Építő-, Fa- és Fémipari Szakiskola, Kolozsvár, 1887

— 78 — gépgyára, a vízvezetéki telep és az egyet. chemiai laboratórium gőz­gépei mellett, a ’Sigmond-testvérek gőzmalmában és a vasúti főműhely­ben. Vizsgálatot tettek és pedig sikerrel, a jelentkezők közűl 27-en, t. i. a gazd. intézet hallgatói közűl 22-en s a többi hallgatói közül 5-en, 1889 junius 28-án a kolozs-monostori gazd. tanintézet fűtött locomobil­­gőzcséplőgépje mellett. A vizsgálaton az intézet részéről Vöröss Sándor igazgató és Réthy János r. tr. urak voltak jelen. b.) A faragászati tanfolyam a segédek részére 1888 okt 1-én nyílt meg 6 havi tartammal és 9 látogatóval Molnár József iparművészeti tanító vezetése mellett, azonban csak 3­­2 hónapig látogatták az illető segédek s így e tanfolyam a kellő kitartás hiánya miatt ugyanekkor, 1889. január havában megszűnt. Az 1889.90. tanévben egyetlen tanfolyam tartatott a gépkezelők és fűtők számára, 1889 decz.- 1890 febr. havaiban. Oktató tanár volt Judik József m. k. áll. vasúti gépészmérnök. A tanítás rendje és módja a már részletezett eljárás szerint történt. Jelentkezett 20 tanuló, kik közül a vizsgálatot 1890 febr . én letették sikeres eredménynyel 16-on Általában összes gépészeti szakbeli tanműhelyi tanítványaink is köte­lezve vannak a gépkezelői tanfolyamon, a­mennyiben koruk (18 év) megengedi, részt venni. Közülök részt vettek egyik vagy másik tanfo­lyamon és sikeres vizsgálatot állottak: Belle Iván, Sim­onffy Béla, Polik Dezső, Szentkirályi Iván s a tanfolyamot látogatta Erese János. Ezekben kívántam beszámolni a három letölt év főbb eseményei­ről, a többi adatokat a magok helyén részletezvén s miután elsoroltam mindazt, a mi örömet, mindazt, a­mi bút okozott, azzal a reménynyel zárom be jelentésemet, hogy intézetünk nagyobb jövőnek néz elé­s nagyobb szabásban és kiterjedt arányokban fogja mind jobban­ jobban megtalálni helyét a társadalomban, mert jövője hazánk ipari haladá­sával áll kapcsolatban ,ha pedig az ipari törekvések haladását lehetet­len nem látnunk, épen úgy lehetetlen nem reméllenünk, hogy hová­­tovább gyökeret ver az a meggyőződés, hogy életképes fejlődés az iparban csak jól rendezett szakipari, elméleti és gyakorlati oktatás útján történhetik. Intézetünk pedig szintén erre törekszik. Ferenczi Zoltán.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék