Magán polgári leányiskola, Kispest, 1910

IV. osztály. (Hetenkint 3 óra) a) Költészettan. A költészettan tárgya. A művészet fogalma. A belvilág költészete és ezeknek vállfajai. A külvilág költészete : a leíró és elbeszélő költészet és fajai. A drámai költészet és fajai. Esztétikai fogalmak rövid áttekintésben. b) Irodalom. Az irodalom fogalma és korszakai. Irodalom­­örténetünk egyes kiváló és korszakalkotó alakjai s azoknak köve­tői : Pázmány, Mikes, Kármán, Csokonai, Kisfaludi Sándor és Károly, Lévai és Kazinczy — társaival, mint a nyelvújítás meg­teremtői : Kölcsey, Katona, Vörösmarthy, Bajza, Eötvös, Jósika, Tompa, Petőfi, Arany, Madách, Jókai, Széchenyi, Kossuth és Deák. Szép olvasás, szavalás. c) írásbeli dolgozatok: 1. A tanév első napja. 2 Szent István megalapítja a magyar államot. 3. Diktálás. 4. Tompa­­ „Erdei lak“ című költeményének prózába való írása. 5. A vér útja a testben. (Egészségtani dolgozat.) 6. A magyar nemzet küzdelme nyelvéért. 7. Jókai M. egy olvasott regényének rövid tartalma. 8 A naiv eposz. 9. Arany J. ballada költészete. 10. Mit tett Mátyás a műveltség emelésére? 11. Dik­tálás 12. Zrínyi Ilona mint honleány. 13. Zrínyi, a költő 14 Petőfi és Arany. 15. Petőfi családi lyrája. 16. Diktálás. 17. A toricelli-féle cső. (Természettani dol­gozat.) 18. Búcsú az iskolától. Német nyelvtan. I. osztály. (Hetenkint 2 óra.) Olvasmányok alapján folyékony, értelmes kiejtésre és hang­­súlyozásra való tekintettel helyes olvasás, szótanulás, olvasmá­nyok fordítása. Néhány kisebb költemény betanulása. Két­heten­kint írásbeli dolgozat, főként másolás, majd diktálás. II. osztály. (Hetenkint 2 óra.) Az olvasókönyv alapján fordítások. Szótanulás. A nyelvtan alapelemei, különösen a hangtan és szótan. Négy vers betanulása: írásbeli dolgozatul másolás, diktálás és könnyebb fordítások két­hetenkint az iskolában. III. osztály. (Hetenkint 2 óra.) a) Mondattan. Sajátságos német kifejezések, fordítások, gya­korlatok németről magyarra és magyarról németre. Versek betanu­lása, tekintettel a helyes kiejtésre.

Next