Körösvidék, 1920. június-augusztus (1. évfolyam, 50-125. szám)

1920-06-01 / 50. szám

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Békéscsabán, Szent István­ tér 18. szám A szerkesztőség telefon­száma: 60 Független keresztény politikai napilap Előfizetési árak: Egy hóra 25 K, negyedévre 70 K, félévre 130 K. Egyes szám ára 1 korona 50 fillér Termésvárás. Vajjon lesz-e cső? Milyen lesz a ter­més ? Ezek a fő állandó kérdések, melyek most foglalkoztatják különösen a gabona­termő vidékek lakosait. Mindig izgalmas volt ez az időszak Magyarországon, mert mint agrár­államnak, a május, június hó­nap időjárásától függött nemzetünk lakos­sága túlnyomó részének jóléte, boldogulása minden esztendőben. A májusi eső aranyat ér. Nagyon régi magyar közmondás. Hiszen a május ked­vező időjárása töltötte meg magtárainkat, azokat a nagy pénzszekrényeket, melyek­ből nemcsak egy-egy gazda, hanem az egész ország is fedezhette évi szükségleteit. Nem csoda, ha minden magyar megszokta, hogy sóvárogva nézzen a májusi égre, szív­szorongva lesse, vájjon az azon úszó, go­molygó felhők megöntözik-e a magyar ró­nát, előcsalogatják-e a zöld levelek alján fejlődő kenyeret. Ma még nagyobb az aggódás, sóvár­gás, mint valaha. Mert ha eddig fő éltető elemünk volt a magyar búza, úgy most egyetlen reményünk, melyre jövőnket ala­píthatjuk. Ezelőtt még voltak más termé­keink is, melyekkel cserekereskedelmet foly­tattunk, ugy, hogy még egy rossz termés sem okozott nagyobb kilibbenést az állam háztartásában. De most, hogy elvették min­denünket s nem hagyták meg, csak búza­termő földünket, most a búzától várjuk nemcsak a téli kenyerünket, hanem gabona­feleslegünktől reméljük valutánk javítását, ruhánk beszerzését, a normális élet felé való haladásnak hatalmas lépését. Nem csoda, ha épen ezért ma minden sóhajtásunk eső után száll az ég felé, ha kétségbeesetten sdvárgunk a termékenyítő zápor után, mert sohasem éreztük úgy, mint mostanság, hogy minden szem búza, amit földünk terem, nemcsak egy-egy gazdáé, hanem mindnyájunké, az egész magyar nemzeté. Legyen is mindnyájunké a magyar föld termése. Érezzék át ezt a termelők is. Értsék meg, hogy abból, amit az Isten ad nekik, elsősorban magyar nem termelő test­véreiket kell ellátniok, még­pedig méltányos, megfizethető áron. Mert ha túl magas árat szabnak meg, olyat, amelyet a dolgozó munkás, a nyomorgó hivatalnok nem tud megfizetni, ebből nekik is csak káruk lehet, hiszen egy éhező országban a duskálko­dónak is súlyos, veszedelmes a helyzete. A feleslegnek aztán szabjanak magas árat, de itt se menjenek a végletekig. Minden­esetre szükséges, hogy a búzaárak olyanok legyenek, hogy a gazda megtalálja számí­tását, de milliókat ne akarjon gyűjteni senki. Ha lehet nagy árt elérni, a méltá­nyos haszon feletti összeg legyen az ál­lamé, hogy az azt felhasználhassa valutánk javítására, ezerféle kötelezettségének ki­egyenlítésére. Maguk a gazdák hallgattassák el a Gaál Gasztonokat. Győzzék meg ők maguk a kapzsiakat arról, hogy most az egyéni érdeket háttérbe kell szorítani a nemzeti érdekkel szemben. Csak úgy remélhetjük az egyetemes jólétet, ha az állam erősödni tud anyagilag is. Ha azonban egyesek még jobban gazdagodnak, a tömeg pedig még jobban elkoldusodik, ebből nagy baj sza­kadhat a minden áron — még többet — keresni akarókra is, főként pedig a hazára. Még nem tudjuk, milyen lesz a ter­més. De bármennyi lesz az Isten áldása, úgy gazdálkodjunk vele, hogy az minden embernek is áldása legyen. Hogy így ne csak néhány már­is tömött erszényü em­ber, hanem minden magyar örömmel, re­ménységgel, bizalommal várhassa az uj gabonát, az életet. T­Á­V­IRATOK. THoszkva békül? Dechanel lemond. Koppenhága, junius 1. A francia és olasz miniszterelnökök a jövő hó folyamán Londonba utaznak, ahol Krastinnjki­ a moszkvai szovjet­kormány kiküldöttjének" "javaslatoK fogják meg­­hallgatni. haller a Tiszántúl. Budapest, junius 1. Haller István közokta­tásügyi miniszter szombaton a Tiszántúlra uta­zott. Csanádapátfalván és Hajdúszoboszlón tar­tott többek között nagy beszédet a k. n. e. párt ottani jelöltjeinek támogatására. Friedrichék a Tiszántúl, Budapest, június 1. A Friedrich csoport képviselői egy hete folytatják az agitációt a Ti­szántúl. Maga Friedrich Hajdúszoboszlón, Deb­recenben, Hajdúböszörményen és Kunhegyesen tartott beszédet. Károlynak esze ágában sincs . . . Bécs, junius 1. Már komoly bécsi körökben is hitelt adtak annak a koholt hitnek, hogy Ká­roly excsászár és király Bécsen át Budapestre érkezett. A Korrespondenz hivatalos forrásból szerzett értesülése szerint Károly egész család­jával a sveici Pranginsben tartózkodik és esze ágában sincs onnan kimozdulni. Kitiltották a „­Vasárnap"-ot. Budapest, junius 1. A Bécsben megjelenő „Vasárnap" című kommunista szépirodalmi heti­laptól a kereskedelemügyi miniszter megvonta a postai szállítási jogot. Páter Bangha Szegeden, Szeged, junius 1. Vasárnap délután Bangha páter Szegeden 4—5000 főnyi hallgatóság előtt másfél órás beszédet mondott, melyben főként a keresztény sajtó fontosságát hangsúlyozta, ki­jelentve, hogy a sajtó a 6-ik nagyhatalom. Urnapi körmenet, Budapest, junius 1.Az idén az Urnapi kör­menetet junius 3-án a várban fogják megtartani a szokottnál nagyobb pompával. A körmenetben részt fog venni Horthy kormányzó a feleségével és a kormány valamennyi tagja is. Hága, június 1. Dechamel francia köztársa­sági elnök lemondása közvetlen küszöbön áll. A lemondást azzal hozzák kapcsolatban, hogy uta­zása a'kaí '­ -i'n­aun­­iás^áia, melyben Európa és a Kelet ügyeire vonatkozó és egyes, még függőben lévő angol—francia kérdésekről szóló akták voltak. A francia kormány a legna­gyobb titoktartással kezeli ezt az ügyet. Az első fecske: Szombathely, június 1. Szombaton este 7 óra 40 perckor érkezett Szombathelyre az első posta­ repülőgép, mely a rendszeresen­ meginduló magyar repülőposta első fecskéje volt. A gép, melyen Soós Károly honvédelmi miniszter is Szom­bathelyre érkezett, 200 kilométeres utat tett meg 1 óra alatt. Antántvélemény egy esetleges magyar monarchiáról. Róma, junius 1. Nitti ,irányadó antánt-sze­mélyiségekkel egy „esetleges magyar monarchi­áról" tárgyalt. A tárgyalás során elhangzott nyi­latkozatok szerint Anglia, Franciaország és Japán semmi kifogást nem emel az ellen, ha Magyarország ismét monarchiává alakul át, fel­téve, ha leendő uralkodójának jogköre teljesen alá lesz vetve a nép akaratának. Nitti felfogása szerint az ántant az uralkodó személyének meg­választásába nem szól bele, tehát Habsburgot is szívesen látná a magyar trónon, ha trónralépése a magyar nép akaratából történne. Ki lesz Dechanel utóda? Páris, junius 1. Amennyiben Dechanel le­mond, utóda valószínűleg Poincare lesz. Angol-Francia szövetség, Páris, június 1. Az Echo de Paris jelenti: A legközelebbi napokban a franciák és angolok szövetsége nyélbe ütődött. Az angolok azonban nem hajlandók katonai egyezményt kötni. Öngyilkos gyárigazgató. Budapest, Tegnap hajnalban a Gellérthegy egyik szikláján Mautner Emil, beocsini cement­ bánya igazgatója főbelőtte magát és meghalt Tettének oka ismeretlen. Ön már előfizetett a Körösv­idék­re? 1K­ményről már a kora reggeli órákban hírt ad. Figyelmeztesse keresztény embertársait, hogy ők is keresztény lannt a Rnon^/ínnín'' ^

Next