Csonka Magyarország, 1927. július-december (7. évfolyam, 27-52. szám)

1927-12-11 / 50. szám

« Hirdetmény. ad. 24383/ki, 1927. sz. Közhírré teszem, hogy a függetlenségi kör előtt fúrt ártézi kút ügyében a Vármegye alispánjának véghatározata a levéltári hivatalban 1927 évi december hó 9 ik­étől december hó 23-áig köz­szemlére kitétetett, mely idő alatt a vég­határozat ugyanott betekinthető. Ellene a felebbezés ezen határidő alatt a Vár­megye alispánjával előterjeszthető. Kiskunfélegyháza 1927 december 8. Dr Holló polgármester. 24141 /ki. 1927. szám. Hirdetmény. Közhírré teszem, hogy a kincstár részére termelt dohány beváltási ára a Városháza hirdetőtábláján kifüggesztett hirdetmé­nyen megtekinthető. Kiskunfélegyháza 1927 november 30. Dr Holló polgármester. 24344. ki. 1927. sz. Hirdetmény. A m. kir. földmivelésügyi miniszter ur 105. 200/1927. sz. rendeletével a hazai eladatlan borkészletek könnyebb értékesí­tése és a szőlő­birtokosok súlyos helyzetének lehető megkönnyítése céljá­ból tervbe vette az országban lévő eladó borkészletek nyilvántartását. Az eladó borok jegyzékét minden hó elsején a „Borászati Lapok“ és más szaklapok mellékleteként „Eladó borok” cím alatt közzétenni szándékolja. Minélfogva az érdekelteknek tudo­mására hozom, hogy eladó borkészlete­iket a m. kir. földmivelésügyi minisztérium borászati osztályának címzett egyszerű levelező lapon jelentsék be. A bejelentésnek tartalmaznia kell az eladó nevét, a borkészlet mennyiségét, tároló helyét, a bor színét fajtáját, valamint a bor eladási árát. Egyszeri bejelentés két hónapig érvé­nyes. Két hónap elteltével a készlet újra bejelentendő, mert ellenkező esetben a tétel a nyilvántartásból töröltetni fog. Aki bejelentett borát időközben eladja, úgy ezt ugyancsak be kell jelentenie. Az első készlet jegyzék 1. évi december hó 1-ső napjaiban fog közzététetei, azért a készlet bejelentések sürgőssen eszköz­­lendők. Kiskunfélegyháza, 1927. december 2-án. Dr Tóth polgármester h. 22863. ki. 1927. szám. Hirdetmény. A városi bérpalota 4 szu. üzlethelysége, hentes és mészáros üzletnek azonnali átadással kiadó. Értekezni lehet Varga József h. gazd. tanácsnokkal Városháza 11. em. 2 ajtó, a hivatalos órák alatt. Kiskunfélegyháza, 1927. november 14. Dr Tóth polgármester h. ad 250/ki 1927. Hirdetmény. A győri selyemfonóda mellett fentartott állami felügyelet alatt álló­munk­ásnő inter­nátusban 60 férőhely kerül betöltésre. Felvételt nyerhetnek 12—16 éves leá­nyok, akik selyemfonó munkásnői kikép­zésben részesülnek. Hadiárvák az elhelyezésben előnyben részesülnek. Bővebb felvilágosítás a hadigondozó népirodában [Városháza II. emelet 5. ajtó:] nyerhető. Halápy Sándor a hg. népiroda vezetője. Hirdetmény: Az 1927-ik évre megállapított apaállat­tartási költségek kivetési lajstromát f. évi december hó 9-től december hó 74 déli 12 óráig bezárólag közszemlére teszem ki a városi kiadói hivatalban [II. emelet 8 sz­] Az esetleges feleb­­bezéseket a fenti határidő alatt a nevezett hivatalnál kell beadni. Kiskunfélegyháza, 1927 december 7 [Dr Tóth polgármester h. M. kir. állami rendőrség kiskunfélegy­­házai kapitánysága. 10994/927 köz. sz. Hirdetmény. Közhírré teszem, hogy a vezetésem alatt álló kapitányságnál több kü­lönböző méretű és rendszerű vadászfegyver és pisztoly kerül nyilvános árverésen eladásra. Az árverés folyó hó 23-án délelőtt 10 órakor a városháza udvarán fog megtartatni. Az árverésen csak azok vehetnek részt akik érvényes fegyvervásárlási engedéllyel rendelkeznek. Kiskunfélegyháza, 1927. december 7. Dr. Nagy ,k. m. kir. főtanácsos Fagyás ellen próbálja meg a THURY-féle Antifrost tablettát [12 lábfürdőhöz] és az Antifrost fagykenőcsöt. Ára együtt 2 P. Fagyási dagana­tok, viszkető égő fájdalmak elmúl­nak. Egyedül kapható: Thury Andor „Páduai szent Anital" gyógy­szertárában. [Csirke-piac] **•••••••••••••••••••*** Január 1-ére külön konyhás lakást keresek jószág­­tartással. Cím a kiadóhivatalban. 5 hold szőlő rajta lakható épülettel szabadkézből eladó. Bővebb felvilágosítást ad a Kürtösi Áruház. "f**!Grarld" Pálinka a Központi JiaiaclOO Szeszfőzdében, literen­ként a szilva 3 pengő 60 fillér, az alma és törköly pálinka 3 pengő ár­ban kapható. Nagymennyiségű faforgács minden elfogadható áron eladó Kiss Jenő asztalos mesternél Jókai ucca 15 sz. a. Csordajárás negyedik dűlőjében négy katasztrális hold istöllő eladó, értekezni Műút 17 szám alatt lehet. P­ólyák János Dad­jacich-ucca 12 szám alatti kü­lön portás háza 2 szoba, konyha, kamra és mellék­helyiségekkel együtt eladó. Értekezni a helyszínen lehet. H­álószoba, konyha berendezés és több bútordarab sürgősen eladó Jókai ucca 24 szám alatt. Üzletátvétel Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy a Holló Lajos ucca 30 szám alatt lévő özv. Nagy Jó­­zsefné féle vendéglőt átvettem, hol állandóan kitűnő italokat tartok. Pon­­tos kiszolgálás. Szives pártfogást kérve maradok tisztelettel Fazekas Sándor korcsméros Figyelem! Már egészségügyi szempontból is ajánlatos, hogy ruh­áj­át tisztí­tássá és festesse Wellischek Jenő kelmefestő és vegytisztító ipartele­pén Kiskunfélegyházán, III. kerület Wesselényi utca 34. szám alatt, hol lelkiismeretes és pontos kiszol­­­o­­gálást kap -Á­GYÁSZRUHÁK 8 óra­ alatt festetnek! Minden embernek köte­lessége hozzátartozóiról és öregségére önmagáról gondos­kodni. — Biztosítsa magát a CORVINIA ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYTÁRSA­SÁGNÁL. — (Törekvés Takarékpénztár Rt. alapítása.) Uj rendszerű takarékperselybiztosítás. Családi biztosítás, ahol a tőke kétszer kerül kifizetésre. Felvilágosítással szolgál és úgy tau­f* Kiskunfélegyháza élet-, mint tűzbiztosítást elfogad JT tít dal* Zrinyi-ucca 39 sz. 1­­ Irodai és üzleti nyomtatvá­nyok, köny­vek, levélpapí­­rok, számlák, bo­rítékok, lakodalmi meghívók, eljegyzési kártyák, reklámlapok, falragaszok stb. ízléses és csinos kivitelben, a legala­csonyabb árakon készülnek a CSONKAMAGYARORSZÁG könyvnyomdájában, Forgách u. 4. Mielőtt bármilyen nyomtatványt megrendelne, saját érde­kében kérjen nyomdánk­tól árajánlatot. 25003. ki. 1927 sz. I­pacs Mihálynak Mono­toron 186 tanyaszám alatt f. hó 15-én csü­törtökön délelőtt 9 órakor önkéntes árverésen 230 szál akácfa és 160 szál bonnárnak alkalmas akácfa lesz eladó. Érdeklődök jelenjenek meg a helyszínen. K­ecskeméti út 319 tanyaszám alatt Szegedi Gáspárnak 55 csomó borás­zalmája van eladó. Értekezni Bokor­ ucca 7 szám alatt kedden és pénteken lehet. varrógép -motorral és varróté­senyés a leghasznosabb karácsonyi ajándék. Striger varrógép részv.társ., Kiskunfélegyháza Kossuth­-ucca 18 szám. Kiskunsági Mezőgazdasági Hitelintézet R.-T. Telefon 24. Kis kül11810.)(1]373 Hattyú-épület Elfogad betéteket könyvecskére és folyószámlára a legelőnyösebb kamatozás mellett Rövid és hosszú lejáratú kölcsönöket folyósít. Elfogad tőzsdei megbízásokat. Átutalásokat teljesít az összes külföldi piacokra. A banküzlet minden ágában készség­gel ad felvilágosítást az Igazgatóság. !! Hirdessen lapunkban!! Csonkamagyarorsaság 192? december 11

Next