Félegyházi Közlöny, 1911 (10. évfolyam, 1-53. szám)

1911-03-05 / 10. szám

március 5. FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY Schaumann Gyula gyógyszerész gyo­morsója több mint 80 év óta, mint dietikus készimény a legjobb hírnévnek örvend amit számos elismerő oklevél igazol. Előnyösen és megbizhatóan hat az emésztési folyamat­nál, gyomorbajnál, savképződ­őnél, felböffö­­gésnél stb úgy hogy ez mint legrégibb házi­­szer, nagy elterjedtségnek és közkedveltség­nek örvend. Előnyös hatását racionális össze­tételének köszönheti, kényelmesebb és kel­lemesebb felhasználás végett Seb­­umann gyógyszerész a gyomorsón kívül gyárt még gyomorpasztilát is mely a gyomorsónak hatásával teljesen egyenlő. Az ára mindkét készítménynek ugyanaz, mint eddig: 1,50 korona dobozonként. KÜLÖN­FÉLE szinü női hajfonat (cop­fok) eladok Kósa Ilonka fésülőnőnél. (Vár­megyeház.) HÁROMSZOBÁSLAKÁS meleképüle­­teket Kálvária utca 3 szám alatt Om­di Ká­rolynál kiadó. EGY HÁZHELY 644. Négyszögöl területtel egyben is esetleg részletekben is eladó. EGY 3 szobás utcai és egy 2 szobás udvari lakás attilla utca 59. sz. a. kiadó. PETŐFI utca 30 szám alatt van egy két szobás lakás és­­ egy szobás lakás kiadó. KIADÓ Bálint Flórián mindkét Ko­­suth utcai házánál lakás és egy üzlethe­lyiség KIADÓ esetleg eladó. Az alpári utca 1-ső szám alatt egy 3 szobás úri lakás a hozzá tartozó mellék épületekkel együtt. Értekezni lehet Hideg Károly tulajdonossal I. ker. Nyomás 8 sz. ELADÓ Kiss Szabó Mátyás szom­szédságában a Csongrádi útban 12 hold zöld. épülettel együtt örök áron eladó. Értekezni Szarvas utca 2 szám alatt Sz­ibó Jánossal. A ZSIBÁRUS utca 3 sz. alatt egy üzlethelyiség, mely 55 év óta folyton mint fodrászüzlet volt hasznaivá és három­szobás lakás üveg folyosóval mellékhelyi­­egy hűségekkel augusztus elsejétől kiadó. KÖZEL SZÖLLŐ 37 számú nyaraló, 3 szobás lakás, termő szöllő és gyümöl­csössel együtt eladó, értekezni lehet Bin­­feld ügyvédi irodában. KIADÓ HÁZ. Kanizsai N. Imrének a Petőfi utcában 6 számú háza, mely két utcára szól nagy lakással, udvarral és gazdasági épületekkel van ellátva esetleg két lakással kiadó. ELADÓ HÁZ. Szegedi Györgynek a Bethlen utca 17 szám alatt levő háza szabad kézből eladó. Értekezni lehet ugyanott vagy a piacon. Jó szőlőkapás kerestetik Kneffel F.de csólyosi birtokára. EGY jó karban levő Gramaton leme­zekkel jutányosan eladó. Értekezni lehet Kenderessy Imrével Zsinór-utca 66 sz. ELADÓ SZÉNA a legjobb minőségű. Értekezni lehet Kristóf Ferenccel Szőllő­­utca. KIADÓ egy szoba bútorozva vagy annélkü­l is azonnal Csillag-utca 4. Ugyanott jó házi koszt kihordásra is kapható. ELADÓ HÁZ. Nádor utca 5 számú ház szabadkézből eladó. Értekezni le­het Battyányi­ utca 39. sz. Ugyanott különféle 6 és ujbor is van eladó. ÖZV. FAZEKAS MÁTYÁSNÉ Zrínyi utca 25 számú háza szabad kézből eladó esetleg május 1-től kiadó. Úri lakás­a is megfelel. Értekezni lehet a helyszínen. ELADÓ HÁZ. III. ker. Kinizsi utca 37 számú úri lakásnak megfelelő ház ked­vező fizetési feltétel mellett eladó. Értekez­hetni lehet a tulajdonossal ugyanott. KIADÓ üzlethelyiség. Battyányi­ utca 40 szám alatt egy nagy üzlethelyiség la­kással együtt kiadó Értekezni lehet Varga József volt kovács iparossal. ELaDÓ HáZ. Szegedi utca 28 szám alatti ház kedvező feltételek mellett eladó. KIADÓ LAKÁS Jókai utca 25 sz. a­­sertés piac mellett, egy 3 szobás la­kás és egy nagyterem és hozzávaló mellék épületekkel együtt kiadó. Ugynott szecska takarmány is van eladó. Érte­kezni lehet a fenti szám alatt a tulajdo­nossal. ELADÓ kiskorú S­eres Juliannának 30 hold földje Gátér mellett Szabó Fanni szomszédságában szabadkézből eladó. Ér­tekezni lehet Seres István alpolgármester­rel. EGY üzlethelyiség, mely jelenleg mé­szárszék május 1-től kiadó Bauer Adolf­nál. KIADÓ LAKÁS Kazinczi utca 2 szám alatt három szobás lakás a hozzá­tartozó mellék épületekkel együtt május 1 -től kiadó, ugyancsak a közelszőlőben 