Körösvidék, 1921. október-december (2. évfolyam, 218-296. szám)

1921-10-01 / 218. szám

Békéscsaba, 1921. október 1. Szerkesztőség .es M.idóhivatal: Békéscsabán, Szent István-tér íti. szui?: A szerkesztőség telefon­száma: 60 Független keresztény poletikai napilap tiófizetési arak: egy hóra 35 K, negyedévre 100 K, félévre 200 K. — Egyes szám ára 2 korona Téli gondolatok A korán beköszöntött hideg idő megborzongatja a hátunkat és idő előtt arra kényszerit, hogy téli gon­dolatokkal foglalkozzunk. Tél . . . Valamikor csendes, hóhullásos, fe­hér napokat jelentett. Vig­yorokat, boldog karácsonyt és hangos far­sangot. Ragyogó bálakat. Ma egyet­len hideg borzongás. Egy csomó gond egyetlen szóba tömörítve. Fáj rágondolni. Évről-évre nehezebb, évről-évre aggasztóbb. Immár a nyol­cadik háborús tél fenyeget. Az éles szél keresztül fúj elnyűtt kabátunkon, hideg éjszakákon meg­zörgeti ablakunkat és elűzi szemünk­ről az álmot. Zörgése a gond szava. Lesz-e tüzelő, lesz-e meleg ruha, lesz-e kenyér ? Kérdések, amelyek minden esz­tendőben visszatérnek kisérteni és amelyekre mind nehezebben adha­tunk feleletet. Reménységünk, sorsunk jobbra fordulásában való hitünk, bizako­dásunk egyre gyengül és egyre lan­kadtabban vesszük fel a küzdelmet az újonnan fenyegető nélkülözések­kel szemben. Meddig bírjuk még ? Előre nem lehet megmondani. Itt-ott már kirobban, kitör a békétlenség és nyugtalan látomások fenyegetik a könyörtelenül dőzsölő győztes ha­talmakat. Ránk tették a keresztet, még haj­tanak, még korbácsolnak, de már nincs messze az utolsó stáció — ahol felordít a kin, a kiserkedt vér lángra gyűl és a végső kétségbeesés ül ítéletet a bii­ák felett! Az elmúlt ősz még csendes sóhaj­tozással telt el. A múlt őszön még csak kegyelemért könyörögtünk. — Most felkelő seregek, elkeseredett, halálból menekülő magyarok elszánt seregei már felemelték az első fegy­vert Trianon ítélete ellen. Ma talán még kevesen vannak, de megadták a jelt a készülődésre. Riadójuk bele­kiált mindannyiunk elkínzott, meg­alázott lelkébe és túlharsogja a jajt, a siránkozást és villámot gyújt a kétségbeesés éjszakájában. Ott túl pedig, a márványos paloták városá­ban összehajlanak a riadt fejek. A ma már nekik is súlyosak a mi gondjaink. Szombat meghosszabbítják Nyugatma­rország átadásának határidejét Újabb jelentések a nyugatmagyarországi helyzetről London, szept. 30. A nagykövetek tanácsa legutóbbi értekezletén határozat formájában kimondta, hogy felszólítja a magyar kormányt, hogy október 4 -re adja át egész Nyugatmagyarországot. Bécs, szept. 30. Kormánykörök értesülése szerint a szövetséges antant­hatalmak azzal a tervel foglalkoznak, hogy meghosszabbítják Nyugatmagyarország átadásának a határidejét, ha október 4-ig nem fejeződnek be a közvetítő tárgyalások. Paris, szept. 30. (Szikratávirat.) A „Temps" budapesti tudósítójának a jelentése alap­ján megcáfolja azt a francia lapokban megjelent hírt, amely szerint a magyar kormány újabb válaszjegyzékében határozottan kijelenti, hogy semmi áron sem hajlandó átadni Nyugatmagyarországot. Szigorítják a lakásrendeletet (Budapest, szept. 30.) A népjóléti minisztériumban ma délelőtt 9 órakor ankét volt az új lakásrendelet tárgyá­ban. Bernolák Nándor nép­jóléti miniszter annak a meg­győződésének adott kifejezést, hogy a lakásrendelet mai for­májában nem felel meg ren­deltetésének. (Így fogja mó­dosítani, hogy a lakásnélkü­liek igényeinek kielégítése tel­jesebb mértékben biztosítható legyen. Új pénzügy­miniszterje­lölt­ ­ Budapest, szept. 30.) A miniszter­elnök legújabban Pam­pert Ferenc­nek, a Földhitelbank igazgatójának ajánlotta fel a pénzügyi tárcát, amit Paupert elfogadott. Ha a kor­mány tagjai is hozzájárulnak, a kinevezés már rövidesen megjele­nik a hivatalos lapban. Baranya és Pécs uj főispánja­ (Budapest, szept. 30.) A hivatalos lap mai száma közli: A belügymi­niszter Kiszely Gyula kir. tanácsost Baranya vármegye és Pécs főispáni teendőinek ideiglenes ellátásával bízta meg. Alkotmánymódosítást akarnak a szerbek (Belgrád, szept. 30.) A „Novosty" közlése szerint az S. H. S. kormány olyan értelmű alkotmánymódosítást tervez, amelynek értelmében Pál hercegre háramlana a trónöröklés joga. Az osztrákok a nagyantántban bíznak (Bécs, szept. 30.) Ausztria a nagy­antántra bízza a nyugatmagyaror­­­szági kérdés végleges megoldását.­­ Benes és Schuber budweissi talál­­­kozójától nem sokat remélnek.­ ­ Hegedűs külföldre megy ! (Budapest, szept. 30.) A pécsi vá­­­lasztókerület Hegedűs Lórántnak ajánlotta fel mandátumát. Hegedűs­­ Lóránt azonban súlyos egész­­­ségi állapotára való tekintettel nem­­ fogadta a pécsiek küldötteit, tehát­­ még nem tudják, hogy vállalja-e a jelöltséget. Egyelőre orvosai ren­­­deletére négy hétre külföldre uta­­­zik egészségének helyreállítása cél­­­jából.­ ­ Októberben indul haza az­­ oroszországi túszok első csoportja ! (Budapest, szept. 30.) Schlesinger­­ Móric, a német kormány Budapes­t­en tartózkodó megbízottja kijelen­­­tette, hogy körülbelül október kö­­­zepén indítják útnak Moszkvából az oroszok a magyar túszok első cso­portját. Egyelőre a Magyarországból kiszállítandó 400 kommunista össze­írása folyik. Benes a kisantant bele­egyezésével közvetített (Berlin, szept. 30.) Az Achtuhr­blatt itteni diplomáciai körökből arról értesül, hogy Benes cseh miniszterelnök közvetítése a nyugat­magyarországi kérdésben Jugoszlá­viával és Romániával való egyetér­tésben történt. Ennek az akciónak si­keréről keveset lehet mondani, mivel a nagy- és kisantant bajosan fog abba belemenni, hogy Magyaror­szágnak Sopron átadására vonat­kozó követelését tisztán gazdasági természetű engedményekért jóvá­hagyja. 8 vagyonváltságról szóló II. törvény V. A vagyonváltság alapja az a fel­szerelés, ami 1921. április hó 1-én megvolt. Az élő felszerelés vagyonváltsága a gazdaság nagyságához képest két­féleképpen állapítandó meg Az 500 kataszteri holdnál nem nagyobb ön­kezelésben lévő és 100 kataszteri holdnál nem nagyobb haszonbérelt birtok élő felszerelése után a követ­kező átalányváltság van megállapítva: holdankint. A fél holdnál kisebb terület nem jön figyelembe, az ennél nagyobb területet pedig egész hold­nak kell számítani. Ezek az általányok olyan közepes állatállományra vannak megállapítva, amelyeknél 4 kataszteri holdra egy számos állat esik. A törvény szá­mos állatnak tekint egy felnőtt szarvasmarhát, vagy ivarérett lovat, vagy 4 növendékmarhát, vagy 4 csikót, vagy 16 juhot, vagy 8 sertést. Akinek a közepesnél kevesebb, vagy több jószága van, annál min­den számos jószág után annyit kell levonni, illetve hozzáadni az általány­tételekkel kiszámított összegből, il­letve összeghez, mint amennyi kö­zepes állatállománynál egy számos állatra esik. A törvény így határozza meg az előfelszerelés vagyonváltságát, de sokkal egyszerűbb a számítás, ha azt úgy csináljuk, hogy egy számos állat váltságát 20 holdas birtoknál 500, 50 holdasnál 600, 100 holdas­nál 700 és 100 holdon felülinél 800 koronával számítunk. Ha például egy 22 holdas birtokon 4 számos állat van, akkor az előfelszerelés 4 X 600 - 2400 korona váltságot kell fizetni. Ha a gazda az átalányszámítást sérelmesnek tartja azért, mert pél­dául csupa silány jószága van, kér­heti, hogy vagyonváltságát az alábbi második mód szerint számítsák ki, amelynél a becsértéknek bizonyos °­o­ ába van a vagyonváltság meg­állapítva. Az 500 kataszteri holdnál nagyobb önkezelésben levő és 100 kataszt­rális holdnál nagyobb haszonbérelt birtoknál az előfelszerelés értéke után a következő százalék vagyon­váltságot kell fizetni egy számos jó­szágot 10,000 K-ra értékelve. — 500,000 K-ig 6 °­«, 1,000.000 K-ig 7 ° o, 2,000.000 K-ig 8 ° o, 3,000.000 K-ig 9 ° o, 6,000.000 K-ig 10 °/o, 15,000.000 K-ig 12%, 30,000.000 K-ig 14' o, 50,000.000 K-ig 16 ° o és ezenfelül 18 ° A­. A birtokos kívánságára az elő­leltár forgalmi értékét becsléssel 20 kat. holdig 125 K 50 „ „ 150 „ 100 „ „ 175 ” 100 ” holdon felül 200 K

Next