Körösvidék, 1921. július-szeptember (2. évfolyam, 142-217. szám)

1921-07-01 / 142. szám

— - —-i— —•— Szerkesztőség és kiad­óh­ivatal: Békéscsabán, Szent István­ tér 18. szám. A szerkesztőség telefon­száma: 60 Független keresztény politikm saaipil&tp Előfizetési árak: Egy hóra 35 K, negyedévre 100 K, félévre 200 K. — Egyes szám ára 2 korona az aratás Az idén legalább egy héttel hama­ább csendült meg a kasza az arany­sárga kalászokkal ékes rónákon, hogy meghozza a mi áldott földünk­nek és annak a verejtékes munkának gyümölcsét, melyet egy év gondtel­jes elmúlása megérlelt. A mostoha időjárás ezer aggodalommal töltötte meg a gazda szorongó lelkét, míg odáig jut, hogy biztosítottnak tud­hatja az elmúlt év munkájának ered­ményét. És az elért eredmény nem csak a gazdának megérdemelt jutalma, ha­nem az egész kis Csonkamagyar­ország jövendő évének kialakítója, ínségének, vagy jólétének legbizto­sabb fokmérője. A megmaradt Cson­kamagyarország még inkább mező­gazdasági állam, mint volt az egész Magyarország és így nemcsak a gazdatársadalomnak, de minden osz­tálynak boldogulása elsősorban attól függ, milyen az aratás. Ez szabja meg a lakosság legnagyobb részé­nek fizetőképességét és ettől függ a fogyasztás, tehát az ipar és keres­kedelem teljesítő­képességének ki­használása, forgalma és boldogulása igen nagymértékben. Ezért olyan nagy jelentőségű, ezért olyan közérdekű az, hogy mit hoz az aratás. A mai rendkívüli megter­heltetés elviselhetőségét a legnagyobb mértékben az biztosíthatja, ha gaz­dáink fokozni tudják földjüknek ter­mését, bőségesebbé tudják tenni az aratást.. . Hálát kell adnunk az Istennek, hogy a nemzetet ért súlyos megpró­báltatás olyan időben ért minket, amidőn még ennek a termésfoko­zásnak bőséges lehetősége van, ami­kor még messze vagyunk az elér­hető legmagasabb terméseredmények végső határától, mert ez azt jelenti, hogy minden erőnk és minden tudá­sunk megfeszített kihasználásával meg fokozható az ország teljesítő­képessége és semmiféle újabb csa­pásnak sem szabad a kétségbeesés végzetes örvényébe sodorni hazánkat. Ha csak egy mázsával tudjuk sza­porítani holdanként átlagos termé­sünket, ez az egy mázsa teljes egé­szében fölöslegünket szaporítja. Már­pedig a közepes termés holdankénti átlagos 6 mázsás termését Magyar­országon még meg lehet kétszerezni, ami fölöslegünknek több mint meg­kétszereződését jelenti, mert a vető­mag és termelési költségek emellett a régiek maradnak. Ha el tudjuk érni a holdankénti 12 mázsás termés­átlagot, ez a 6 mázsás termés mintegy 3 mázsás fölöslegének meghárom­szorozását jelenti, mert a 6 mázsán felüli termés már mind fölöslegként jelentkezik, abból se vetőmag, se m­­egmunkálási költségre nem kell semmit sem fordítani, tehát 9 má­zsát tesz nélkülözhetővé. Ez az egyszerű számadás kell, hogy rávezesse gazdáink figyelmét azokra a biztató eredményekre, me­lyeket a magnemesitők legutóbb Hat­vanban megtartott összejövetele tárt szemeink elé. A hatvani hat és félezer holdas birtok átlagos búzatermése katasz­teri holdanként 13 mázsát eredmé­nyezett, avval a magnemesitéssel, melyet a magyar búzának egy ame­rikai fajú búzával való keresztezése révén sikerült kitenyészteni. Egyes nemesitett magfajok ugyanitt 20 má­zsát meghaladó termést hoztak, ugy hogy az átlagos terméseredményt sem lehet még a fejlődés legvégső határának tekinteni. És ezeken a számadatokon semmi okunk sincs csodálkozni, amikor tudjuk, hogy Németország sovány talaja is kétszeresét teremi meg a televényes magyar föld átlagának, tisztán a munka, a vetőmag megvá­lasztás, a föld megművelése és a rendszeres trágyázás következmé­nyeként. Kérve-kérjük ezért gazdáinkat, te­kintsék saját jól felfogott érdeküket, tekintsék a Haza és édes mindnyá­­­­junk nagy szükségét és forduljanak teljes érdeklődéssel a többtermelés minden tényezője felé és vessenek jól trágyázott, jól megmunkált, ál­dott földjeikbe lehetőleg legjobban bevált nemesitett magvakat, amit csak egyszer kell kis mértékben be­szerezniük, hogy azt mielőbb el­szaporithassák s termésüket fokoz­hassák. Régi magyar közmondás, ami soha nem bizonyult igazabbnak, mint most: „Ki mint vet, ugy arat." Orosz hajók az oláh­ partok előtt Felderítő csatározások a Fekete tengeren Bukarest, június 30. Szerdán este két orosz motoros hajó közeledett Bugás felé. A par­tot mintegy 6—7 száz méternyire közelítették meg. Az oláh határőrség felszólította a hajókat, hogy kössenek ki. A felszólításra a bolsevista tengerészek ágyúzással és gépfegyver­tűzzel feleltek. A parton felfejlődött őrség is heves tüzelésbe kezdett, mire a ha­jók az ukrán parton­ levő Carolina irányába