Csonkamagyarország, 1921 (1. évfolyam, 1-134. szám)

1921-04-08 / 8. szám

1921. CSONKAMAGYARORSZÁG április 8. Véres sztrájkok Angliában. London. Reuter ügynökség jelenti, hogy York grófság északi felének összes vasgyáraiban beszüntették a munkát. Skótország egyes gyáraiban a sztrájkolok összeütköztek a rendőrséggel. Több sebesülés történt. Mikor a rendőrség a sztrájkolok egyikét el akarta hurcolni és ki akarta szabadítani a bányaigazgatót, akit a sztrájkolok elfogtak, újból megtámadták a rend­őrséget és újból több sebesülés történt. Megérkezett az A háziurak és lakók által egyforma érdeklődéssel várt uj lakásrendelet a hivatalos lap vasárnapi számában végre megjelent. A nagy várakozást azonban aligha elégítik ki a rende­let intézkedései, mert, miként az előző rendeletek, ez sem orvosolja a súlyos lakásnyomoruságot, amihez nem rendelet, hanem nagyszabású lakásépítési akció volna szükséges. Ennek megindítására azonban, a mai viszonyok mellett, nem áll a kellő eszköz a kormányzat rendelkezésére és igy kénytelen legalább ideig­­óráig orvosolni, helyesebben elvisel­hetővé tenni a lakáshiány folytán reánk hárult szinte elviselhetetlen nyomorúságot. A rendelet egyébként megteszi a lehetőt és az előbbi rendeletekhez viszonyítva, lényeges haladást jelent abban az irányban, hogy egyrészt a lakás • szükségét enyhítse, másrészt minél kevesebb zaklatással, de e mellett a hatóság erélyes irányítása mellett a valódi szükségleteket elé­gítse ki. A rendelet azon intézkedései, ame­lyeknek ismerete mindenkire fontos, a következők; A tulajdonosok szabadon ren­delkeznek az uj éptiletek felett. A legnagyobb horderejű intézke dése az uj rendeletnek az, hogy az ezután felépülő uj épületek és épület­részek felett a tulajdonos teljesen szabadon fog rendelkezhetni. Az ilyen épületekre vonatkozólag a tu­lajdonos sem a' bérlő kiválasztása, sem a bérösszeg megállapítása, sem pedig a felmondás jogának gyakor­lása tekintetében semmiféle korláto­zásnak alávetve nincsen. Az ilyen épületeket, illetve épületrészeket semmi körülmények között sem áll jogában a hatóságnak igénybe venni [elrekvirálni], A jelenleg lakhatatlan épületek, lakhatóvá való átalakításuk után, szintén uj épületeknek tekin­tendők. Ez a helyes intézkedés valószí­nűleg elő fogja mozdítani az építési kedvet és ezáltal valamennyire eny­hülni fog a lakásínség. \ Lakás csak lakásigazolvány előzetes megszerzése után szerezhető. Az üresen álló, vagy megüresedő lakások csak olyanoknak adhatók bérbe, akik az illető lakást a lakás­hivatal által részükre kiutaltatják és a lakáshivataltól ezt igazoló lakás­igazolványt nyernek. A lakásigazol­vány a bérletátruházás, vagy átenge­dés, nemkülönben a lakások meg­­cserélése esetében is szükséges és aki lakásigazolvány nélkül költözkö­dik be valamelyik lakásba, valamint a tulajdonos, aki lakásigazolvány nélkül fogad el valakit bérlőül, vagy albérlőül, kihágást követ el, amely miatt 6 hónapig terjedhető elzárás­sal és 2000 K-ig terjedhető pénz­­büntetéssel büntetendő. Kivétel ter­mészetesen az uj épület, mely felett a tulajdonos, mint fentebb előadtuk, szabadon rendelkezik. A lakásügyi hatóság [lakás­hivatal] rekvirálási joga. A rendelet arra az esetre, ha a lakásszükség enyhitése más eszkö­zökkel nem eszközölhető, fentartja a hatóságnak azt a jogot, hogy a he­lyiségeket, sőt különös szükség ese­tén még helyiségrészeket is hatósá­gilag igénybe vegyen és az arra rászorulóknak kihaljon [elrekviráljon]. Igénybe veheti