Félegyházi Közlöny, 1911 (10. évfolyam, 1-53. szám)

1911-03-05 / 10. szám

március 5. FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY 7 oldal 8335 1910 tk. sz. Árverési hirdetményi kivonat. A kiskunfélegyházi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi hogy Parádi Gáspár végrehajtainak Nagy Fe­renc László (nős Parádi Franciskával) végrehajtást szenvedő elleni 250 kor. tőke s jár. iránti ügyében a kecskeméti kir. törvényszékhez tartoz­o■k, a kiskunfé­legyházi kir. járásbíróság területén levő a kiskunfélegyházi 7124 sz. betétben A. I. 1 sor 17707 hrsz. ház udvarr 1 a Sely­mes dűlőben 62 négyszögöl 2 sor. 17708 hrsz. szőlő a Selymes dűlőben 526 négy­szögöl 3 sor 17709 hrsz. szőlő a Selymes dűlőben 874 négyszögöl te­rü­letű és Nagy Ferenc László (nős Parádi Franciskával nevén álló jószágtestre 1250 kor. kikiál­tási árban az ottani 7124 sz. betétben A, f 1 sor 17700 2 hrsz. szőlő a Selymes dűlőben 605 négyszögöl területű ugyan­annak nevén áll­ó ingatlanra 540 kor. meg­határozott kikiáltási árban az árverés el­rendeltetvén annak ezen kir. jbiróság ár­verési helyiségében leendő megtartására határidői 1911 évi március hó 22 napjá­nak d. e. 9 órája kitüzetik azzal, hogy az ingatlan a kikiáltási áru­nk a vb. b. 26 §-ban meghatározott hányadánál alacso­nyabb árban el nem adható s hogy árve­­rező a bánatpénzt a vb. n. 25 §. értelmé­ben kiegészíteni köteles Az elrendelt árveréshez a Közgazda­sági takarékpénztár csatlakozott végrehaj­tata 1200 kor. követelés behajtása céljá­ból is meg fog tartatni. Kikikiáltási ár 1250 kor. és 545 kor. Árverezni szándékozók tartoznak a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadékképes értékpapírokban letenni Az árverési fel­ételek a k­ir. órák alatt a kir. jbiróság, mi­n tkvi hatóság Kisháza város­a Igm. hivatalnál és a szomszéd­­községek elöli íróságainál megtekinthetők Kelt Kiskunfélegyházán, 1910 évi dec- hó 9 napján a kir. járásbíróság, s mint telekkönyvi hatóságnál. ■ P R 1 K K E L. s. k. kir. stbiró. A kiadmány hiteléül: LEDERER, kir. tkvzető. Pollitzer s árv­ám b­u I a to­risim nyilvános orvosi rendelő­intézet sérvbajosok, ferdénnőttek és amputáltak részére ===== Budapest, IV., Kossuth Lajos­ u. 8., félemelet Az intézet szakorvosa bárkinek teljesen díjtalanul rendelkezésére áll. Az orvosi vizsgá­lat vásárlásra nem kötelez. Orvosi ellenőrzés ! Mérsékelt árak! Egyéni speciális kezelés! ___ ______Szabadalmazot sérvkötök már 5 koronától felfelé. __ Vidéki megrendelések az intézet szak­orvosa által lelkiismeretesen felülvizsgáltatnak s pontosan és legnagyobb titoktartás mellett esz­közöltetnek. Hygienikus cikkek a legfinomabb minő­ségekben, orvosilag ajánlva és szterilizálva. Fel­tétlenül megbízhatóak. Tucatonként 2—16 koro­­náig. Ugyanott most jelent meg — „Az ember egészsége“ című orvosi mnt, mely kizárólag a sérvbajjal, annak ellenszereivel és kezelésével foglalkozik E munkát bárkinek díjtalanul és zárt borítékban küldi meg az intézet igazgatósága. Nincs tefebé tyukszeml­e Használja mindenki a Martin-féle tyukszem-Ujast, mely 4-5 nap alatt a legrégibb, legmakacsabb tyúkele­­met, mindenféle szemölcsöt és bőrkeményedést fájdalom n­élkül biztosan eltávolít. Ezen éveken át kipróbált tyúk­­szemsrtószer kapható a feltaláló és készítőnél MARTIN TAMÁS gyógyszerésznél Újpest, Kossuth- és Deák­ utca sarkán. Egy doboz ára esek 1 koren». Valódi csak is a tap’zz, rotty a fírsalyn a piríts* is *«««!)* alatt gümókóros, izom- és ideg­­fájdalmak, k­ő­s­z­v­é­n­­z-, csüz-, Ischias-, derék-, tib- szag­gatások­, hát­szúrások és égési sebek megszün­tetésére. Kitűnő fertőt­lenítő szer, maga az olajrész egyben óvszer is. Kapható mindenütt a­t.20, 2,0 és 2­50 koronás üvegekben. Előállítják: Dr. Borovszky R. orvos és Bibrovszky K. Budapest, 11. kerület., Fö-utca 76. szám. ELADÓ FÖLD. Tarj­án­yi Mihály és Gábor tulajdonát képező 175 kt hold föld mely a város­tol 4 kmt. van három részlet­ben is elad Értekezhetni lehet. Iskola.utca.­­ 6. szám. alat. AKI Még NEM KAPTA MCD AZ .. .­­ . -ik Idényártesítőnket, kérje annak bérmentes hz' '3­ ét?M. Sudspest, V. Bécsbutcs 6 Első segítséggel teljes gyógyulást elér a Fo­dy-féle 3 Király tea által. Étvágytalanság, székrekedés, emésztési zavarok, rosszullét, szóval gyomor- és ebből eredő bajokban gyorsan hat. Epe, máj, vesebaj ellen, hosz­­szabb használat után segít. Hurutos hán­talonakat eloszlat, gyógytárban csomagja 50 fill. (10- 15 használatra). Tordy­­név nélküli, rosz hamisítvány. Készíti: Te­fy Oy­­oki. = gyógyszerész, Budapest, Üllői-ct 89. szám alatt. = Royal amerikai írógép = olcsó és jó! = Kérjen azonnal árjegyzéket KOVÁCS A. és T . Sí etégia. ^ Budapest, V kerület, Nádor - utcza 26. szám, vV,9 /Ah, Uj szobafestő-Tisztelettel értesítem a nagy közönséget, hogy helyben Bástya-utcza 4 szám alatt szoba­festő és mázoló üzletet nyitottam ahol is bármikor rendelkezésére állok a nagy közönségnek. Tapasztalataimat több nagyobb városokban és helyben évek óta is­ dol­­gozom és igy biztosítom előre is a nagy kö­zönséget, hogy jó és tiszta munkát fogok vé­gezni a legolcsóbb ár mellett. Szives pártfogást kért tisztelettel: KOZMA IMRE szobafestő és mázoló. & 4 * B B B B Új szabó-üzlet! Tisztelettel értesítem a nagyközönséget, hogy helyben, Kossuth­ utca, dr. Krausz ügyvéd úr házában, a mai kor igényeinek megfelelően berendezve férfi szabó üzletet nyitottam, ahol állandó nagy raktárt tartok angol és belföldi szövetekből. Tanulmányomat a fővárosban és itt helyben első üzletekben sajátítottam el és ígérem, hogy mindenkor a legújabb divatú férfi és gyermeköltönyöket fogom szolid árban készíteni. Szives támogatását kérem Tisztelettel: VAKULYA MIHÁLY szabó. B J 9 & & 9 » 9

Next