Kisalföld, 2016. július (71. évfolyam, 153-178. szám)

2016-07-05 / 156. szám

KISALFÖLD 2016.07.05., kedd Legyen a tudósítónk! Érdekeset látott? Fotózza le és küldje el szerkesztőségünknek! E-mail-címünk: tudosito@kisalfold.hu. illllkib­ilis és Elveszettnek hitt kincsek FERTŐD: Az eltűnt idő nyomá­ban címmel időszakos kiállí­tás nyílt hétfőn a fertődi Es­­terházy-kastélyban. A kiállí­tott 470 műtárgy egykor az Esterházy család tulajdoná­ban volt, de a XX. században nyomuk veszett - tájékozta­tott az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont. A műkincseket a központ megalakulása óta találták és vásárolták meg magyar és külföldi magángyűjtemé­nyekből. A 470 műtárgyból 52 bútor, a többi festmény, óra és egyéb iparművészeti kincs, jórészt porcelán. A kiállítás átfogóan mutatja be az Esterházy család fraknói hercegi ágának örökségét, kö­zéppontjában az idő áll, amely felöleli a múltat, a jelent és a jövőt, s bemutatja, hogy az Es­terházyak élete, sorsa mennyi­re fonódott össze a magyar, il­letve az európai történelem és kultúrtörténet eseményeivel. A kiállítás központi eleme Esterházy „Fényes” Miklós (1714-1790) herceg íróasztala. Egy családi tulajdonban lévő fotó szerint 1945 előtt a föld­szinti hercegi lakosztály sa­rokszobájában állt, 1770 kö­rül készülhetett. Bárdi Terézia Anna, az Eszterháza Központ főigazga­tó-helyettese, a kiállítás kurá­tora elmondta, hogy a tárlat a jelenlegi formájában őszig lesz látható. A kiállítás középpontjában az idő áll. Elindították a pert PÉCS. Háromszázmillió forin­tos kártérítési pert indított a pécsi önkormányzat a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt.-vel szemben a Fővárosi Törvény­széken egy 2014-ben történt vitatott ingatlanapport miatt - közölte Szabó Iván ügyvéd hétfőn. A manufaktúra jogtalan­nak tartja a lépést. A Zsolnayban 19 százalékos kisebbségi részvénycsomaggal rendelkező pécsi önkormány­zat jogi képviselője emlékezte­tett arra, hogy a város és a főtu­lajdonos Bachar Najari által 2013-ban aláírt szindikátusi szerződésben a szír-svájci üz­letember vállalta, hogy 500 mil­lió forint tőkejuttatást nyújt a manufaktúrának. A többségi tulajdonos az összegből 200 millió forintot készpénzzel telje­sített, további 300 millió forin­tot pedig egy hajmáskéri ingat­lan apportálásával. Az apport már akkor vitát váltott ki, ugyanis a Zsolnayban kisebbsé­gi tulajdonos értékelése szerint az ingatlan csupán mintegy 40 millió forintot ért. A bérről tárgyalnak MAGYARORSZÁG. Szeptember­ben folytatódnak a minimál­bér-tárgyalások; a kormány célja, hogy a minimál­bér-emelés mértéke a szociá­lis partnerekkel való megálla­podás eredményeként szüles­sen meg - hangsúlyozta Var­ga Mihály nemzetgazdasági miniszter a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultáci­ós Fórumának (VKF) testületi ülésén a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) hétfői közleménye szerint. Hozzá­tette: a magyar gazdaság ver­senyképességét fenn kell tar­tani, ehhez pedig több terüle­ten is jelentős béremelésre van szükség a képzett mun­kaerő megtartása érdekében. A bértárgyalásokon a felek egyetértettek abban, hogy a bizonytalan külső gazdasági tényezők miatt szeptember­ben célszerű folytatni a mini­málbér-tárgyalásokat. A konzultáción a partne­rek tárgyaltak a sztrájkjogról