Körösvidék, 1922. július-szeptember (3. évfolyam, 147-223. szám)

1922-07-01 / 147. szám

Kór­ós vidék Elindítják az utolsó kommunista szállítmányt Oroszországba Július 10-re várják haza az utolsó magyar túszszállítmányt Budapest, június 30. A magyar és az orosz kormány között tartott tárgyalások eredménye­képen szerdán reggel a rákosi állomáson bevagyoní­ozták az utolsó kom­munista szállítmány tagjait. Szám szerint 24 halálraítéltet és több életfogy­tiglani fegyházra ítélt kommunistát. Ez az utolsó kommunista szállítmány, melynek elindulásával egyidőben elindultak Oroszországból az ott még visszatartott magyar túszok is. A kommunisták között többek között ott találjuk Kéri Pált, Kelen Józsefet, Haubrich Józsefet, Dvorcsák Antalt és Gencsit. Krasznojarszkból 60 tényleges tiszt érkezik haza, akik között néhány ezredes és törzstiszt van. Közöttük Szász Károlynak, a képviselőház volt elnökének a fia is. Turkesztánból több mint 100 tusz indult el. Az utolsó tuszszállítmány megérkezését július 10-re várják. a nemzetgyűlés pénteki ülésén Bethen István gróf miniszterelnök nagy beszédet mon­dott,­ a­melyben előterjesztette azt a nagyon gazdag és végtelenül értékes munkaprogram­­ot, amelyet a kor­mány maga elé tűzött. Helyszűke miatt nem foglalkozha­tunk e beszéddel, de annak fontos pontjaira még lesz alkalmunk vissza­térni. Kállay pénzügyminiszter is beszélt az indemnitás megszavazása érde­kében. Az ezred felesküszik a zászlóra Az ezred nevében Curry ezredes, ezredparancsnok veszi át a zászlót. Katonás, keményszavú beszédet intéz ezredéhez. „A poklok bármennyi ördöge járja is sátántáncát körülöt­tünk, — mondja — ez alatt a zászló alatt más jelszót nem ismerünk, mint Istennel előre!" Lélekfemelő látvány következik ez után. A kemény katonák levett sisakkal esküsznek fel új zászlajukra. Az eskü után dísztűz rázza meg a levegőt, majd Ő főméltósága előlép az emelvényen és a következő be­szédet intézi a katonákhoz: „Ma nemcsak zászlószentelésre jöttem ide, hanem főleg azért, hogy megköszönjem nektek azt, hogy­ mikor hazánk és nemzetünk a leg­kritikusabb helyzetben volt, mikor azáltal, hogy hirtelen leszerelték a nemzeti hadsereget és toborzott hadseregre kényszerítettek átmen­nünk, ti voltatok azok, akik a zászló alá csoportosultatok. Ezért az egész magyar nemzet nevében mondok nektek köszönetet. Egyszer már voltunk fegyvertelenek. Akkor nem a külellenség, hanem a belellenség vette ki a katonaság kezéből a fegyvert, azon hadseregek kezéből, amelyek halált megvetően négy ne­héz esztendőn keresztül mentek diadalról-diadalra. Ennek következ­ménye az volt, hogy az országot elöntötte a­ vörösár, azután jöttek a szomszédok, végigsarcolták az or­szágot s mi a földön feküdtünk országunkban. Nem volt fegyver a kezünkben. Ma van. A ti keretek­ben van és ettől függ hazánk léte. Mert a hadsereggel áll és bukik Magyarország. Legyetek büszkék rá, hogy a hadseregben szolgáltok. Legyetek büszkék, hogy a ti válla­tokon van a felelősség. Azt, aki megtántorodik, elátkozza még az unokája is azt, ki híven kitart, áldani fogják az unokák. — Csak egyre akartak még figyelmeztetni. Vannak olyan emberek még ebben a hazában, akik azt hiszik, hogy ezt az állapotot megváltoztatni lehet. Ha bujkálnak közöttetek olyanok, akik ennek az eskünek megszegésére buj­tanak, amit letettetek, fogjátok tor­kon és vigyétek elöljáróitokhoz. Itt ebben az országban, ami volt, soha többé vissza nem jön. Itt ezentúl becsületnek és hazafiságnak kell úrrá