Statisztikai Évkönyv – 1923-1925.

ELŐSZÓ. Az 1897. évi XXXV. t.-c. 5. §-a azt a rendelkezést tartalmazza, hogy az egyes minisztériumok ügykörét felölelő tartalmú Statisztikai Évkönyv, a minisztériumok működését, valamint az igazgatásuk és felügyeletük alá tartozó ügyeket és közállapotokat ismertető jelen­tés kíséretében, évenkint az országgyűlés elé terjesztessék. A világháborút követő évek alatt végbement nagymérvű válto­zások lehetetlenné tették, hogy ezek a jelentések — amelyeknek éven­kénti elkészítését pénzügyi szempontok is akadályozták — évenkint legyenek az országgyűlés elé terjeszthetők. Van szerencsém ezért ezúttal az egyes minisztériumoknak 1923—1925. évi működését összefoglaló jelentést az ország közállapotairól a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal igazgatója által szerkesztett ismertetéssel és az 1923—1925. évekről készített Évkönyvvel együtt tisztelettel bemu­tatni azzal, hogy az 1926. évtől kezdődően a jelentések újra éven­ként fognak előterjesztetni. A közélelmezési minisztérium időközben megszűnvén, a műkö­déséről szóló jelentést aláírás nélkül van szerencsém bemutatni. Budapest, 1927. évi december havában. Gróf BETHLEN ISTVÁN, s. k.

Next