Polgári Fiú és Leányiskola, Körmend, 1912

újítás. Kazinczy, Csokonai, Kisfaludy Sándor, Berzsenyi, Kölcsey. A nemzeti irodalom felvirágzása. Széchenyi, Kossuth, Deák, Kisfaludy Károly, Katona, Bajza, Vörösmarty, Tompa, Petőfi, Arany. A legújabb kor költői: Jósika, Eötvös, Kemény, Jókai. Újabb elbeszélőink. A színpad irodalma. Német nyelv, heti 2 órában. Költők életrajza: Goethe, Schiller, Heine, Uhland, Lenau. Olvasmányok: Der Winter. Die Getreidearten. Die Wassertropfen. Die kleine Bettlerin. Züge aus dem Leben Josefs II. Die Bienen. Fiume. Die weissagende Störche. Die Karpaten. Lieder von Heine. Der Jahrmarkt. Erlkönig. Die Mutter und das Kind. Der Ring des Polikrates. Der Schatzgräber. Nyelvtani anyagból. Elemzés, szó- és mondattanilag. Összetett mondatokról részletesen. Minden 2. héten dolgozatírás: Tollba­mondás, fogalmazás emlékezetből és fordítás. Történelem, heti 4 órában. 1 .A Habsburg-házból szárma­zott királyok kora. Az ország három felé szakadása és a protes­táns felekezetek terjedése. Az önkényuralom kezdetei Rudolf uralkodása alatt. Az első nemzeti felkelések és Erdély fénykora. Az utolsó nemzeti felkelések és a török kiűzése. A nemzet ki­békülése az uralkodóházzal. Az alkotmány felforgatása II. József alatt. Nemzeti reformok kora. Az 1848. törvények és szabadság­­harc. Az önkényuralom és a kiegyezés. Magyarország alkotmá­nyának helyreállítása. 2. Alkotmánytan. Magyar állam területe, alkotó részei. Magyar állampolgárság. Törvényhozás. Kormány­zás. A társországok viszonya az anyaországhoz. Magyarország viszonya Ausztriához. Fizika. Csillagászati és fizikai földrajz, heti 3 órá­ban. Mechanika. Tehetetlenség. Erő. Egyenletes mozgás. A sza­badon eső és a hajított test mozgása. A test súlya. Mérleg. Egyensúlyozás. Munka és munkaegység (meterkilogramm). Egy­szerű gépek. Az inga. Forgó és keringő mozgás. A mozgás akadályai. A folyadék általános tulajdonságai. Nyomás a folya­dékban. Közlekedő edények. Archimedes törvénye. Úszás. Faj­­súlymérés. A légnemű testek szerkezete. Toricelli kísérlete, baro­meter. A légszivattyú. A légnyomáson alapuló készülékek. A le­vegő felhajtó ereje. Hőtan. A meleg okozta térfogatváltozások. Hőmérő. A halmazállapot megváltozása. Hővezetés és hősugár­zás. Fűtés és szellőztetés. A meleg okozta áramlások a tenge­rekben és a légkörben. Telítetlen és telített gőzök. Légköri csa­padékok. Gőzgép. Hangtan. A hang keletkezése és terjedési se­bessége. A hang visszaverődése, magassága, ereje és színezete. Hangszerek. Együtthangzás. A fül és a hallás. A fonográf. Fény­tan. A világosság és az árnyék. A fény egyenesvonalú terjedése és terjedési sebessége. A fény visszaverődése és a tükrök. A fény törése: lencsék, színszóródás, a testek színe, a szem és a

Next