lennie. Aki nem tud jószántá­ból hazafi lenni, azt majd rá fogjuk kényszeríteni. Tudom, kik voltatok és mik vagytok. Szegedről jöttem. Olyat láttam, amit még nem láttam soha. Az a zászlóalj, amely ilyen sportünnepélyen győzni tudott, ilyen zászlóaljal nem rendelkezik csak a magyar haza. (Nagy éljenzés.) Le­gyetek büszkék rá, hogy ezalatt a zászló alatt szolgálhattok. Nem aka­rok részletekbe bocsátkozni, de senki közületek azt megbánni, hogy ehhez a zászlóhoz tartozik, nem fogja. Én gondoskodni akarok valamennyiötök­ről és gyermekeitek gyermekeiről is." (Lelkes éljenzés.) Elvonulás díszmenetben A Kormányzó ur Őfóméltóságá­nak beszéde végeztével Curry Béla ezredes ezredparancsnok Őfőméltó­sága elé lovagolt és kérte a további parancsot. A Kormányzó úr a ki­vonult csapatoknak díszmenetben való elvonulását rendelte el. A csapatok a Kossuth­ térig vissza­vonultak és onnan kezdték a fel­vonulást. Valami csodás, szemkápráztató, s valóságos elbűvölő látvány volt az, ami ekkor következett. Curry ezre­des vezetésével egymásután léptek el feszes díszlépésben a helyőrség katonái a századok sorrendje szerint. A közönség ezen felemelő lát­vány hatása alatt lelkes éljenzéssel és tapssal jutalmazta meg a derék katonák kiváló katonai fellépését. Őfőméltósága büszkeségtől és örömtől áthatva, szívélyesen fo­gadta a katonák díszmenetét. A díszmenet befejeztével a ka­tonák a szivükbe örökké bevésett nap emlékeivel­­ bevonultak a laktanyába. A vendégek elutazása A katonaság elvonulása után a Kormányzó ur és a Kormányzóné Őfőméltóságáék közvetlenül elbeszél­gettek azokkal a katonai és polgári méltóságokkal és úrhölgyekkel, kiket a felemelő ünnep után nekik bemu­tattak. Valamivel 4 óra után az előállott fogatokba szálltak a magas vendé­gek kíséretükkel s a bandérium ve­zetése mellett a közönség lelkes éljenzésétől kisérve robogtak ki az állomásra, hol búcsut véve a katonai és polgári hatóságoktól, folytatták utjukat Gyula felé. Újabb balkánháború van készülőben a­z oláhok, a szerbek és a görögök meg akarják szállani Bulgáriát Belgrád, június 30. MTI jelenti: Az az út, amit a román, a görög és a szerb kormány követ Bulgária ellen való fegyveres beavatkozás kirobbantása érdekében antant felhatalmazás alapján, a bul­gárok területi megszállására vezet és olyan önvédelemre készteti Bulgá­riát, amely könnyen általános balkán­háborúra vezethet. Efelől (a közel­múlt tapasztalatai után), senkinek sem lehetnek kételyei. A román és a jugoszláv kormány készíti elő ezt az új balkánháborút, amelytől külö­nösen Bratianu és Pasics belpoli­tikai állásuk megerősödését várják hazájukban. Rathenau egyik gyilkosát elfogták­ ­ Berlin, június 30. Wolf. (MTI) Rathenau miniszter meggyilkolásának egyik tettese megkerült. Werner-Techoof Ernőt a berlini rendőr­igazgatóság I. a) osztályán szerdán és csütörtökön részletes kihallgatás alá vették. A dolog lényegére nézve beismerő vallomást tett. Elismeri, hogy tudott a gyilkosság tervéről és a gyilkosság alkalmával ő vezette az autót. A Kormányzó Szolnokon Szolnok, jún. 30. MTI jelenti: A kormányzó kíséretével reggel 9 óra 30 perckor Szolnokra érkezett. A pályaudvaron a helyőrség dísz­százada várta. A kormányzó a katonai parancsnok jelentését fo­gadta. A polgári hatóságok és a közönség nevében Almássy főispán üdvözölte a kormányzót, akit a megjelentek lelkesen megéljeneztek. A kormányzó azután kocsira szállt és a városon keresztül a ligetbe hajtatott, ahol szemlét tartott a szol­noki csapatok