6 vékás jó trágyázott föld, dinnye, vagy here vetésnek kiadó. Értekezni lehet id. Selb Antal tulajdonossal. SZABÓ JÁNOSNÉ úrnőnek, a Borsi­halomnál lévő pákai 249. hold birtoka, Sz. Mihály naptól, több évre haszonbérbe kiadó. Értekezni lehet Szabó Mihály úrral I. ker. Dobó­ u. 7 szám alatt. ELADÓ HÁZ Jókai utca 10 számú számu ház eladó. Értekezni lehet Mocsár Ferencz tulajdonossal ugyanott­ KIADÓ kétszobás lakás, konyha és kamrával Fekete Mátyásnál Bercsényi u. 10 szám alatt, HÁROM szobás lakás mellék­helyi­ségekkel özv. Szűcs Imréné házában ki­adó, KIADÓ egy kétszobás lakás ás egy üzlethelyiség melléképületekkel Szécsény­i utca 34 sz. LEDERER JAKAB tulajdonát ké­pező korcsma, házzal együtt, igen kedvező feltételek mellett eladó. Értekezni lehet a tulajdonossal a­­laktanya mellett.) EGY egészen jokarban levő teljes olasz kard vivós felszerelései jó árban megvételre kerestetik. Felvilágosítást ad e kiadóhivatal. ZRÍNYI utca 25 számú házban özv. Fazekas Mátyásnénál 2 utcai lakás mellék épülettel mely úri lakásnak is megfelel, kiadó. Hirdetményi kivonat. A kiskunfélegyházi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a Kiskunfélegyházi Népbank r.-t. végrehajtatónak Dora Imre és neje Holéc­ Amália végrehajtást szenvedő elleni 240 kor. tőke s jár. iránti ügyében a kecske­méti kir. törvényszékhez tartozó a­kfélegy­­házi kir. járásbíróság területén levő a szanki 575 sz. betétben A. I. 6. 2606­4 b. hrsz. legelő kis zsombos dűlőben 107 négyszögöl, 7 sor 2607 2 h. hrsz. szántó kiszsombos dűlőben 2 h. 1050 négyszögöl 8 sor 2608 2 h. hrsz. erdő kiszsombos dűlőben 2 h. 453 négyszögöl területű és Dora Imre és neje Holéc­ Amália néven álló jószágtestre 700 kor. kikiáltási árban. Árverezni szándékozók tartoznak a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben vagy óvadékképes értékpapírokban letenni. Az árverési feltételek a hiv. órák alatt a tkvi hatóságnál, Kiélegyháza város polgármesteri hivatalánál és a szomszédos községek elöljáróságainál megtekinthetők. Kiskunfélegyházi kir. járásbiróság, mint tkvi hatóság 1911 évi jan. 25 én. C Z A J L I K s. k. kir. tbiro. Kosár eladás. Jászszentlászlón, Kiskunmajsán, Kisteleken és Ujkécskén a kosár fonó tanfolyamokon eladó ko­sarakból állandóan nagykészlet raktáron, rendkívül olcsó árak. UTCAI 2 szobás lakás és udvari 2 szobás lakás május 1 től kiadó Damjanich utca 37. ELADÓ ESETLEG KIADÓ Sze­gedi utca 33 számú ház, mely 3 szobás úri lakásból és hozzá tartozó mellék épü­letekből áll. Értekezni lehet Kristóf János tulajdonossal ugyanott. ELADÓ FÖLD. Kiss Imre asztalos tulajdonát képező ház. III. ker. Damjanich utca 26 szám, mely 35 év óta asztalos üz­letnek volt alkalmazva, nagy asztalos mű­­helylyel, kertel azonnal eladó. Értekezni lehet Kiss Jenő asztalossal. Jókai utca 14 számú lakásán DIÓFA DEREKAT megvételre ke­resek a kinek van elad­ó jelentse Kiss Jenő asztalos Jókai u. 14 Számú lakásán. ELADÓ HÁZ Kiss Jenő asztalos külön portás háza. Deák Ferenc utca 50 szám alatt, mely bármely üzlet célra igen alkalmas, eladó. Értekezni lehet Kiss Jenő asztalossal Jókai utca 14 számú la­kásán. 6. Egy nő aki az egészséges bőrápolására ad, de különönösen aki a szeplőt eltávolítani akarja és tiszta pu­ha fehér arcbőrét meg akarja állandóan tar­tani vesszőparipa Liliom tej-szappannal mosdik. Védjegy : Steckenpfrend Berg­mann és Társa, Tet­­schen a. E. Kapható minden gyógytárban drogériában és illat­szer kereskedésben Darabja 80 fillér. . Bútor raktár! Tisztelettel értesítem a nagy­­közönséget, hogy Petőfi­ utca 9 szám fn­att (a zárda iskola átelle­nében) bú­tor* raktárt nyitottam, ahol is állandóan dús választékban tartok háló, ebédlő bútorokat valamint festett és fé­nyezett sublatokat, különféle haj­­lított székeket kemény és puha fákból készítve a legolcsóbb árak mellett. Elvállalok bármilyen épület és házi bútorok készítését és ja­vítását. Szíves pártfogást kérve Sajber Károly asztalos.

Next