szóló törvénymódosítás elő­készítéséről is - olvasható a tárca közleményében. Nemzetközi fúvószenekari fesztivál Pápán PÁPA­ Nemzetközi fúvószene­kari fesztvállal ünnepük Pá­pa Város Fúvószenekara újjá­alakulásának 70. évforduló­ját a város Fő terén. A Csinál­juk a fesztivált! - Show must go on! című koncertsorozat szerda este Pápa Város Bár­dos Lajos Vegyeskara műso­rával veszi kezdetét, és szom­baton este a részt vevő zene­karok és kórusok közös kon­certjét követően utcabállal zárul. Mógor-Schmidt Katalin egyesületi elnök a Kisalföld­nek elmondta, az volt a cél­juk, hogy ne egy hagyomá­nyos, egynapos fesztivál le­gyen a jubileumuk, ezért meghívták barátaikat, kóru­sokat és zenekarokat, akik önálló koncerteken is bemu­tatkoznak a négy nap folya­mán, majd szombaton a heti próbafolyamatnak köszön­hetően közös produkciókkal állnak a közönség elé. A pápai Fő téren a négy nap folyamán olasz, finn, er­délyi, holland és magyar zene­karok és kórusok - közel 200 fúvószenész és 70 főnyi kórus - szórakoztatják a zeneked­velő hallgatóságot. Rossz idő esetén a szerdai, csütörtöki és pénteki koncerteket a JMSZK színháztermében, a szombati programokat pedig a Városi Sportcsarnokban rendezik. Körkép 5 NEM RITKA, HOGY A MEGYEI CÉGEKHEZ NAPONTA 100 KILOMÉTERRŐL IS INGÁZNAK A messziről jött munkás is kell a gyárakba Munkásszálló építésére és tá­volabbról bejáró dolgozók után is kedvezményeket kapnak jövőre a munkaadók. Az Audi Hungária jelezte, a változások adta lehetőségekkel élni fog. Bár a BOS-nak most elég a munkásszállása, az újabbak építéséért ígért adóalap-csök­kentés őket is segítené. Az Audiba 110, a BOS-ba 95 kilo­méterről is ingáznak. GYŐR-MOSON-SOPRON CSÉFALVAY ATTILA A jövő évtől bővül a munkaadók számára a távolról bejáró dolgo­zók foglalkoztatásának támoga­tása - mondta a Nemzetgazda­sági Minisztérium munkaerőpia­cért és képzésért felelős államtit­kára. Cseresnyés Péter hozzátet­te, a cégek a munkásszállások után több költséget számolhat­nak el, ilyen szállók építésekor pedig az adóalapjukat csökkent­­hetik. A munkába járásnál az ed­digi 100 kilométeres távolságot csökkentik hatvanra, tehát köze­lebbről bejáró dolgozó után is igénybe vehetők a kedvezmé­nyek. A munkába járásra hasz­nált saját gépkocsi után a 9 fo­rintos kilométerdíj 15-re emelke­dik. A munkásszálló fogalmát is átalakították, a jövőben már az egyfős lakrész is munkásszállás­nak minősül. „Az adótörvények változásai­val a jelenlegi munkatársaink, s a távolabb lakó, megfelelő képzett­séggel rendelkező pályázóink mobilitása növelhető. Ezért a vál­tozások adta lehetőségekkel rö­vid és hosszú távon is élni fog az Audi Hungária” - közölték kérdé­sünkre. „Vállalatunk sokat tesz azért, hogy minél jobban erősítse munkatársai mobilitását, például a munkába járást. Az Audi Hun­gária szerződéses járatokkal kö­zel 3500 munkatárs ingyenes na-A munkába járásra használt saját gépko­csi után a 9 forintos kilométerdíj 15-re emelkedik. Mi munkába járását biztosítja Győrben és annak 80 kilométeres körzetében. Ahonnan lehetséges a csoportos szállítás, előnyben ré­szesítjük a saját gépjármű hasz­nálatával szemben, de természe­tesen vannak olyan települések, ahonnan ez nem megoldható. Ebben az esetben munkatársaink a lakóhelyükről a szervezett busz­járatig a saját járművükkel