Magán polgári leányiskola, Kispest, 1903

tok átalakítása rokon­ szavak segítségével. Rokonértelmű, rokonalakú szók. Összetett mondatok, alanyi-, tárgyi-, határozói- és jelzői mellékmondatok. Körmondat. A magyar helyesírás főbb szabályai, írásjelek. c) írásbeli dolgozatok. 18 gyakorlat, melyek a helyesírás be­gyakorlásán kívül már egyes fogalmazási gyakorlatokat is tartal­maznak. Sorrendjük a következő : 1. Diktálás. 2. Képzők kikeresése valamely olvasmányból. 3. Írják le emlé­kezet után Ázsiai —Oroszországot. 4. Összetett szók írása. 5. Egy tetszés szerinti olvasmány tartalma. 6. Diktandó. 7. Mellérendelt mondatok írása. 8. Az év utolsó napja (leírás). 9. Alanyi mellékmondatok írása. 10. Valamely olvasmány tartalma. 11. írják le emlékezet után a gyöngyvirágot. 12. Diktandó. 13. írják le emlékezet után Nagy Sándort. 14. Tárgyi mondatok írása. 15. Rövidítések gyakorlása. 16. Egy tetszés szerinti iskolaünnepély leírása. 17. Körmondatok írása 18. Igeragozás. III. osztály. (Hetenkint 3 óra.) a) Irálytan. Az irály tulajdonságai : szóképek, alakzatok. A próza és a vers. Hangrythmus. A hangsúlyos verselés. Az ütem : ütemes, időmértékes, classicus verssorok. Versláb. A rím és elhe­lyezése. Szerkesztéstan : a szerkesztéstan fogalma, anyaggyűjtés, el­rendezés, kidolgozás. A leírás, elbeszélés, írásművek felosztása. Szónoki beszéd. »Toldi« 10 énekének fejtegetése. Szépolvasás, szavalás. Közéleti fogalmazványok. Ügyiratok , okiratok. b) írásbeli dolgozatok: 1. Diktandó . Részlet Kölcsei Ferencnek, Berzsenyi Dániel felett tartott emlékbeszédéből. 2. A díszítő jelző szerepe a stilisztikában. 3. »Szilágyi Erzsébet« című költemény tartalma. 4. Mi a vers és próza közötti külömbség. 5. »Koldus ének« Aranytól — költemény magyarázata. 6. Az ütemes és időmértékes verselés közti külömbség. 7. »Levél egy kibujdosott barátom után« című költemény tar­talma. 8. Karácsony éjszakája (leírás). 9. Zrínyi Ilona (jellemrajz). 10. A magya­rok szüretelnek (életkép). 11. Egy szabadsághős temetésén (elbeszélés). 12. A virágok szerepe a költészetben. 13. A zenetanulás haszna (értekezés). 14. Diktálás. 15. Toldi 2­ és 3 énekének prózában való leírása 16. Mivel tartozik a magyar leány hazájának? 17. Legyünk őszinték és igazmondók. 18. »Toldi« énekének rövid összefoglalása. Azonkívül közéleti­ fogalmazványok írása, tekintettel azoknak szo­kásos alakjára. IV. osztály. (Hetenkint 3 óra.) a) Költ­észett­an. A költészettan tárgya. A művészet fogalma. A belvilág költészete és ezeknek válfajai. A külvilág költészete : a leiró s elbeszélő költészet és fajai. A drámai költészet és fajai. Esztétikai fogalmak rövid áttekintésben. Irodalom : Az irodalom fogalma és korszakai. Irodalomtörté­netünk egyes kiváló és korszakalkotó alakjai és azoknak követői : Pázmány, Mikes, Kármán, Csokonai, Kisfaludi Sándor és Károly, Lévai és Kazinczy társaival, mint a nyelvújítás megteremtői. Köl­esey­, Katona, Vörösmarty, Bajza, Eötvös, Jósika, Tompa, Petőfi, Arany, Madách, Jókai, Széchenyi, Kossuth és Deák. Szép olvasás, szavalás.

Next