felett. Háromnegyed 11 órakor megérkezett a kor­mányzóné, akivel együtt folytatta útját Békéscsaba felé, ahol a Békés­csabai gyalogezred zászlószentelési ünnepélyén jelent meg. Pedlow tovább dolgozik a magyar anyag és cse­csemővédelem érdekében Budapest, június 30. Az amerikai magyar kereskedelmi kamara távozó alelnökének, Pedlow kapitánynak tisz­teletére a Gellért Szálló márványter­mében bankettet rendezett. Korányi Frigyes báró üdvözlő szavai után kijelentette, hogy Amerikába való megérkezése után Newyorkban iro­dát állít fel, hogy a magyar anya-és csecsemővédelem hivatalosan meg­szűnt támogatását nem hivatalosan is folytathassa. Mi van ma ? 1922. július 1., szombat R. k.: Jézus sz. vére. Prot.: Tibold: Nap kél 4 óra 07 perckor, nyugszik 20 óra 00 perckor (8­00). Hold kél 11 óra 41 perckor (d. e.), nyugszik 23 óra 13 perckor (éjjel). Délelőtt 11 órakor: Tízéves találkozó a főgimnáziumban. Este 8 órakor : A Békéscsaba—erzsé­bethelyi Olvasókör társasvacsorája a Szövetkezet helyiségében. Este fél 9 órakor mozielőadás a Városi Mozgóban. Böjtcscsatai 1922. julius 1 1 V HÍREK Előfizetőinkhez és olvasóinkhoz Az egyre fokozódó drágasági folyamat miatt, kényszerítve vagyunk július 1-től kezdve lapunk előfizetési díját és a­­ példányonkénti árat mérsé­kelten felemelni. • Január 1-én emeltük fel utoljára az előfizetési árakat. Ez idő óta azonban, hogy egye­bet ne említsünk, a munka­bérek 50 százalékkal, a papír­árak pedig 200 százalékkal emelkedtek. Ezeknek ellenére mégis csak 25 százalékkal­emeljük árainkat s bízunk olvasóink belátásában, hogy mérlegelve az eddigi s az ez­után következő munkabéreme­léseket, szeretetteljes támoga­tásukat ezután sem vonják meg tőlünk. Julius 1-től kezdve lapunk előfizetése díja: Egész évre 1000 K Félévre 500 K i Negyedévre 250 K Egy hónapra 85 K Egyes szám­ára 4 K Békéscsaba. 1922. jun. 25. Tisztelettel A „KÖRÖSVIDÉK« kiadóhivatala. — Dr. Medovarszky főjegyző szabadságon. Dr. Medovarszky Mátyás, városunk főjegyzője meg­kezdte 3 heti szabadságát, amelynek eltelte után július hó 17-én foglalja el ismét hivatalát. — Új ügyvéd. Dr. Koppányi An­tal ügyvéd megnyitotta irodáját Szeg­halmon. — A villanytelep igazgatósági gyűlése. A békéscsabai városi villa­mosművek igazgatósága ma, szom­baton délelőtt 11 órakor ülést tart a városházán. Az ülés tárgysorozatán az alábbi ügyek szerepelnek : 1. A méntelep villanyvilágítási szerződése. 2. A villanytelepi alkalmazottak nyug­díj szabályrendelete. — Jelentkezzenek sürgősen a vigalmi adó levonására kötelezett ,­ kávésok, vendéglősök, társaskörök, stb. a kártya és dominó után fize­tendő vigalmi adó jegyekért a vá­rosi javadalmi hivatalnál. Minthogy a vigalmi adó július 1-én életbe lép, a jegyeket legkésőbb ma min­den érdekeltnek okvetlenül be kell szerezni. .­S — A körösi ármentesitő tár­saság államsegélyt kér. Az alsó­fehér-körösi ármentesitő társulat köz­gyűlésén felmerült a végleges határon építendő határbiztosító töltések kér­dése. A közgyűlés a beterjesztett­­­ tervezetet elfogadta és a ma létesí­téséhez állami segítséget kért. — Földtani felvételek. A föld-­­­mivelésügyi miniszter értesiti a vár­­­i megyét, hogy a m. kir. Földtani­­ Intézet tisztviselői és munkatársai az egyes törvényhatóságok területén , földtani felvételeket, térképezést és­­ adatgyűjtést végeznek. A felvétel egy akadálytalan végzése érdekében a hatóságok a tisztviselőket és munka­társaikat úgy személybiztonságuk védelmében, mint hivatalos műkö­désükben támogassák. o

Next