jutnak el. Így vannak olyan kollégáink, akiknek 100-110 kilométer a tá­volság munka- és a lakóhelyük között.” Gerhard Fischbach, a moson­­szolnoki BOS Automotive Pro­ducts Magyarország Bt. és a győrladaméri BOS Plastics Systems Hungary Bt. cégvezetője elmondta, gyáraik sok olyan munkavállalót foglalkoztatnak, akik az ország távolabbi részeiről érkeztek, és vannak magyar ki­sebbséghez tartozó dolgozóik Szlovákiából, Romániából és Ukrajnából is. „A mosonszolnoki gyárhoz a műszakrendhez igazo­dó állandó buszjáratokat szer­veztünk. A modern buszok min­den szükséges irányból hozzák dolgozóinkat, ideértve a szom­szédos Mosonmagyaróvárt és más közeli helységeket, de olyan távolabbi településeket is, mint Pápa, Celldömölk és Takácsi, amelyek 80-95 kilométerre ta­lálhatóak a gyártól. Tervezzük a céges buszszolgáltatás növelését a Győrladaméron lévő gyárunk számára is. Itt már közlekednek BOS-buszok a Pápa és Takácsi útvonalon, s a szlovák határhoz közeli településekről is. A gépko­csival ingázó munkavállalók a cégünktől magasabb támogatás­ban részesülnek az adómentes kilométerenkénti 9 forintnál. Az adóváltozás ezt a juttatási formát még versenyképesebbé teheti majd. A BDS jelenleg rendelke­zik elegendő munkásszállással, ezek közel vannak a gyárhoz vagy a buszjáratok vonalán he­lyezkednek el. Ezt a támogatási formát növelni szeretnénk a tá­volról érkező munkavállalók ér­dekében. Ha itt elérhetővé válik az adócsökkentés, örömmel használnánk ki. Ez további pénzügyi rugalmasságot tenne lehetővé a most folyamatban lévő fejlesztésekhez, az új mun­kavállalók idevonzásához és megtartásához.” A győrladaméri BOS-ba naponta ingázik Abdáról autójával Bukovics Gergely, ő ko­rábban Mosonszolnokon dolgo­zott. Vesztergomné Szabó Beatrix Győrből jár ki kocsival Ladamér­­ra. Mindketten „kilométerpénzt” is kapnak a költségeik egy részé­re. Vesztergomné Szabó Beatrix naponta ingázik a győrladaméri BOS-ba. A munkaadók jövőre több kedvezményt kapnak a távolabbról érkező dolgozóik után. Újra meghódította a Balatont karjaival BALATON-GYŐR SZEGHALMI BALÁZS A győri Patkós Tamás másod­jára győzte le lábak nélkül a Révfülöp-Balatonboglár távol­ságot. A sikeres Balaton-át­­úszás dátumát olimpikon úszó tetoválja a bőrére hamarosan. A Kisalföld elsőként mutatta be Patkós Tamást, aki tavaly nyáron úszta át először a Bala­tont. A győri mozgássérült férfi 1994-ben vasúti baleset során veszítette el két végtagját és kis híján az életét. „Pár éve azért kezdtem el úsz­ni, mert elhíztam és szerettem volna tenni az egészségemért. Az­tán rájöttem, hogy lábak nélkül is átúszhatom a Balatont. Idén már reggel 8.30-kor a Balatonba csob­bantam, így el tudtam kerülni a tó közepén csapkodó nagy hullá­mokat. Az első négy kilométeren remek erőben éreztem magam. Az önbizalmam megvolt, három órán át meg se álltam. A végére lassultam le, de így is húsz perc­cel megjavítottam a tavalyi időmet” - mesélte boldogan. „Extramotivációt jelentett, hogy sikeres átúszás esetén a pekingi olimpián részt vevő magyar úszó vállalta, hogy rám varrja az idei átúszás dátumát. A második sike­res átúszás dátuma az első köze­lébe kerül. Oda, ami a combom­ból maradt” - búcsúzott. Tamás segítője az északi és a déli parton Smuk Ádám volt. A vízben csak magára számíthatott. FOTÓ: BUCSÁK Krisztina

Next