távoztak. Az egyik hajón fényszóró is volt, amely végig világított Bugás vidékén. Az oláh határőrök közül négyen megsebesültek. Elfogadták a népiskolai törvényt­ ­ A nemzetgyűlés mai ü­lése Budapest, június 30. Bottlik József alelnök háromnegyed 11 órakor nyitja meg a nemzet­gyűlés mai ülését. Bemutatja Drózdy Győző pocsai képviselő megbízó levelét. Bejelenti, hogy három kép­viselőnek sürgős interpellációra adott engedélyt, melyre egy órakor tér­nek rá. A büntető igazságszolgáltatás egy­szerűsítéséről szóló törvényjavaslatot harmadszori olvasásban elfogadták. Iklódy-Szabó József előadó ismer­tette a népiskolai törvényjavaslatot és elfogadásra ajánlotta. Cserty József a középfokú és­ fő­iskolákkal szemben a népiskolák fejlesztését kivánja, mert a népmü­velődést tartja fontosnak. Gerencsér István: Az 1888. évi XXXVIII. t.-c. jeles alkotás, de azok a nagy eszmék, melyek ott lefek­tetve vannak, elsikkadtak. Nem ál­lítottunk fel elegendő iskolát. A gazdasági szaktanításra szolgáló iskola is megdöbbentően kevés. Vass József miniszter válaszol részletesen az elhangzott beszédekre." Kéri a tanszemélyzetet, hogy legye­nek egy kevés türelemmel, mint ahogy másoknak is várni kell. A — Sürgős interpellációk tanyai internátusok kérdését napközi otthonokkal oldják meg. Arra kéri a nemzetgyűlést, hogy adja meg az eszközöket­ a korszerű reformokhoz. A javaslatot ezután általánosság­ban elfogadják. Elnök javaslatára a részletek tár­­gyalását, valamint a Munkásbiztosí­tóról szóló javaslatot a holnapi ülés napirendjére tűzték ki. Cserty József sürgős interpellációt intéz a pénzügyminiszterhez a bor­adó kivetésénél tapasztalt vissza­élések tárgyában. Hornyánszky Zoltán a váci fegy­házban történt szabálytalanságok ügyében interpellálta az igazságügy­minisztert. Tomcsányi V.Pál igazságügyminisz­ter válaszában kijelentette, hogy a Hornyánszky által említett szabály­talanságok miatt a fegyház igazga­tóját már megfosztotta állásától. A választ a Ház tudomásul vette. Az ülés 14 órakor ért véget. „Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban, Ámen" I //. évfolyam 142. szám. Kettős tíz éves találkozó Kedves ünnepe volt junius hó 29-én a békéscsabai ág. h. evang. Rudolf főgimnáziumnak. Régi növen­dékeinek két csoportja kereste fel az intézetet, hogy egyrészt az iskola falai között szövődött barátságukat felújítsák és megerősítsék, másrészt hálájukat fejezzék ki volt tanáraik s az őket nevelő főgimnázium iránt. Az 1911. évben érettségizett s ugyanezen évben a IV. osztályt végzett tanulók jöttek össze tízéves találkozóra. A­­ tiz évvel ezelőtt érettségizett ifjak közül megjelentek, — d. e. fél 11 órakor a volt VIII. osztály tantermében : Bagyinka Béla máv. tisztviselő (Békéscsaba), Búcsy Géza banktisztviselő (Gyoma), Baukó And­rás mérnök (Békéscsaba), dr. Gally Miklós rendőrfogalmazó (Békés­csaba), dr. Gyöngyösi János hírlap­író (Békéscsaba), dr. Klsment Z. Pál banktisztviselő (Békéscsaba), Ma­hács Pál joghallgató (Békéscsaba), Ormai János kereskedő (Békéscsaba), Papp László mérnök (Gyoma), ifj. Réthy Béla gyógyszerész (Békés­csaba), Szász Samu bányamérnök (Berenta), Tollas Béla ref. lelkész (Törtei), Vaday József hadnagy (Bu­dapest), Weisz István textilm­érnök (Békéscsaba). Az egybegyűltekhez a tanári kar nevében dr. Rell Lajos főgimná­ziumi igazgató tartott tartalmas szép beszédet, melyre a volt növendé­kek nevében dr. Gyöngyösi János válaszolt igen szépen. Délután 5 órakor a találkozásra egybegyűltek megkoszorúzták volt osztályfőnö­küknek Fest Lászlónak sirját. A sir mellett Tollas Béla ref. lelkész mon­dott könnyekig megható gyönyörű imát. Azok közül, akik tiz éve a IV. osztályt végezték el, délelőtt 11 órakor a következők jelentek meg volt tantermükben: Áchim András gazdálkodó (Békéscsaba), Harsányi György hadnagy (Budapest), Kalmár Miklós műegyetemi hallgató (Békés­csaba), Kliment Endre hadnagy (Békéscsaba), Kvasz Béla magán­tisztviselő (Békéscsaba), Kvasz Jenő főkönyvelő (Békéscsaba), Kurilla Mihály városi adótiszt (Békéscsaba), Machács Lajos csendőrhadnagy, (Kis­kunfélegyháza), Petrovszky S. György földbirtokos (Békéscsaba), Réthy Ist­ván vegyészmérnökhallgató (Békés­csaba), Tarnóczy Ferenc műszaki tisztviselő (Kispest), Wilhelm Fe­renc banktisztviselő (Békéscsaba), Zsiros János gazdálkodó (Brassó). Az egybegyűltekhez volt osztály­főnökük, dr. Rell Lajos szólott, mély meghatottsággal emlékezvén meg a háborúban elesett osztály­társakról. Délután 5 órakor a jó barátok felkeresték a Hősök temető­jét, hogy kegyelettel áldozzanak hősi halált halt osztálytársaik emlékének, kik közül Propper István zászlós

Next