jövőben. Az üzemeltetés költségeinek fel­osztásáról, valamint az út mű­ködtetésének feltételeiről no­vember 14-én, Hegykőn tarta­nak tanácskozást. A megbe­szélésen részt vesz Bodor Ádám, a kormány kerékpárúti biztosa, valamint Kalincsák Ist­ván, a GKM szakértője. Az ország legidősebb polgára a Sopronban élő Szentirmay Jánosné Relly néni 108. születésnapja SOPRON_________ GOSZTQNYI MIKLÓS____________ Magyarország legidősebb polgára, Szentirmay János­né családja körében ünne­pelte meg 108. születés­napját. A legfrissebb sta­tisztika szerint hazánkban a férfiaknál 69, a nőknél 77 évre nőtt a születéskor várható életkor hossza. Megélte az 1921-es népszavazást A Sopronban élő Szentirmay Já­nosné Relly néni megünnepelte 108. születésnapját. Valószínűleg ő az egyetlen az 1921-es soproni népszavazás voksolói közül, aki­nek ez a történelmi pillanat élő emlék. Relly néni 1923. jűlius else­jén kapta kézhez felső nép- és pol­gári iskolai tanári oklevelét, s 1957-ben ment nyugdíjba. A ki­lencvenes éveiben is ellátta magát, szorgalmasan ápolta gyümölcsfáit. Azóta unokája, Szentirmay Miklós és felesége, Erika, három déduno­kája, Andrea, Gabriella és Tímea, illetve a család barátja, Balláné Ka­ti látogatja rendszeresen az idős asszonyt, akinek látása elgyengült és már járni sem tud egyedül.- Alig egy hónapja látogattam meg Relly nénit, s akkor azt mond­ta: egy dolgot kíván csak a jó Isten­től, azt, hogy a legkisebbik déd­unokája diplomáját kézbe vehesse- mondta az egyik szomszéd, a 76 éves Brigitta néni. Fontos a genetikai háttér- Az öregedés rendkívül összetett folyamat, de jelenlegi tudásunk szerint a genetikai háttér a legfon­tosabb, ki milyen hosszú életű lesz a Földön - tudtuk meg dr. Bo­ga Bálinttól, a Magyar Gerontoló­giai Társaság elnökétől. - A gene­tikai adottságokra természetesen rendkívül sok befolyásoló tényező A108. születésnapját ünneplő Relly néninek egy vágya van még, kézbe venni legkisebb dédunokája diplomáját. Fotó: Magasi Dávid rint 108 évesnél nincs idősebb ember az országban - válaszolta lapunk érdeklődésére dr. Hack­­spacher Andrea, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatá­sok Központi Elivatala főosztály­vezető-helyettese. Mindez annyit jelent: Szentir­may Jánosné Magyarország leg­idősebb polgára. »írja meg véleményét levélben: 9002 Győr, Pf. 28. hat a táplálkozási szokásoktól kezdve a külső, környezeti össze­tevőkön át egészen a lelki okokig bezárólag. Ha adott esetben az egészséges életvitellel párosuló jó genetikai hátteret nem rontják le kritikus szint alá a külső körülmé­nyek, akkor biztosított a hosszú élet. A világon főként a Kaukázus­ban, illetve más egzotikus tájakon találkozhatunk matuzsálemi kort megért emberekkel, ugyanakkor jó hír, hogy hazánkban is növek­szik a születéskor várható élettar­tam. A Központi Statisztikai Hiva­tal legfrissebb adatai szerint a ma születettek közül átlagban férfiak esetében 69 év, a nőknél 77 életév betöltése várható. Magyarország legidősebb polgára- A személyiadat- és lakcímnyil­vántartásban tárolt adatok sze-Lehet pályázni a hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésére Minimum harminc százalék az önrész SOPRON_________ HORVÁTH FERENC_____________ Megjelent a hulladékgazdálko­dási rendszerek kiépítéséről szóló pályázati kiírás. A sopro­ni projekt nevesített, tehát el­vileg a biztos nyerők között szerepel. Sopron és a társult települések előtt elvileg megnyílt a lehető­ség, hogy kiépítsék az uniós nor­máknak megfelelő hulladékgaz­dálkodási rendszert a cséri komplexummal együtt, ugyanis hosszas várakozás után megje­lent a pályázati kiírás.- December 12-től lehet a pá­lyázatokat benyújtani - válaszol­ta érdeklődésünkre Havas And­rás alpolgármester. - Amint vár­ható volt, számos változtatást kell beépíteni a projektbe. Hogy pontosan miről van szó, az csü­törtökön egy budapesti megbe­szélésen derül ki, ugyanis az összes ilyen programot átvilágít­tatta a Nemzeti Fejlesztési Ügy­nökség. Mi erre számítottunk, ezért nem készítettük el teljesen a pályázati anyagot, hiszen fe­lesleges pénzkidobás lett volna. A tárgyalások után azonban fel­gyorsulnak az események. Arról szó sincs, hogy esetleg kicsúsznánk valamilyen határidő­ből, sőt, arról sem, hogy esetleg elfogy­na a pénz. Havas András alpolgármester Azért, mert egyrészt nincs határ­idő, másrészt pedig a mi projek­tünk nevesített. Egy probléma azonban adódhat, ugyanis a kiírás szerint a minimális önrész 30 szá­zalék. Ez jelentős összeg (koráb­ban csak 10 százalékról volt szó), hiszen a program 8-10 milliárd fo­rintos. Hogy pontosan mennyi, az a pályázat készítésekor derül ki. Az önrészről az önkormányzatnak kell dönteni, s ezt követően lehet benyújtani a pályázatot, ugyan­csak testületi állásfoglalás után. Az alpolgármester véleménye szerint az önkormányzat be­nyújtja a pályázatot, hiszen a Harkai úti hulladéklerakó műkö­dési engedélye 2009. június 30-án lejár. Az idő tehát szorít, de kapkodni azért nem kell. Mikor lesz normális útburkolat a Baross úton? telezők, hogy a sörgyár felől el­kezdjék az útburkolat teljes szé­lességében való felújítását, bele­értve a járdát is. A munkálatok határideje november harminca­­dika - tudtuk meg Kerekes Attilá­tól, Sopron főmérnökétől, aki el­mondta: az említett szegélyköve­ket megnézik, s az esetleges ke­rékpáros balesetek megelőzése érdekében a hibát megszüntetik.A Baross út burkolatát teljes szélességében felújítják. OLVASÓ) SMS SMS: T. önkormányzat! 1. Mi­kor lesz normális burkolat a soproni Baross úton? 2. A quadpályánál a Kerékpár utca végén a szegélyköveket miért fordítva rakták le? SB73-Jó hírrel szolgálhatunk, a Ba­ross úton már felvonultak a kivi­

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék