Kornai János - Rose-Ackerman, Susan (szerk.): Tisztesség és bizalom a posztszocialista átmenet fényében. A bizalmat érdemlő állam építése a posztszocialista átmenet időszakában (Budapest, 2005) / magyar nyelven

II. rész: Korrupció és az állam foglyul ejtése

Claus Offe Határozottan szükséges tehát leszűkíteni a fogalom tartalmát. Ennek érdekében a következőket javaslom. A korrupció a törvényes (és ezenfelül a társadalmi) nor­mák közszereplők általi önkéntes megsértése.­ Azonban ezeket a normákat több­féleképpen meg lehet sérteni. A korrupció fogalmába nem tartozik bele az összes olyan tisztességtelen vagy öncélokat szolgáló cselekedet, amelyet közhivatalno­kok követnek el, és ami nyilvánvalóan árt a közjónak és sérti a társadalmi és tör­vényes normákat. A hivatalnokok elkövethetnek olyan dolgokat, amelyek beso­rolhatók Nye definíciójának e) pontja alá. Ez bűncselekmény, de nem korrupciós bűncselekmény, hanem hivatallal való visszaélés. Ezenkívül a hivatalnokok fel­használhatják hatalmukat saját anyagi javaik gyarapítására (sikkasztás), vagy arra, hogy hozzájuk közelálló személyek törvénytelenül előnyökhöz jussanak - d) pont. Bár az ilyen bűncselekményeket gyakran beleértik a korrupció fogalmába, én azt javaslom, zárjuk ki azon illegális tevékenységeket, melyeknél a törvénytelen szer­zés egyoldalú, mint például a b) pont alá tartozó lopás. A korrupció szigorúan értelmezve (ahogy én javaslom meghatározni) kétoldalú. Önkéntes, szándékos, jogtalan megállapodás két szereplő között, melynek értel­mében egy hivatali döntésért valamifajta, akár anyagi, akár természetbeni juttatás, vagy annak ígérete az ellenszolgáltatás. Politikai korrupcióról akkor beszélhetünk, ha legalább az egyik résztvevő a szélesen értelmezett közszférába tartozik. Ez azt jelenti, hogy az illető valamilyen közhivatalt tölt be, választott képviselő vagy olyan szakmai tevékenységet gyakorol, amelynek gyakorlását feltehetően (és rend­szerint elvárhatóan) a nyilvánosság és egyetemes alapelvek szabályozzák. Ez a definíciójavaslat a következő megfontolásból ered. A társadalmi tevékeny­ségek három kategóriába sorolhatók: politikai tevékenység, piaci tevékenység és közösségi tevékenység (Goodin, 2003; Offe, 2000; Philp, 1997: 448-9). Röviden: a politikai tevékenység állami keretek között folyik, jellemzői a legitim fennhatóság megszerzése és használata, elszámoltathatóság, hierarchia és szabályokhoz kötött hatalom utasítások adására és az erőforrások felhasználására. A természetes, belső mérce a törvényesség. A piaci tevékenység szerződésen alapuló, akvizíciós érdeke­ket szolgáló tevékenység, ahol törvények szabályozzák többek közt a tulajdonjo­gokat és azt, hogy mi az, ami „eladható" és mi nem. Az általános mérce itt a siker vagy a profit. Végül a közösségi tevékenység egyfajta kölcsönös kötelezettségen alapul, olyan személyek között, akiket identitásuk vagy kulturális hovatartozásuk köt össze, azaz ugyanahhoz a családhoz, vallási közösséghez, lakóhelyhez stb. tartoznak. A közösségi tevékenység mércéje az azonos értékek és erkölcsi normák. A társadalmi tevékenység mindhárom kategóriájában megkülönböztethetjük a „helyes", vagyis konzisztens eljárást a „hibrid" és a helytelen eljárástól. A politikai tevékenységre korlátozva az elemzést, a szereplők háromféleképpen tudnak helytelen tevékenységekbe bonyolódni. Az első, hogy politikai tevékeny­séget folytatnak, de kilépnek a törvényesség, elszámoltathatóság stb. keretei kö­zül, és a hivataluk adta hatalmukat magáncélra és saját érdekeik érvényesítésére használják. Járadékot hajszolnak, és nem a hivatali szabályoknak megfelelően vi­selkednek. Elnyomják a polgárokat, közjavakat lopnak vagy sikkasztanak, önké­nyes „adókat" vetnek ki saját bevételük növelése érdekében. Összefoglalva: meg­szegik az intézményi szabályokat és korlátozásokat, ezáltal „magánosítják" a hivatalukkal járó állami hatalmat.­ Úgy viselkednek, mintha ők lennének „az ál­lam", nem úgy, mint az emberek képviselői, illetve közhivatalnokok. A helytelen politikai tevékenység e formája azonban fogalmilag megkülönböztetendő a két

Next