Körösvidék, 1921. április-június (2. évfolyam, 69-141. szám)

1921-04-01 / 69. szám

4 GONDOLATOK * * * Éled a faji tempó: Még csak néhány hónap előtt is bizonyos bor­zongás vett erőt a destrukció lo­vagjain, ha az Ébredőkről volt szó. Ujabban azonban rájöttek, hogy minden rágalmazó hadjárat dacára az Ébredők csak nem akarnak Iz­rael galíciai csemetéiből mártírt csi­nálni s éppen azért fordítottak egyet a köpönyegen és — azt hiszik fe­lülkerekedtek s ismert faji pökhen­diségükkel legénykednek. A keresz­tény „kurzus," amit ők igy nevez­nek, s a keresztény ébredés, ami­nek halálhírét költik, az embersze­reteten is nyugszik. A keresztény­ség nem kiván számbeli túlsúlyá­nak nyers erejével élni, hiszen az idő mindent megérlel. De­­ jól vi­gyázzon a zsidóság és tartózkodjék a provokálástól, mert akadnak eset­leg vérmesebb keresztények, akik­nek egyéni akciója aztán sírásra változtatja a ma még gúnyosan vi­gyorgó ábrázatokat. A kommunizmus alkonya. Minden ellenforradalomnál biztosab­ban kiirtja a társadalmak rákfené­jét, a kommunizmust maga a mun­kásság. Mindig vallottuk s ma is állítjuk, hogy a világ első munkása, a birodalmi német. Nemcsak azért, mert a nemzetköziséget úgy értel­mezi, hogy ő első­sorban német ha­zafi, a német birodalomnak mun­kája révén egyik jelentős tényezője, hanem azért, mert legkevésbbé ötét mételyezte meg a kommün őrülete. Fényes bizonyságát adta legelső­rendűségénél a mostani németországi kommunista zavargások alkalmával is. A kommunista párt ugyanis ál­talános sztrájkot hirdetett, melyet egyetlen munkás sem fogadott meg. Németországban minden szervezett szocialista munkás dolgozik. Maga­tartásuk meg is buktatta, el is foj­totta a legújabb kommunista moz­golódást is. Ki hát a kommunista, ha a munkásság nem ? — kérdezi a jámbor olvasó. A felelet nagyon örvendetes, nagyon megnyugtató , csak a dolog kerülő söpredék, attól meg igazán nem kell sajnálni a sortüzeket. A Himnusz. Nem szívesen fog­lalkozom a nemzeti imádsággal ezen a helyen, mert ezzel csak imádságos hangulatban és imádságra alkalmas helyen szabad foglalkozni. Most azon­ban nyomtatásban olvastam, hogy két tudatlan, félrevezetett ember a minapi ünnepen a himnusz éneklésekor nem vette le a kalapját, amint az dukált volna. Az ismeretlen szerző felhábo­rodik ezen és méltán s abbeli véle­ményének ad kifejezést, hogy min­denkinek tudnia kell, mi a himnusz. Erről jut eszembe, hogy egy helyi destruktív újság névtelen munkatársa nagyszombaton, a feltámadáskor ami­kor a katonazenekar ugyanazt a him­nuszt játszotta, az óriási tömegben egyedül felejtette el azt, hogy mi a himnusz és bizony fején tartotta a fövegét. Vájjon ki a nagyobb bűnös ? A két hajdú, vagy az Írástudó ? ... Körösvidék 9 nemzetgyűlés rendkívüli ülése Balla Aladáré­* meg ak­arják zavarni az ülés sima menetét Budapest, márc. 31. A nemzetgyűlés rendkívüli ülé­sén négy szónok szólalt fel a Ház összehívásának kérdéséhez. Ralsay Károly kijelentette, hogy leplezetlenül és kivétel nélkül beszél a helyzetről. A kereszténypártiak zárt ülést kérnek, hogy megakadá­lyozzák Rassay felszóllalását. A pár­tok vezetőségének ma esti értekez­letén közösen megállapodnak abban, hogy