Körösvidék, 1922. július-szeptember (3. évfolyam, 147-223. szám)

1922-07-01 / 147. szám

Békéscsaba, 1922. julius 1. tunmiMmRamxmamr. wr/s^ s&mKaeucxmamsKis nmmxxatxiáMmixm. Szombat "-rimtiMirinnniiritiwniin ///. évfolyam 147 szám. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Békéscsabán, Szent István­ tér 18. sz. 4 szerkesztőség telefon­száma : 60. Független keresztény politikai napilap ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Egy Héra 85 K, negyedévre 2 SO K, félévre SOO K. Egyes szám ára 4 K. )­uÁ­­ ci­c Horthy Miklós és Horthy Mikósné Békéscsabán 3 békéscsabai háziezred zászlószentelés­­ ünnepe — Hagy tömeg, lelkesen fogadta Űfűméltóságáékat — 9 Kormányzó beszéde a háziezred legénységéhez Nagy napja volt tegnap, június hó 30-án, pénteken, Békéscsabának. Magyarország kormányzója, nagy­bányai Horthy Miklós és felesége tüntették ki legmagasabb látogatá­sukkal városunkat abból az alka­lomból, hogy a békéscsabai házi­ezred gyönyörű fehér selyemzászlóját felszentelték és az ezrednek átadták. A zászlóanyai tisztet Horthy Mik­lósné Őfőméltósága töltötte be. A lélekemelő gyönyörű ünnepről az alábbiakban számolunk be: Készülődés a fogadtatásra Már a kora délutáni órákban lát­szott a Kossuth- és Ferenc József­téren, hogy rendkívüli dologra­­ készül Csaba népe. A gondosan felsepert és felöntözött hatalmas teret a jár­dák mentén kordonnal zárták el. A téren díszruhába öltözött tűzoltók és rendőrök tartották fenn a rendet. A róm. kath. parochia előtt hatal­mas, disznövékennyel, lombokkal és szőnyegekkel díszített emelvény hir­dette, hogy magas vendégeket vár Békéscsaba. Ezt bizonyította az egyre rajzó emberek sokasága is. Az egyenként a térre siető emberek sokaságán kí­vül egymás után vonultak fel az egye­sületek. A legtöbb, gyönyörű zászlaja alatt helyezkedett el a neki kijelölt helyen. Ott láttuk a Kisgazda Egyle­tet, az Előre MTE, a CsAK sport­egyleteket, a Kisgazda Ifjak Műve­lődési Egyesületét, az Ipartestületet, a BIME-t, a Békési Tűzoltó Egyle­tet, a Békéscsabai Keresztény Da­lárdát, az Ébredő Magyarok Egye­sületét, a Magyar Nemzeti Szövet­séget, a MOVE csabai főosztályát, a Nőegyletet, az Evang. Nőegyletet, a róm. kath. és evang. leányegyesüle­teket, az egyházak képviselőit, a ka­szinót, a postát, a vasutat, a békés­vármegyei Általános Tanító Egyesü­letet stb. Csak a munkástestületek képviseletét nem láttuk sehol a kitűnő BIME-n kivül. Fél kettőkor vonult fel a 184. sz. „Csaba" cserkészcsapat. A katoná­san lépkedő cserkészek — kik a Fiume nyári terassza előtt helyez­kedtek el — nagyon kedves látványt nyújtottak. Egy részük a Kormányzó Űr emelvénye körül teljesített szol­gálatot.­­ Pontosan két órakor jött az ezred­­ tisztikara és legénysége Curry ezre­des vezetésével. Ritka felemelő lát­ványt nyújtott az a bámulatos fegye­lem és összhang, annak a csabai zászlóaljnak, amely már­is az egész országban híres nevet vívott ki. A katonaság felvonulásakor már hatal­mas tömeg hullámzott a terek min­den oldalán. Mialatt a városban izgatottan várta a tömeg a magas vendégeket, azalatt a Máv. pályaudvar is egyre mozgal­masabb képet mutatott. A kormányzó fogadása a pályaudvaron Hosszú kocsisor vitte ki Békés­csaba város polgárságának, testüle­teinek és egyesületeinek hódoló küldöttségeit­ a pályaudvarra, ahol a kivonult disszázad már előbb el­foglalta helyét. A disszázad felett bulcsi Janky Kocsárd altábornagy, a szegedi vegyesdandár parancsnoka szemlét tartott vezérkari főnökével, Sroy ezredessel és Dietrich sorhajókapi­tánnyal, aki mint a Gyulán állomá­sozó határkiigazitó bizottság magyar elnöke jelent meg az ünnepsé­gen. Jelen volt a hódolók között Késmárky, a szegedi rendőrkerület főparancsnoka, dr. Debreczeny ve­zető rendőrkapitány, a polgári ható­ságok, a város közönsége és az egyesületek nevében: dr. Berthóty István polgármester, dr. Mezovarszky Mátyás főjegyző, dr. Korniss Géza és dr. Gally Géza tanácsnokok, dr. Szeberényi Lajos Zs. esperes, Bartoss Ferenc koadjutor, Bernát Lajos, dr. Rell Lajos, id. Qálik János, Zsíros András, Beliczey Géza, dr. Berényi Antal, Fábry Károly, Kállay Ödön, Maczák György, Elefánt Pál, Timár Endre, Zahorán György, Korom György, Gaján Béla, Fekete Sándor, Kovács Károly, Zsilák András, Bo­hus M. György és Zahorán Pál városi gazdasági intéző. A kü­önvonat Szolnokról 21 perc késéssel indult. Közeledtét feszült figyelemmel lesi minden tekintet, míg előrobog a hatalmas mozdony és riadó­kürt harsonája jelzi a leg­felsőbb magyar hadúrnak, Magyar­ország hódolattal övezett kormány­zójának érkezését. A katonazenekar a Himnuszt játsza, ünnepélyes néma­ság az ajkakon.A századparancsnok harsány vezényszavát a katonák merev tisztelgése követi. A vonat megáll, leszáll a Kor­mányzó, a főméltóságú asszony és a kíséret. A Kormányzó fogadja a katonai parancsnokok a rendőrség és a csendőrség parancsnokainak jelentkezését, megszemléli a dísz­századot. A polgármester festői, díszmagyaros alakja bontakozik ki a polgári küldöttségek tömegéből. Megáll a Kormányzó előtt és ünne­pélyes megilletődéssel üdvözli Ma­gyarország kormányzóját, városunk magas vendégét Békéscsaba közön­sége és mindazok nevében, akiknek fiai a békéscsabai gyalogezredben szolgálnak, üdvözlésére ő főméltó­sága a Kormányzó az alábbi sza­vakkal válaszolt : „Köszönöm polgármester úr szí­ves üdvözlő szavait. Mindig öröm­mel és megelégedéssel tölt el, amikor látom, hogy megértették, hogy a katonaság nem az, ami ezelőtt volt, hanem ugyanaz a hús és vér és hogyha szeretettel karoljuk fel, kart­ karöltve megyünk egy cél felé. Erre szükség van, mivel ennek az országnak, amely oly sok nehéz pillanaton ment át, nyugalomra van szüksége, mint egy lábbadozó betegnek, amelyet csak az erő gyógyíthat meg. Ezt a nyugalmat meg fogjuk szerezni, jóban vagy rosszban. Hogy itt szeretettel fogadják a katonaságot, annak legjobb jelképe éppen ez a zászló, amelyet Békés-, Csanád-és Csongrád vármegyék közönsége a 10. ezredben szolgáló fiainak ajánlott fel. Ezt köszönöm a ka­tonaság nevében és meggyőződé­sem az, hogy lassan mindenütt jönni fog a megértés és akkor hamar elérjük azt a célt, amelyre minden tisztességesen, hazafiasan érző magyar vágyik.% A pályaudvaron egybegyűltek ki­törő, lelkes éljenzése követi a kor­mányzó közvetlen, melegséggel át­hatott szavait. A kormányzóné, a kormányzó, a kíséret és a küldött­ségek elhagyják a pályaudvart és elhelyezkednek a kocsikon. A hosszú kocsisort a békéscsabai kisgazda­ifjak délceg lovasbandériuma nyitja Az első fogaton Görgey testőrpa­rancsnok és dr. Debreceny vezető rendőrkapitány helyezkedett el. Mö­göttük Magasházy első és Kóos szolgálattévő szárnysegéd, majd a kormányzó és vitéz Nagy Pál tábor­nok, a kormányzóné és Janky altá­bornagy, a vegyes dandár gyalog­ságának parancsnoka és egy szárny­segéd, Denk Gusztáv ezredes, a kabinetiroda főnöke és dr. Branát Vil­mos főispán, Barta Richárd ezredes, a katonai iroda főnöke és dr. Márky Barna vármegyei főjegyző (az alispán képviseletében), a kabinetiroda ki­küldöttje és dr. Berthóty polgármes­ter, a vegyesdandár vezérkari főnöke és a katonai iroda egy tisztje, a honvéd főparancsnok szárnysegédje és Vécsei százados, a testőrtisztek, végül a helyi előkelőségek és kül­döttségek kocsii sorakoztak egymás­után. Bevonulás az­ ünnep helyére Kürtszó jelezte a Kormányzó fo­gatának a Főtérre való berobogását, ahol a kivonult háziezred által el­foglalt térséget és a díszes emel­vényt a város lelkesen ünneplő kö­zönségének és a kivonult egyesületi és testületi küldöttségek zászlós csoportjainak hatalmas tömegei lep­ték el. A legfelsőbb hadúr meg­szemlélte a háziezredet, míg a zene­kar a Himnuszt játszotta. A főméltó­ságú asszony ezalatt a városháza előtt felállított emelvényre ment, ahol a tisztihölgyek és a polgári hölgyek (az utóbbiak nevében Mar­gócsy Kató) gyönyörű nagy csokrot nyújtottak át a Főméltóságú asszony­nak hódolatuk kifejezéseképen. A zászlószentelés A csapatszemle megtörténte után a Kormányzó és kísérete is az emelvényen helyezkedtek el, ahol a tiszti hölgyeket egyenként bemutat­ták a főméltóságú asszonynak. A polgármester szép beszéd kí­séretében adta át Békés-, Csanád- és Csongrád-vármegye közönségének adományát, a hatalmas selyem­zászlót, amelyre a Főméltóságú asszony nemzetiszínű szalagot kö­tött. (A szalag felírása egyik felén : „Horthy Miklósné", a másik felén : „Hazáának rendü­letlenü­l /*. Boross Bertalan ezredes lelkész magas szárnyalású beszédben fejte­geti a zászló jelentőségét: — „Le­gyen ez a zászló erős vár, — úgy­mond — amelyet e hős ezred min­den katonája utolsó csepp véréig védelmeztetni fog!" Isten áldását kéri végül a zászlóra és katonáira. Koppányi Gyula lelkeket átható imája után Koren Pál ev. tábori lelkész mond rövid imát, majd kezdetét ve­szi a zászlószegek beverése az álta­lunk már ismertetett, előre megálla­pított sorrend szerint.

Next