Statisztikai Évkönyv – 1910.

Az 1897 : XXXV. t.-cz. 5. §-a azt a rendelkezést tartalmazza, hogy az egyes ministeriumok ügykörét felölelő tartalmú statisztikai évkönyv, a ministeriumok működését, valamint az igazgatásuk és a felügyeletük alá tartozó ügyeket és a közállapotokat ismertető jelentés kiséretében, éven­kint az országgyűlés elé terjesztessék. Ennek a törvényes kötelezettségnek megfelelve, van sze­rencsém az egyes ministériumok 1910. évi működéséről szóló jelentéseket, az ország közállapotairól a m. kir. központi statisztikai hivatal igazgatója által szerkesztett ismertetés­sel és az 1910. évi statisztikai évkönyvvel együtt tisztelettel bemutatni. Kelt Budapesten, 1911. év deczember havában. Gróf KHUEN-HÉDER­VÁRY KÁROLY s. k.

Next