a hatóság: 1. az üre­sen álló helyiségeket; 2. a nyári la­kásokat, ha azokat a tulajdonos rend­szerint bérbe szokta adni; 3. ház­tartás céljára alkalmas olyan laká­sokat, amelyeket jelenleg iroda, üzlet, vagy raktár céljára használnak, fel­téve, hogy a helyiség mostani birto­kosának foglalkozása folytatásához az nem okvetlenül szükséges; 4. olyan helyiségeket, amelyekkel a tu­lajdonos üzérkedik; 5. olyan helyi­ségeket, amelyekbe 1920. február 21. napja után lakásigazolvány nélkül költözködött be a mostani lakó; 6. az internáltaknak a lakását, vagy egyéb helyiségét; 7. az elhagyottnak tekinthető lakásokat, ilyeneknek pedig a rendelet azokat a lakásokat tekinti, amelyeket a lakással rendelkező egy esztendőn belül legalább 6 hónapon át nem használ, kivéve, ha az illető egyén távollétét közérdekű foglalko­zás, vagy egyéb el nem hárítható körülmény teszi indokolttá; 8. annak üzletét, vagy egyéb helyiségét, aki valamely üzletet azért tart zárva, hogy a hatóságnak az árak korlátozá­sára vonatkozó rendelkezését ki­­játsza; 9. akinek ugyanabban a vá­rosban két lakása is van, vagy két üzlethelyisége van, annélkül, hogy arra indokolt szüksége volna, ezek uj lakásrendelet. közül az egyik igénybe vehető; 10. azokat a lakásrészeket, [szobákat], melyeket a velük rendelkező albér­letbe adás utján szokott értékesíteni. Végsü szükség esetében, ha lakás­ínség másképen nem enyhíthető, joga van a lakásügyi hatóságnak lakás­részt is igénybe venni,. tehát olyan lakásból, amely nagyobb, mint amek­kora a lakással rendelkezőnek az indokolt lakásszükséglete, a lakás egyrészét igénybe veheti és más ré­szére kiutalhatja. Ily igénybevétel­nek csak akkor van helye, ha az igénybe vett lakásrész a lakás többi részétől teljesen elkülönithető. Kony­hának és mellékhelyiségeknek közös használatát elrendelni semmiesetre sem szabad. A hatósági igénybevételt a lakás­hivatal eszközli, amelynek az igénybe­vételt elrendelő határozata ellen pa­nasznak van helye, mely panasz tárgyában a törvényszék határoz. A törvényszék határozata előtt az igénybevételi határozat nem hajtható végre. Béremelés. Az uj rendelet is korlátozza a ház­­tulajdonos béremelési jogát, noha nagyobb mértékű emelést enged, mint az előző rendelet. Különbséget tesz az uj rendelet a béremelés te­kintetében egyrészt a kislakások, másrészt a nagylakások és üzlet­­helyiségek bérösszegére vonatkozó­lag. A kislakások bérét legfeljebb 60 százalékkal lehet emelni és pedig annak a bérösszegnek a 60 száza­lékával, amely 1917. november 1-én volt az illető lakásért kikötve. Ha pedig a lakás 1917. november 1-én nem volt bér beadva, akkor a legelső bérbeadás alkalmával kikötött bér­összeg 60 százalékéival emelhető a lakbér. A nagylakások és üzlethelyiségek lakbére nem esik ezen korlátozás alá. Ezeknek a lakbérét sem lehet azonban oly magas összegben meg­szabni, mely a viszonyokra való te­kintettel indokolatlanul magas volna. Nagy lakások alatt olyan lakások értendők, melyek a mellékhelyisége­ken hívül négynél több szobából állanak. A háztulajdonos nem köteles a javításokat eszközölni. Rendkívül fontos újítás a rende letnek ez a tétele. Az előző rende­letek egyáltalán nem intézkedtek arról, hocy köteles-e a háztulajdonos, aki a viszonyokhoz képest arányta­lanul kis lakbérhez jutott, a bérbe adott lakásokban szükségessé vált javitások eszközlésére. Most e ren­delet világosan kimondja, hogy a háztulajdonos mindaddig, amíg bér­­megszabási joga korlátozva van, nem köteles a bérbeadott helyiséget kar­ban tartani és még olyan javítási munkálatok teljesítésére sem köteles, amelyek a helyiség használhatósága végett volnának szükségesek. A háztulajdonos felmondási joga. A rendelet e tekintetben lényeges uj intézkedéseket nem tartalmaz, A háztulajdonosnak ezután sincs joga bérlőjének felmondani, csakis a ren­deletben meghatározott kivételes ese­tekben. Ezek az esetek nagyjában ugyanazok, mint amelyeket az előző rendelet megállapított. Az egyetlen lényeges újítás csak az, hogy a tu­lajdonos 1920. január 1. napja előtt már megszerzett, vagy örökség ut­ján később reászállott kis családi házban lévő lakásra vonatkozólag nemcsak azon esetben élhet a fel­mondás jogával, ha arra neki saját magának, hanem az esetben is, ha fel- vagy lemenő ágbeli rokonának van szüksége. A lakbérmegállapitás és fel­mondás kérdésében felmerülő vitákban a járásbiróság dönt. A lakbérre vonatkozó vitákat eddig a lakáshivatal döntötte el első fokon. Az uj rendelet értelmében a lakbér­megállapitás a járásbírósághoz tar­tozik első fokulag. Ugyancsak a já­rásbiróság dönt első fokon a lakás­felmondási ügyekben. És pedig, mint egyes bíróság jár el a bíróság, minél­fogva a lakbérléti bizottság megszűnt. A járásbiróság határozata ellen egy fokú felebbvitelnek van helye, a tör­vényszékhez. A kilakoltatást a lakáshivatal hajtja végre. A bíróságnak a lakás kiürítését elrendelő határozatát a lakáshivatal hajtja végre. A lakáshivatalnak kö­telességévé teszi a rendelet, hogy a végrehajtás foganatosítása előtt vég­rehajtást szenvedő részére más lakást utaljon ki, nehogy az illető hajlék­talanná váljék. —s—/. HÍREK. Polgármesterünk itthon. Dr. Holló Béla, városunk polgármestere, ki há­romhetes szabadságát a csehektől megszállott Felvidéken töltötte, szer­dán visszaérkezett Félegyházára s újból átvede hivatala vezetését. Meghívó. A Függetlenségi Népkör vigalmi-bizottsága f. hó 10-én, vasár­nap este fél 8 órakor, a Korona­szálló dísztermében műsorral egybe­kötött zártkörű táncmulatságot ren­dez. Amint a kifüggesztett plakátok is jelzik, a műsor gazdag és sokat igérő. Az érdeklődés városszerte nagyfokú és méltó fiatalság fárado­zásához. Kiskunfélegyházi Népbank az eddigi helyiségéből a Kossuth-utcán levő másik házába, ahol eddig a Kneffel-kávéház volt, átköltözött. — Ugyanitt megnyitotta a vasúti menet­jegy irodát is. Ezentúl nem kell a város lakosságának a vasúti jegy­pénztárnál a jegyváltás miatt tolon­­gania, mert a menetjegyét a Nép­bankban bármikor megválthatja, Jegyek előre válthatók Csernus Gyula ur üzletében, előadás estéjén a Koronában. Szövetet loptak. Katona Jánosné, szül. Gál Mária, Nagy Pál Lajosné, szül. Száraz Franciskával együtt Strasser Mihály kereskedőtől a bol‘­­ajtóra mintának kiakasztott egy vég szövetet elloptak. A rendőrség mind a két jómadarat elcsípte és ellenük az eljárást folyamatba tette. „Rex“ feliratok az utca járdán. Tegnap a kora reggeli órákban az utcajárdán a járókelők tömege vizs­­gálgatott három betűt: „Rex“. Ha a falragaszok utján nem szereztünk volna tudomást, hogy „Rex“ Mester Európaszerte ismert szuggerátor elő­adásai hétfőn, kedden és szerdán az Urániában lesznek, már-már egy tit­kos jelnek vélte volna mindenki. Rex Mester, aki az ország összes nagyobb városaiban megforduit és szenzációs előadásával mindenütt oly sikereket ért el, hogy ehhez még csak megközelítőt sem volt képes más produkálni. Telepathikus utón elképzelhetetlen feladatokat old meg egy néhány pillanat alatt. Pár percnyi tömegszuggeszció után kiválasztja a közönség köréből az alkalmas mé­diumokat s megkezdődnek az érde­kes kísérletek: fájdalmat, örömet, bánatot, erőt, hideget, meleget érez­tet a médiumokkal. Legutóbbi elő­adásán egy anyós elfelejtett beszélni, a férfiak nagyrésze kételkedett s nem akarták elhinni, hogy egy anyós, még ha mindjárt szuggerálva is van, hallgasson. Istenem! hány férj irigyli a Mestert varázsló tudományáért. — Jegyek a nagy érdeklődésre való tekintettel már kaphatók. Olcsósági hullám — erdélyben. Az olcsósági hullám Erdélybe is megérkezett. Az első ilyen hullám mindjárt a gyanútlan nagyváradiak nyakába zuhant, akik most az álmél­­kodástól nem tudnak mit csinálni. Nem kevesebbről van ugyanis szó, mint hogy Nagyváradon a cukornak az árát, amely az összes külföldi ál­lamokban 50 százalékkal esett, 17 leiről 22-re emelték fel az oláh ban­kokkal szoros érdekeltségben álló nagykereskedők. Sőt további ilyen hullámzásokat is kilátásba helyeztek, megjósolván, hogy a gyümölcsök be­főzési idejére 32 leit is el fog érni a cukor ára. A mostani áremelést csak húsvéti meglepetésnek szánták: hadd örüljenek a szegény váradiak! Nagy tűz egy aranybányában. Szatmármegyében a Kapnik-bányai aranybányában nagy tűz ütött ki a múlt héten. A tűz, amelyet a viharos időjárás gyorsan terjesztett, átterjedt a bánya egész berendezésére és mindent elpusztított. Közeli városok és községek egyesült tűzoltósága a katonasággal együtt sem tudta a ve­szedelmet megfékezni és csak akkor szűnt meg a pusztulás, amikor min­den, ami éghető volt, elégett. A kár 100 millió lei. TŐZSDE. Budapestről jelentik április 7-én este. Valuták: Napoleon . 930—15 Font . . 10.70—11.00 Dollár . . 263—273 Frank . . 21.50—22.75 Lengyel márka, 36—37 Márka . . . 452-466 Lira . . 12.20—12.50 bécsi korona 42‘A—45 Rubel . . . 122—128 Lei . . 402—4.12 Szokol . . 3.83—3.94 sveici frank 48.75—48.70 Dinár . . 7.50-7.70 Zürichben a magyar korona 2.15. MOZI HÍREK. „Gyermekszív" Montgomeri gyer­mekregénye filmen, játsza f. hó 13-án, szerdán 6 és 7*8 órakor az Apolló. Főszereplők: Matyasovszky Ilona és Szécsi Ferkó. „Cezarina" az idei szezon ural­kodó filmje április 9—10-ikén kerül műsorra az Apollóban. Ez előadások szombaton 6 és 7.8. vasárnap fél 7 és fél 9 órakor kezdődnek, APRÓHIRDETÉSEK. Egy talyiga, egy tizedesmérleg, egy 15—16 éves fiúnak való öl­töny, egy 5—6 éves fiúnak való ruha, egy gyermekpad, egy szép fiiggőiámpa sürgősen eladó Szegedi­utca 31. szám alatt Tóth Árpádnénál. Két kitűnő állapotban levő kerék­pár és egy pár belső gummi eladó Táby Lajos borbélyüzletében, a gimnáziummal szemben. Elcserélném Eszterházy-ut­­caban lévő 1 szoba, konyhából álló modern lakásomat Mü-út, Lehel­utca, vagy más, a Mű-úthoz közel álló lakásért. Cim a kiadóhivatalban. Egy Adler-rendszerü látható irásu írógép és egy uj kerékpár el­adó. Cim a kiadóhivatalban. irodaberendezés eladó. Cim a kiadóhivatalban. Eladó egy kitűnő zongora, Cim a kiadó­­hivatalban. Eladó egy erős Singer-szabó­gép jutányos áron. Cim: Izsáki-utca 23. A csongrádi-uti gőzmalom elvállal őrleni vplót, darálni valót és kö­lest hántolásra. Őrléshez fát hozni nem szükséges. Pontos kiszolgá­lást biztosit az Igazgatóság. A malomtelken két házhely és a közelszölöben 650 négy­szögöl területű szántóföld kertészkedés céljaira és serésnek igen elkalmas, örökáron eladó. Tuda­kozódni lehet Dr. Molnár József ügyvédnél Régen nélkülözött Bohn-féle égetett tetőcserép ismét kapható Kossuth-utca 7. sz. alatt. [Régi Holló-féle ház.) Ugyanott a leg­kitűnőbb minőségű p őrt land cementet a legjutányosabb ár­­-------- ban árusítják. . 1 : ■=-:= A KISGAZDÁK SZÖVETKEZETÉNÉL (borbényí-féle házban) minden Kedden és pénteken dél­előtt inig a készlet tart kapkatók: Nagyon korai, 3 hónapos, rózsa­fajta burgonya kilónként 5 kor.-ért. Tiszta fehér őrölt konyhasó, kilón­ként 10 koronáéit. Kocsikenőcs, kilónként 15 kor.-érl. Gyermek ruhák, öltönyönként 100 koronáért. Három férfi öltöny, öltönyönként 800 koronáért. O Petróleum, finomra raffinált lite­renként 30 koronáért. Ön szép lesz, ha DIDÓ ; szappant főraktír • krémet Félegybázán f SZŰCS : pudert JENŐ : használ. drogériájában • --------------------------------­Korcsmának, = füszerüzletnek vagy kovács műhelynek alkalmas, 2 épületből álló ház a szegedi országút mentén, Selymesi-szőlő 212. sz. alatt örökáron eladó. Értekezni lehet a tulajdonosnál ===== ugyanott. ===== _i Felelős szerkesztő és kiadó: GALLAY PÁL. Szerkesztőség és kiadóhivatal, hova a lapot érdeklő mindennemű közlemények, levelek és pénzek küldendők : Kiskunfélegyházán, Forgách-utca 4. szám alatt. Kéziratokat a szerkesztőség nem ad vissza. Nyomatott az Unió Grafikai Intézet R.-T. könyvnyomdájában Kiskunfélegyházán. AZ URÁNIA MŰSORA MINDÉG A LEGJOBB ÉS LEGNÍVÓSABB!! Szombaton, április 9-én. Vasárnapon április 10-én. = A szezon nagy amerikai attrakciós filmje = A TIGRISARCU EMBER amerikai kalandortörténet négy folytatásban. II. rész: A VÉSZJEL. Főszereplő: RUTH ROLLAND. Amerikai kitűnő filmst arja. «iMMJMiuMíMitusiuiitiiMMMnuMiMMíiMtmsHMnsjsimMMnwMiiutiitMiniinniMMRMa I Töli Ferencz épület és bútorasztalos | S Kiskunfélegyházán, I. kerület, Báthory-utca 6. szám. [Jókai-utca mellett.) SJJ H Készit mindennemű asztalosmunkát, úgymint: S Háló-, ebédlő-, konyha-, úri- és leányszoba­­berendezéseket, továbbá üzletberendezése­ket, épülethez való ajtókat és ablakokat a legmodernebb kivitelben vidékre is. Mintalappal és árajánlattal készséggel szolgál. »i:nntíin:t«nn»ut:im«m:tnnmnnt«:intnniM»iimMUMn»KMnMniMusi»iiin»nin»iiT Olcsó cipők!! Legolcsóbb bevásárlási forrás!! A n. é. közönség szives tudomására hozom, hogy Szabados József, Kossuth Lajos-u. 11. sz. alatti cipész­üzletét átvettem és azt a mai kor igényeinek megfelelőleg a legkényesebb igények kielégítéséhez berendeztem. ■ Készítek és raktáron tartok saját készítményt» férfi-, női- és gyermekcipőket a legjobb kivitelben, a legolcsóbb napi árakért. A nagyközönség szives pártfogását kérve, vagyok teljes tisztelettel LACZKÓ JÓZSEF :: CIPÉSZMESTER, KISKUNFÉLEGYHÁZA, KOSSUTH LAJOS-UTCA 11. SZÁM. Halló központ!! Halló központ!! Kérem az Apollo 133-as számát. Ez a szám most állati­­dóan el van foglalva, ===== mert a ■—.= CEZARINA filmhez a jegyeket tömegesen telefonon ===== rendelik meg. ===== A KISKUNFÉLEGYHÁZI NÉPBANK R. T. értesíti üzletfeleit, hogy helyiségét Kossuth-u. és Damjanich-utca sarkán, levő saját házába [volt Kneffel kávéház helyi­ségébe] helyezte át. Újságunk árusítására férfiakat, asszonyokat, valamint 14 éven felüli fiukat és lányokat magas fizetéssel felvesz lapunk kiadóhivatala IIL, Forgách-utca 4. szám. [Nyomda.) Nyomtatványait a Kiskunfélegyházán, III. kér., Forgách-utca 4. sz. alatt újonnan megnyílt Unió Grafikai Intézet Részvénytársaságnál készíttesse, mert ez a nyomda dolgozik a legszebben és mert ez a nyomda számit legméltányosafab árakat.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék