Kisalföld, 2008. november (63. évfolyam, 256-279. szám)

2008-11-04 / 257. szám

Kisalföld SOPRON ÉS KÖRNYÉKE 7 2008. november 4., kedd www.kisalfold.hu A legidősebb magyar ma 109 éves SOPRON FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.- Manapság jobbára csak levese­ket és pépes eledelt vesz magá­hoz, valamint sok tejterméket ­­meséli az agrárvégzettségű uno­ka, Szentirmay Miklós. Noha Relly néni látása már igen megromlott, időszakosan nagyot is hall, dédunokái látogatásának örül a legjobban: Andreának és Gabriellának, akik Pesten joghall­gatók, s a legkisebbnek, Tímeának, aki az NYME Faipari Mérnöki Ka­rán ipari termék- és formaterve­zést tanul.- Nagymamám 1923-ban kapta meg a felső nép- és polgári iskolai tanári diplomáját - veszi elő Relly néni oklevelét és egy fiatalkori fényképét az unoka. - Az Orso­lya-, a Halász utcai, valamint Sop­ron környéki iskolákban tanított, az Orsolya-iskolából ment nyug­díjba 1954-ben, 55 éves korában. Legendás volt pedagógiai érzéke, a legkezelhetetlenebb diákokat mindig rá bízták. Mindig mondta nekünk, gyerekeknek: becsülete­sen kell dolgozni, tiszta lelkiisme­rettel élni, s nem kell megijedni a feladatoktól. Mély vallásosság jel­lemzi őt: 99 éves korában még egyedül ment el a Julianeumba misére. Arcvonásai és tekintete máig megőrizték a derűt, amely istenhitéből fakadt, jóllehet férjét, aki pénzügyminisztériumi főta­nácsos volt, már 1941-ben elve­szítette. Leányát, a 11 éves Évát a rá következő évben. Édesapámat Szentirmay Jánosné fiatal korában.- aki már négy éve nincs közöt­tünk - egyedül nevelte fel. Emlék­szem, mindig célokat tűzött ki maga elé: „meg akarom érni az érettségidet; a diplomádat; a há­zasságkötésedet; a gyermekeidet. Most a dédunokák diplomázása van soron... Bízunk abban, jövőre, a 110. születésnapján személye­sen is tud fogadni bennünket... Relly néni november 4-én ünnepelte 109. születésnapját. RELLY NÉNI AZ ORSZÁG LEGSZÉPKORÚBB LAKOSA- Szentirmay Jánosné nemcsak Győr-Moson-Sopron megye, hanem az ország legidősebbje - tudtuk meg dr. Hackspacher Andreától, a Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal Népes­ség-nyilvántartási Osztálya vezetőjétől. - Hazánkban mintegy 870 százéves vagy afölötti kort megért polgár él. Gyakorlati tapasztalataink szerint a magas életkorú polgárokat belföldön és külföldön élő hozzátartozóik egyaránt gondozás céljából sok esetben magukhoz veszik anélkül, hogy az érintett lak­­címváltozását, külföldön történő letelepedését, külföldön bekövetkezett elhalálozását a nyilvántartás felé bejelentenék. Ezen látens adatváltozások miatt előfordulhat, hogy egyes szépkorúak nyilvántartás szerinti adatai nem felelnek meg a valós helyzetnek. Simon: Eltöröltük az üdülők adóját SOPRON MUNKATÁRSUNKTÓL- Nulla forintra csökkentettük az üdülők adóját, mert az igazság­talan volt, hiszen a legtöbb ilyen épület lakásként funkcionál - je­lentette be Simon István alpol­gármester sajtótájékoztatóján. Eddig négyszáz forint volt négy­zetméterenként az az adó, amelyet közgyűlési döntéssel megszüntet­tünk - jelentette be Simon István alpolgármester hétfői