Magán polgári leányiskola, Kispest, 1905

Irodalom : Az irodalom fogalma és korszakai. Irodalomtörté­netünk egyes kiváló és korszakalkotó alakjai és azoknak követői : Pázmány, Mikes, Kármán, Csokonai, Kisfaludi Sándor és Károly, Lévai és Kazinczy társaival, mint a nyelvújítás megteremtői; Köl­csey, Katona, Vörösmarty, Bajza, Eötvös, Jósika, Tompa, Petőfi, Arany, Madách, Jókai, Széchenyi, Kossuth és Deák. Szép olvasás, szavalás. b) Írásbeli dolgozatok. 1. Diktandó : Arany János : »Naiv eposzából«. 2 Petőfinek két költeménye »Távolból« és »Falu végén kurta korcsma« gyönyörű példája az anyai szeretet­nek. Vájjon a két költemény közül melyik az, melyben nagyobb az anyaszeretet. 3. Az óda jellemző sajátsága 4. Szép, csillagos este van, valaki azon vitatkozik, hogy melyik a »Sarkcsillag«. Hogyan oldaná meg helyesen ezt a kérdést ? (Csilla­gászati dolgozati. I). »A jó öreg korcsmáros« című költemény tartalma, vonatko­zással Petőfi szüleire. 6. A naiv eposz és Csokonai »Dorottyája.« 7. Tegyük fel, hogy családjában gombamérgezés történik. Első segélyképen milyen intézkedése­ket tenne ? (Egészségtani dolgozat) 8. Arany János munkássága különös tekintettel balladáira 9 A hang visszaverődése (Fizikai dolgozat). 10 Kármán József iro­dalmi munkássága és »Fanny hagyományai«. 11. A török-magyar barátságról, vonatkozással a kuruc korszakra. 12 Diktandó: Báróczi Sándor: »Kasszandra« című művéből. 13. Kölcsey Ferencz prózája. 14. Hasonlítsák össze a népköltésze­tet a műköltészettel. 15. Kisfaludy Károly vígjátékai. 16. Kossuth Lajos és Deák Ferencz politikai irodalma. 17. Búcsú az iskolától. 18 Találkozunk ! Német nyelv. I. osztály. (Hetenkint 2 óra.) Olvasmányok alapján folyékony, értelmes kiejtésre és hang­súlyozásra való tekintettel helyes olvasás. Szótanulás. Olvasmá­nyok fordítása. Néhány kisebb költemény betanulása. Kéthetenkint írásbeli dolgozat, főkép másolás. II. osztály. (Hetenkint 2 óra.) Az olvasókönyv alapján fordítások. Szótanulás. A nyelvtan alapelemei, különösen a hangtan és szótan. Négy vers betanulása, írásbeli dolgozatul másolás, diktálás és könnyebb fordítások két hetenkint az iskolában. III. osztály. (Hetenkint 3 óra.) a) Mondattan. Sajátságos német kifejezések. Fordítások, gyakorlatok magyarról németre és németről magyarra. Versek betanulása tekintettel a helyes kiejtésre. b) írásbeli dolgozatok: Két hetenkint füzetben felváltva majd az iskolában majd otthon. IV. osztály. (Hetenkint 3 óra.) a) Az előző osztályokban szerzett alaktani és mondattani ismeretek ismétlése német nyelven. Mondatok elemezése. Olvasmá­nyok fordítása. Olvasottaknak német nyelven való visszaadása.

Next