az ülést simán, sőt bizonyos ü­nnepiességgel folytatják le. Minden pártban általános az a meggyőződés, hogy nem szabad kormányválságot előidézni. A független polgári és kisgazda­párt teljesen különvált a kisgazda­párttól. Vezetői Ralsay Károly és Balla Aladár minden tárgyalástól és tervezettől függetlenül akarnak sze­repelni a Ház ülésén. Kudarcot vallott Németországban a kommunisták mozgalma Mindenütt megszűnik a sztrájk Berlin, márc. 31. Halle egyik villájában felfedezték a kommunisták fő irányító katonai központját, amelynek v­ezetőit letartóztatták, iratait lefoglalták. Az iratokból kitűnik, hogy egész Középn­émetország területén nagy­szabású előkészületek folytak a felkelés megszervezésére. Több helyen túszokat is szedtek a kommunisták. Berlinben ma délben Sydl kommunistavezért agyonlőtte egy őrmester. Karlsruhéban a rendőrök sortüzet adtak tüntető kommunistákra, akik közül egy meghalt, 5 pedig megsebesült. Halléban a villamosműveket még nem helyezték üzembe. A sztrájkmozgalmak mindenütt kudarccal végződtek. A nagy berlini üzemek munkásai szavazással hozott határozatban követelik a rendzavaró csőcselék lefegyverzését és propagandájának le­hetetlenné tételét. 3 Békéscsabai Ipartestület elöljárósági gyűlése Békéscsaba, március 31. A Békéscsabai Ipartestület elöl­járósága csütörtökön délután gyű­lést tartott. Timdr Endre elnök megnyitó sza­vai után Horváth Mihály jegyző a múlt ülés jegyzőkönyvével kapcso­latos indítványait és jelentéseit ter­jesztette elő. Ezek szerint: 1. Az Ipartestület rokkant alap­jára befizették a husiparosoktól ka­pott adományt és az Apján János temetésekor koszorumegváltás cí­mén kapott összeget. Egy szegény iparosnak már 400 korona segélyt utaltak ki az alapból. 2. A közoktatásügyi miniszter meg­engedte, hogy a tanoncoktatás to­vábbra is 7 óráig terjedhessen. 3. Hosszab vita támadt a Gyulai Ker. Munkásbiztosító Pénztár aján­lata körül. A Pénztár 4800 koronát hajlandó az Ipartestületnek fizetni, ha elvállalja a munkásbiztosítással kapcsolatos helyi teendőket és az üzem ellenőrzését is. Az Ipartestü­let 12 ezer koronát kért. Timár, Lilinger, Simon Béla, Horváth és dr. Uhrin ügyész hozzászólása után elhatározták, hogy nem utasítják vissza ridegen a Pénztár ajánlatát, hanem újabb egyezkedésbe kez­denek. 4. Az elnökség köszönetét nyil­vánítja néhai özv. Tományi Ven­delné 600 koronás hagyatékáért az elhunyt örököseinek. 5. Az Ipartestületek Országos Szö­vetsége május hó 5-én, áldozó csü­törtökön Budapesten nagygyűlést tart. A gyűlésen való képviseletről ké­sőbb határoznak. Több, kevésbbé fontos előterjesz­tés után a munkásbiztosító orvosok kerületi beosztását ismertette az elő­adó. Békéscsaba város területén hat orvosi kerület van a beosztás szerint s élükön az alábbi orvosok állanak: 1. Orvosi kerület (magába fog­lalja az I. városi kerületet, a II. ker-ből a Körössor, Kiss Ernő-utca, Szent István-tér, Ferencz József-tér és Bánszky-utca által határolt részt.) Orvosa dr. Rosenthal József (lakik: II. Kossuth-tér 10. sz.) 2. orvosi kerület. Magába foglalja a II. városi ker. hátralevő részeit, és a III. ker-nek a II-kertől északra a Szarvasi-ut páros oldaláig terjedő részeit. Orvosa dr. Wallfisch Ferenc. Lakik II. ker., Andrássy-ut 17. sz. 3. Orvosi kerület: A III. városi kerületnek a Szarvasi-ut páratlan oldala, a Szent László- és a Sztraka­utca páros és a Berényi-ut páratlan oldala közé eső része. Orvosa dr. Keleti Ignác. Lakik II., Beliczey­ u. 2. 4. Orvosi kerület. Magában fog­lalja az egész IV. városi kerületet és a III. kerületnek a Szent László és Sztraka­ utca páros és a Berényi­utca páratlan oldala által határolt részét. Orvosa dr. VASS Vilmos. Lakik IV., Baross­ u. 15. sz. 5. orvosi kerület magában fog­lalja az egész VI-ik városi kerüle­tet. Orvosa dr. Reisz Miksa (II., Ferenc József­ tér 3. sz.) 6. orvosi kerület. Egész Erzsébet­hely. Orvosa dr. Kulcsár Sándor (V. ker. Orosházi-ut). Az orvosi kerületi beosztás tudo­másulvétele után az elnök indítvá­nyára elhatározták, hogy az alispán­hoz tiltakozó feliratot intéznek amiatt, hogy a törv.­hatósági adófelszólamlási bizottság megalakításában az iparo­sokat teljesen mellőzték. Végül a közgyűlés tárgysoroza­tának előkészítésére tértek át. Rendes évi közgyűlését április hó 17-én (vasárnap) délután 3 órakor Városháza nagytermében tartja. Békéscsaba, 1921. április 10. Mi van ma ? 1921. április 1., péntek R. kath.: Paulai Ferenc. Prot.: Hugó. A nap kel reggel 5 óra 40 perckor, nyugszik délután 6 óra 29 perckor. A hold kél éjjel 2 óra 7 perckor, nyugszik reggel 11 óra 47 perckor. Délelőtt 9 órakor: Gazdasági Egyesü­let igazgató választmányi ülése. Délelőtt 11 órakor: Gazdasági Egyesü­let közgyűlése. Este fél 8 órakor színházi előadás Este 8 órakor Keresztény Daloskör összpróbája. Súlyos szerencsétlenség Orosházán Orosháza, március 31. Ma dél­után 3 órakor az Orosházi Vaske­reskedő Rt. főtéri üzletének pincé­jében súlyos szerencsétlenség tör­tént. Gyertyalángtól meggyulladt egy hordó lakk és lángba borította az egész pincehelyiséget. A pincében dolgozó Bubla Béla kereskedőtanonc életveszélyes égési sebeket szenvedett. A főispán autóján a vásárhelyi köz­kórházba szállították. Felgyógyulá­sára nincs remény. Michnay István és Virágos János, segédek szintén igen súlyos égési sebeket szen­vedtek. Ébredők Szmrecsányi ellen Budapest, március 31. Az ÉME tagjai között mozgalom indult meg Szmrecsányi Györgynek az egye­sület elnöki székéből való kibuk­tatása iránt. Szmrecsányi nem mond le. Minisztertanács Budapest, márc. 31. Teleki Pál gróf még nem tért vissza Buda­pestre. Mihelyt megérkezik, minisz­tertanácsra ülnek össze a kormány tagjai. Á­llatcsempészés Erdélyből Bukarest, márc. 31. Az oláh kor­mány megállapította, hogy Erdély­ből óriási mennyiségű állatot csem­pésztek át Magyarországra oláh ha­tósági személyek támogatásával. Feloszlatják az olasz kamarát ? Róma, márc. 31. A miniszterta­nács a királynak azt javasolta, hogy oszlassa fel a kamarát. Leégett gabonaraktár Budapest, március 31. A „Gizella" gőzmalom gabonaraktára ma délben leégett. A kár körülbelül 20 millió korona. Tombor alezredes pere Budapest, március 31. Tombor Jenő alezredest nemrégen mentet­ték fel a proletárdiktatúra idején elkövetett felségsértés vádja alól. A felmentő ítéletet fellebbezték. Végső fokon holnap dönt az ügyben a legfelsőbb katonai törvényszék.

Next