Magán polgári leányiskola, Kispest, 1907

b) Nyelvtan. Az első év anyagának tüzetes ismétlése. Szó­képzés, szóösszetétel, a mondatok átalakítása rokonszavak segít­ségével. Rokonértelmű, rokonalakú szók. Összetett mondatok, alanyi-, tárgyi-, határozói- és jelzői mellékmondatok. Körmondat. A magyar helyesírás főbb szabályai, írásjelek. c) írásbeli dolgozatok. 15 gyakorlat, melyek a helyesírás begyakorlásán kívül már egyes kisebb-nagyobb fogalmazási gyakor­latokat is tartalmaznak. Sorrendje a következő: 1. Diktálás : A jó tanító és a háládatos község 2 írják le a »Székely asszonyt« (olvasmány tárgyalás alapján). 3. írják le Gyulay Pál »Pókainé« című költe­ményét prózában. 4. Főbb látszereink a növényvilágból (természetrajzi dolgozat). 5. írják le a kender tilolást (olvasmány alapján). 6. írjanak hét mellérendelt mon­datot. 7. írjanak hét alárendelt mondatot. 8. Diktálás : a babonáról. 9. Írjanak öt alárendelt összetett mondatot és alakítsák azokat egyszerű mondatokká. 10. Diktálás: a magyar nép költészete 11. Diktálás: Gizella, az első magyar királyné. 12. Miképen töltöttem a húsvét hétfőt. A tisztaság (olvasmány után) 14 A mező tavaszkor. 15. Pünkösd. III. osztály. (Hetenkint 3 óra.) az Irálytan. Az irály tulajdonságai: szóképek, alakzatok. A próza és a vers. Hangrythmus. A hangsúlyos verselés. Az ütem: ütemes, időmértékes, classicus verssorok. Versláb. A rím és elhe­lyezése. Szerkesztéstan: a szerkesztéstan fogalma, anyaggyűjtés, elrendezés, kidolgozás. A leírás, elbeszélés, írásművek felosztása. Szónoki beszéd. »Toldi« 10 énekének fejtegetése. Szépolvasás, szavalás. Közéleti fogalmazványok. Ügyiratok, okiratok. b) írásbeli dolgozatok. 1. Hogyan töltöttem el a nagy szünidőt? 2. A víz. 3. Toldi első énekének tartalma. 4. Halottak estélye a temetőben. 5. Toldi II. és III. énekének rövid tartalma. 6. A tél örömei. 7. Szóképek Toldi IV. énekében. 8. Miért nem romlik meg a tenger vize? 9. Toldi V. VI. énekének rövid tartalma. 10 Hogyan lehet élelmi cikkeket hosszabb ideig eltartani? 11. Nevezetesebb episodok Toldiban. 12. A tavasz megérkezése 13. Miklósnak milyen jellemvonása tűnik ki Arany műveiből? 14. Toldi IX. X. éneke. 15. Nyugta és bizonyítvány. 16. Folyamod­vány tandíj elengedésért. IV. osztály. (Hetenkint 3 óra.) Költészettan: A költészettan tárgya. A művészet fogalma. A belvilág költészete és ezeknek vállfajai. A külvilág költészete: a leiró és elbeszélő költészet és fajai. A drámai költészet és fajai. Esztétikai fogalmak rövid áttekintésben. Irodalom: Az irodalom fogalma és korszakai. Irodalomtörté­netünk egyes kiváló és korszakalkotó alakjai s azoknak követői : Pázmány, Mikes, Kármán, Csokonai, Kisfaludi Sándor és Károly, Lévai és Kazinczy, társaival, mint a nyelvújítás megteremtői; Köl­csey, Katona, Vörösmarthy, Bajza, Eötvös, Jósika, Tompa, Petőfi, Arany, Madách, Jókai, Széchenyi, Kossuth és Deák. Szép olvasás, szavalás.

Next