Magán polgári leányiskola, Kispest, 1904

Ip­cseg, Katona, Vörösmarty, Bajza, Eötvös, Jósika, Tompa, Petőfi, Arany, Madách, Jókai, Széchenyi, Kossuth és Deák. Szép olvasás, szavalás. b) írásbeli dolgozatok. 1. írják le Petőfi »János vitéz« című elbeszélő költeménynek tartalmát. 2. A klasszikus óda jellemző vonásai Berzsenyi Dániel „a magyarokhoz“ című ódá­jában. 3 A papok és a magyar nép (történelmi értekezlet.) 4 Vörösmarty : „Szép Ilonkája“ (jellemrajz.) 5. Jókai Mór temetésén (elmélkedés.) 1s A magyar meséről. 7. Petőfiné Szendrei Júlia és Petőfi családi­­lyrája. 8. A Welsi bárdok (értekezés.) 9. A vér útja az emberi szervezetben (egészségtani dolgozat.) 10 Arany János: „Buda halála“ című költeménynek tartalma. 11. A hőről általában (fizikai dolgozat.) 12. Kisfaludy Károly „Rákosi Szántó“ című költeményének fejtegetése. 13. A magyar regényirodalomról. 14. Az 1741. országgyűlés történetéből (történelmi dolgozat) 15. Vörösmarty Mihály „Két szomszédvár“ című költemény tartalma 16. Kossuth Lajos beszéde a haza védelméről 17. Búcsú az iskolától Német nyelv. I. osztály. (Hetenkint 2 óra.) Olvasmányok alapján folyékony, értelmes kiejtésre és hang­súlyozásra való tekintettel helyes olvasás. Szótanulás. Olvasmányok fordítása. Néhány kisebb költemény betanulása. Kéthetenkint írásbeli dolgozat, főkép másolás. II. osztály. (Hetenkint 2 óra.) Az olvasókönyv alapján fordítások. Szótanulás. A nyelvtan alapelemei, különösen a hangtan és szótan. Négy vers betanulása, írásbeli dolgozatul másolás, diktálás és könyebb fordítások két hetenkint az iskolában. III. osztály. (Hetenkint 3 óra.) a) Mondattan. Sajátságos német kifejezések. Fordítások, gyakorlatok magyarról németre és németről magyarra. Versek betanulása tekintettel a helyes kiejtésre. b) Írásbeli dolgozatok: két hetenkint füzetben felváltva majd az iskolában, majd otthon. IV. osztály. (Hetenkint 3 óra.) a) Az előző osztályokban szerzett alaktani és mondattani ismeretek ismétlése német nyelven. Mondatok elemezése. Olvasmá­nyok fordítása. Olvasottaknak német nyelven való visszaadása. A magyar órákon tárgyalt egyes költői és prózai műfajok alapján a megfelelő német nyelvű művek olvasása és ismertetése. Német irodalom­történet rövid áttekintésben : korszakai és kiváló alakjai. b) Írásbeli dolgozat két hetenkint felváltva füzetben az isko­lában és otthon.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék