Statisztikai Évkönyv – 1915-1918.

Az 1897. évi XXXV. t.-c. 5. §-a azt a rendelkezést tartalmazza, hogy az egyes minisztériumok ügykörét felölelő tartalmú statisztikai évkönyv a minisztériumok működését, valamint az igazgatásuk és a felügyeletük alá tartozó ügyeket és a közállapotokat ismertető jelentés kíséretében, évenként az országgyűlés elé terjesztessék. A világháború és az azzal kapcsolatos események folytán ezek a jelentések 1915. évtől kezdve nem voltak a nemzetgyűlés elé ter­jeszthetők, a jogfolytonosság megóvása érdekében azonban előter­jesztésüket még évek múltával is szükségesnek véltem, ezért van szerencsém ezúttal az egyes minisztériumoknak az 1915—1918. évi működéséről szóló jelentéseit, az ország közállapotairól a m. kir. központi statisztikai hivatal igazgatója által szerkesztett ismertetés­sel és az 1915. évről szerkesztett önálló, valamint az 1916—1918. évek­ről készített egyesített évkönyvvel együtt tisztelettel bemutatni. A költség kímélésén kívül az 1915—1918. évekről egy jelentésben számolok be azért is, mert e négy év eseményei az ország jogi, gazdasági és politikai életében egy szorosan összefüggő, lezárt kor­szakot alkotnak. Az egyes minisztériumok jelentései az eddigi szokástól eltérően, aláírás nélkül mutattatnak be, minthogy a jelentésekben felsorolt miniszterek közül egyik sincsen kormányon, illetve az 1918. év folyamán megszűnt Ő Felsége személye körüli és horvát-szlavon­dalmát minisztérium jelentései — utód hiányában — egyébként is csak aláírás nélkül lennének előterjeszthetők. Az 1915—1918. évek alatt keletkezett és ugyanez alatt az idő alatt meg is szűnt átmenetgazdaságügyi m. kir. minisztérium működéséről a m. kir. kereskedelemügyi, a népgazdasági minisztérium működéséről a m. kir. földmívelésügyi, a választójogi törvény elő­készítésére kinevezett tárcanélküli miniszter működéséről pedig a m. kir. igazságügyminisztérium jelentése számol be. Kelt Budapesten, 1924. évi március havában. Gróf BETHLEN ISTVÁN s. k.

Next