sajtótájé­koztatóján. - Ezzel a lépéssel igaz­ságtalan helyzetet szüntettünk meg, mivel azok az emberek, akik a nyilvántartás szerint üdülőben élnek, de lakásukként használják az üdülőként nyilvántartott ingat­lant, sérelmezték, hogy ilyen ma­gas adót kell fizetniük. ” Ezek az épületek a szó igazi értelmében soha nem voltak üdülők, sokkal inkább hétvégi házként vagy rendes lakásként funkcionál­tak, ezért volt igazságtalan az adó az itt élők részére. A fideszes több­ségű önkormányzat ezzel a lépés­sel több ciklus óta fennálló problé­mát oldott meg. Simon István hozzátette: a nyil­vántartásban 412 üdülő szerepel, a zömük Tómalmon, Görbehalom­ban és a Virágvölgyben található. MOBILTANKOT közvetlenül a gyártótól! TMB engedélyes mobiltankok 640,820, és 1000 literes tar­tályokkal, 12(24) V-os, vagy 220 V-os működtető feszültséggel További opciós lehetőségek és igények szerint gyártja a Castrum Ferreum Kft. 9800 Vasvár, Alkotmány u. 109. Tel: 94/573-002 TMB engsz: 635-01/36000/02 MÁR 117.000 Ft-tól (+Áfa) Rendelje meg MOST!!! lnfo@castfum-ferreum.hu Sopronért: Átadták a Heineken Hungária kétmillió forintját Mentőalapítványé a támogatás SOPRON MUNKATÁRSUNKTÓL A Heineken Sopronért közön­­ségszavazatos akció győztese, az Együtt az Életért, Sopronért Mentő Alapítvány képviselői vehették át tegnap a sörgyár kétmillió forintos felajánlását.- Sikeres volt a Heineken Hungá­ria Zrt. társadalmi felelősségválla­lását kifejező Heineken Sopronért programja. Az erre a célra meg­nyitott weboldalon húszezer le­töltést és 675 regisztrálást rögzí­tettünk az egy hónap alatt ­­mondta az átadási ünnepségen Diós László, a Heineken Hungária Zrt. emberierőforrás-igazgatója.- A lehetséges három nemes cél közül a túlnyomó többség a helyi mentőalapítványt részesítette előnyben, így nekik nyújtjuk át a Heineken kétmilliós támogatását. A város nevében Fodor Tamás polgármester köszönte meg a cég tiszteletre méltó gesztusát, majd Lükő Péter, a nyertes alapítvány tit­kára részletezte, a nekik juttatott kétmillió forintot egy új mentőautó beszerzésének anyagi alapjaihoz Diós László Gobbra) Nyitrai Petemé alapítványi elnöknek és Lükő Péter mentőtisztnek Fodor Tamás polgármester jelenlétében nyújtotta át a kétmilliós felajánlást. Fotó: Magasi rakják. Jelenleg hat mentőautóval rendelkezik a soproni állomás, eb­ből kettő tartalék. Mivel esetkocsi csak egy van, ellátási körzetükben pedig 70-80 ezer ember él, min­denképpen indokolt lenne egy má­sik, új esetkocsi beszerzése. Lapunk érdeklődésére Lükő Péter elmond­ta: most a költségek valamivel több mint egyharmada áll az alapítvány rendelkezésére, egy új mentőautó 18-20 millió forintba kerül. MARTFŰN IS KIOSZTOTTAK A DIJAT Martfűn, a Heineken Hungária másik magyarországi gyárának ott­hont adó településen is lezajlott az akció. A Portyázó Porontyok Alapítvány egymillió forintos támogatásban részesült új játszótér kialakítására. Elbocsátások lesznek a GYSEV-nél SOPRON FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.-A leépítés érinti az igazgatást épp­úgy, mint a pályavasutat és más egységeket, így az osztrák pályasza­kaszt is. Jelenleg mintegy két­ezren dolgoznak a vasúttársaság­nál, az elbocsátásokról és azok me­netéről folyamatosan egyeztetünk a szakszervezetekkel. Élünk a kor­­engedményes nyugdíj lehetőségé­vel is. A költségcsökkentést célzó létszámleépítés gyakorlatilag a jövő év első negyedévében realizálódik ­­mondta a Kisalföldnek dr. Székely Csaba, vezérigazgató. A cég jövője szempontjából fontos nagyberuházások a tervek szerint folytatódnak.-A szükségessé váló lépések meg­tételével a GYSEV további műkö­dését biztosítjuk, s ehhez a jövő­höz a legfontosabb elképzelések megvalósítása - így a Sop­­ron-Szombathely vonal korszerű­sítésének befejezése, a Kőszegi úti aluljáró megépítése, a Szombat­­hely-Szentgotthárd vasútvonal modernizálásának elkezdése és végrehajtása - is hozzá értendők. A GYSEV szerepe továbbra is fon­tos lesz a régióban, csak egy kar­csúbb szerkezetben - zárta dr. Székely Csaba. Gyertyagyújtás SOPRON» November 4. az 1956-os forradalom leverésének napja. A Berzsenyi Dániel Evangé­likus Líceum hagyományteremtő szándékkal tart megemlékezést ma 18 órakor az iskola udvarán. Azokra is emlékeznek az eseményen, akik 1956. november 4. után, a határok lezárásáig tömegesen hagyták el Sopronnál a hazát. A Líceum udva­rán tartandó megemlékezést köve­tően az iskola Széchenyi téri hom­lokzatának ablakaiban gyertyákat gyújtanak a forradalom áldozatai­nak és hőseinek tiszteletére. Innováció, versenyképesség SOPRON» Innováció, verseny­­képesség, felzárkózás címmel, a magyar tudomány ünnepe alkal­mából közgazdasági konferenciát rendeznek az NYME Erzsébet utcai közgazdaság-tudományi kara aulá­jában ma 10 órai kezdettel. A ple­náris és szekcióüléseken a hazai felsőoktatás versenyképességéről éppúgy hangzanak el előadások, mint a napjainkat érintő gazdasági problémák kérdésköreiről. Mozi SOPRON CINEMA OTY - SOPRON PLAZA (99/543-410) Sasszem (USA-film): 13.30,15.45,18,20.15 óra. A tiltott királyság (USA-film): 13,17.30, 19.45 óra. High School Musical 3. - Vég­zősök (USA-film): 13.15,15.30,17.45,20 óra. Az üresfejű (USA-film): 14,18.30 óra. Miss Pettigrew nagy napja (angol film): 13,1715 óra. Hellboy 2. - Az arany hadsereg (USA-film): 16, 20.30 óra. Utazás a Föld középpontja felé (USA-film): 16.15, 18.15, 20.15 óra. A spanom csaja (USA-film): 16.30, 18.30, 20.30 óra. A sötét lovag (USA-film): 13.15 óra. A múmia - A sár­kánycsászár sírja (német-kanadai-USA film): 15, 19.30 óra. Wall-E (USA-film): 14.30 óra. Ne szórakozz Zohannal! (USA-film): 15.15 óra. ELIT (99/312-211) Immigrants - Jóska menni Amerika! (USA-magyar film): 15.30,19 óra. Zuhanás (angol-USA film): 17,20.30 óra. HUSZÁRIK (99/312-211) Jelenetek két házasságból (svéd film): 18 óra. Közérdekű » Véradás LÖVŐ» A Magyar Vöröskereszt Sopron Területi Szervezete és a vérellátó intézet véradásra várja ma délután 2-től este 7 óráig Lö­vő, Völcsej és Nemeskér segítő­kész lakosait a lövői iskolába. Fogadóóra SOPRON» Abdái Géza alpol­gármester fogadóórát tart no­vember 5-én, szerdán fél tizen­egy és fél egy között a városházi alpolgármesteri irodában.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék