Magán polgári leányiskola, Kispest, 1910

b) írásbeli dolgozatok. Két­hetenkint egy-egy dolgozat. IV. osztály. (Hetenkint 3 óra.) a) Az előző osztályokban szerzett alaktani és mondattani ismeretek ismétlése német nyelven. Mondatok elemezése. Olvasmá­nyok fordítása. Olvasottaknak német nyelven való visszaadása. A magyar órákon tárgyalt egyes költői és prózai műfajok alapján a megfelelő német nyelvű művek olvasása és ismertetése. Német irodalomtörténet rövid áttekintésben ; korszakai és kiváló alakjai. b) írásbeli dolgozatok két hetenkint egy-egy felváltva az iskolában és otthon. Történet. III. osztály. (Hetenkint 2 óra.) Az ó- és középkor történetének rövid áttekintése a magyar honfoglalásig. Az Árpád-házbeli királyok uralkodása és kihalása. Károly Róbert és dynastiája. Zsigmond és a reformáció fellépése. A törökök becsapkodásai. Hunyadi János és Mátyás király. II. László és a mohácsi vész. Közben alkotmánytani kérdések fej­tegetése és nemzetünkkel kapcsolatban élő nemzetek története. IV. osztály. (Hetenkint 3 óra.) A reneszánsz. Tengerentúli fölfedezések. A Habsburg-ház világhatalma. A reformáció. Magyarország megoszlása. Martinuzzi György. Szondi és Losonczi. Eger vívása. Zrínyi, a szigetvári hős. Báthori Zsigmond. Magyarország a XVI. század második felében. Bocskai István. Pázmány Péter. A harmincéves háború. Bethlen Gábor és utódai. Három fejedelemasszony. Zrínyi és Montecuccoli. A Wesselényi féle szövetség. Thököli Imre. A törökök kiűzésének következményei. Bornemissza Anna és Zrínyi Ilona. XIV. Lajos és a francia műveltség. II. Rákóczi Ferenc. Műveltség és életmód a mohácsi vésztől a szatmári békéig. Az utolsó Habsburg-király. Mária Terézia. II. József. II. Lipót: A francia háborúk. Széchenyi István gróf. Kossuth Lajos és a szabadságharc. Deák Ferenc: Közgazdasági átalakulás a XIX. század első felében. Életmód és műveltség a XVIII. és XIX. században. Magyarország alkotmánya. Földrajz. I. osztály. (Hetenkint 2 óra.) Bevezetésül földrajzi alapismeretek: a földgömb, horizon, világtájak, földforgás stb. A térkép és a rajta használt jelek meg­ismertetése. A főváros és környéke.

Next