Magán polgári leányiskola, Kispest, 1909

Károly, Lévai és Kazinczy — társaival, mint a nyelvújítás meg­teremtői: Kölcsey, Katona, Vörösmarthy, Bajza, Eötvös, Jósika, Tompa, Petőfi, Arany, Madách, Jókai, Széchenyi, Kossuth és Deák. Szép olvasás, szavalás. c) írásbeli dolgozatok: 1. A tanév első napja. 2. ,,Mikes leveleidből diktálás. 3 Őszi gondolatok. 4. A kender és feldolgozása. 5. A magyar nemzet küzdelme nyelvéért. 6. Ős­magyarok műveltsége (történelmi dolgozat) 7. Gondolatok az év végén. 8 „Az ég és tüneményei“ (fizikai dolgozat). 9. A nő Madách tragédiájában, diktálás. 10. Mit tett Mátyás király a művelés emelésére? 11. „Mikes leveleiből“ diktálás. 12 Margit legenda. 13. Zrínyi a költő. 14. „A szigeti veszedelem“ rövid tartalma 15. Az Aurora kör, diktálás 16. „Abafi“ rövid tartalma. 17. Hasonlítsák össze a nép­­költészetet a műköltészettel. 18. Búcsú az iskolától. Német nyelvtan. I. osztály. (Hetenkint 2 óra.) Olvasmányok alapján folyékony, értelmes kiejtésre és hang­­súlyozásra való tekintettel helyes olvasás, szótanulás , olvasmányok fordítása. Néhány kisebb költemény betanulása. Két­hetenkint írás­beli dolgozat, főként másolás. II. osztály. (Hetenkint 2 óra.) Az olvasókönyv alapján fordítások. Szótanulás. A nyelvtan alapelemei, különösen a hangtan és szótan. Négy vers betanulása. Írásbeli dolgozatul másolás, diktálás és könnyebb fordítások két­hetenkint az iskolában. III. osztály. (Hetenkint 3 óra.) a) Mondattan. Sajátságos német kifejezések, fordítások, gya­korlatok németről magyarra és magyarról németre. Versek betanu­lása, tekintettel a helyes kiejtésre. b) írásbeli dolgozatok. Két-hetenkint egy-egy dolgozat. IV. osztály. (Hetenkint 3 óra.) a) Az előző osztályokban szerzett alaktani és mondattani ismeretek ismétlése német nyelven. Mondatok elemezése. Olvasmá­nyok fordítása. Olvasottaknak német nyelven való visszaadása. A magyar órákon tárgyalt egyes költői és prózai műfajok alapján a megfelelő német nyelvű művek olvasása és ismertetése. Német irodalomtörténet rövid áttekintésben, korszakai és kiváló alakjai. b) írásbeli dolgozatok két­hetenkint egy-egy felváltva az isko­lában és otthon. Történet. III. osztály. (Hetenkint 2 óra.) Az ó- és középkor történetének rövid áttekintése a magyar

Next