Körösvidék, 1922. október-december (3. évfolyam, 224-298. szám)

1922-10-01 / 224. szám

9 „Magyar Alföldi Sajtgyár Rt." megalakult A Békésvármegyei Gazdasági Egye­sület kezdeményezésére tegnap mon­dotta ki megalakulását ez a mező­gazdasági iparvállalat, mely céljául a tejtermékeknek helyi kedvező ér­tékesítési lehetőségével a tejtermelés fokozását és az állatállomány növe­lésével közvetve a mezőgazdasági többtermelést tűzte ki. A haladás szükségének meg nem értői egyáltalában nem indokolt ellen­szenvvel kísérték ezt az új ipari ala­kulást, abban a balhiedelemben, hogy a tej ipari feldolgozása a tej drá­gulását fogja eredményezni és el fogja vonni azt a közfogyasztás elől. Az ilyen feltevés pedig teljesen alap­talan, mert a sajtgyár nem az eddig is közfogyasztásra került tej rová­sára, hanem kizárólag az eddig csak messze vidéken nehezen elhelyezhető tejfölöslegekre alapítja jövőjét és a tehenészetek szaporítására, a tejter­melés fokozására további fejlődését. A részvénytársaság 20,000,000 K tőkével mondotta ki megalakulását. Az alapításban kiváló bajor sajt­gyárosok is számottevő tőkével vannak érdekelve, akik a vállalat szakszerű vezetését is biztosítják. Az alapítók a bajor érdekelteken kívül kinevezték az igazgatóság tagjaiul gróf Almássy Dénes, Boh­nert József, Beliczey Géza, gróf Keglevich György, dr. Geist Gyula, gróf Széchenyi Antal, dr. Brand Vilmos, gróf Wenckheim József és Sándor részvényeseket, mint akiknek a vállalat létrehozásában legnagyobb részük van. A felügyelőbizottság tagjai: Ond­rus Cyrill, Galgóczy Géza, Szath­máry Elek, Láng László, Sólyomy Lipót és Wagner Ferenc lettek az alakuló közgyűlés egyhangú bizal­mából. Bár kívánatos lett volna, hogy ennek a mezőgazdasági iparválla­latnak megalapításában a kisgazda­társadalom is nagyobb részt vegyen, bizton reméljük, hogy a vállalat üzemének megkezdése után ott is majd nagyobb megértésre fog ta­lálni az ilyen ipar támogatásának szükségessége. Miután a tejszükséglet legnagyobb részét az alapítók tejfölöslege biz­tosítja, senkinek sincs oka attól tar­tani, hogy a sajtgyár az eddig is közfogyasztásra került tej mennyi­ségére legkisebb hatással is lehet. Tótok és csehek harca a cseh­szlovák hadsereg hadgyakorlatán Léva, szept. 30. A csehszlovák hadsereg most lezajlott hadgyakor­latán a tót ezredek legénysége éles töltéssel sortüzet adott le a cseh ezredekre, amelyeknek sok halottjuk és sebesültjük volt. Súlyosan meg­sebesítettek egy francia tábornokot is, aki gyönyörködni akart a had­gyakorlatokban és a cseh-tót test­vériségben. az angolok lehetetlennek tartják a keleti kérdés békés megoldását fl hemalisták Gsanak kivételével az egész semleges zónát megszállották London, szept. 30.­­ (MTI) Harrington tábornok tegnap Kemal pasához intézett táviratában a következőket közölte: „Amennyi­ben bármilyen tekintetben félreértés volna közöttünk, kész vagyok ön­nel bármilyen közösen megállapított helyen találkozni." Harringtonnak ezt az ajánlatát, úgyszintén a Kemaltól érkezett vá­laszt a szövetségeseknek, valamint a konstantinápolyi főmegbízottaknak tudtával és helyeslésével küldte el. Konstantinápolyban megelégedést keltett Kemal pasának az a kije­lentése, hogy kerülni kíván Csanak vidékén minden incidenst. Mind­amellett most már nem kétséges, hogy a török csapatoknak a sem­leges zónában, a britt haderő köz­vetlen közelében való tartózkodása Kemal pasa utasítására történt. Hi­vatalos körökben úgy vélik, hogy Kemal a csapataival való ilyen in­tézkedés által kockára tette a békés megoldást. Ami Konstantinápoly jö­vőjét illeti, Nagybritannia valamen­­nyi szövetségeseivel együtt ígéretet tett arra, hogy a város visszakerül török fennhatóság alá, mihelyt a békét elérték. London, szept. 30. (MTI) A lapok egyformán han­goztatják a helyzet komolyságát és egyetértenek abban, hogy a csanaki semleges zóna megsértése most már olyan mértéket öltött, hogy válság­gal fenyegeti a békés megoldást. London, szept. 30. (Reuter) A minisztertanács ma délelőtt a keleti helyzettel foglal­kozott, amit változatlanul komoly­nak tartanak. A kem­alista csapatok összevonása Izmid mellett állítólag tovább tart. Azt az eszmét, hogy a kemalista csapatokat Tráciába be­engedjék, nem veszik komolyan, mert a kormány­részről megállapí­tott politikával ellentétben van. Hat millió korona gyűlt be már a vármegyében a Horthy-akció céljaira A Kormányzó Úr által kezdemé­nyezett nyomorenyhitő akciót dr. Brandt Vilmos főispán rohamos lép­tekkel viszi sikerre vármegyénkben. Már eddig is nagyobb adományok érkeztek be a főispáni hivatalhoz s a nagyobb pénzintézetek, vállalatok, kereskedelmi cégek igazgatóságai egy­másután csatlakoznak a hazafias lel­kületű adományozók táborához. A gazdatársadalom is igyekszik kivenni részét a nemes ügy sikerre juttatá­sából és főként természetbeni ado­mányaival lendít nagyot a gyűjtésen. Oroszlány Gábor nyugalmazott ál­lamrendőrségi főfelügyelő, akit dr. Brandt főispán tudvalevőleg a gyűj­tés szervezésével bízott meg, a vár­megye három járásában bevezette a mozgalmat. Jelenleg Békéscsabán tar­tózkodik és működését hétfőn kezdi meg. Akkor látogat el a csabai gaz­dákhoz, vállalatokhoz, iparosokhoz, kereskedőkhöz, stb. akiket tehetsé­gükhöz mért adakozásra szólit fel. Itt emlitjük meg, hogy a termé­szetbeni adományokat a helybeli Horthy-bizottság veszi át a város­házán. Az eddigi pénzadományok körülbelül 6 millió koronát tesz­nek ki. Görög erősítések érkeztek Tráciába Konstantinápoly, szept. 30. (MTI) Tráciába görög erősítések érkeztek. A csapatok rosszul van­nak felszerelve és fegyelmezetle­nek. | Irimi Illés iSSHg Valódi angol oszi és téli EGY KÉP ELŐTT. Boltíves ablak régi várban, Alatta súlyos tölgyfa asztal. A szinek nyelvén ősi bánat, Regél a múltról s hiv, marasztal: Álljunk meg itt, e kép előtt! Nehéz kupákban régi óbor. Asztal körül bús, néma arcok. Borús lemondás mély szemekben : Folytassa más a meddő harcot — Megkövült, tompa csüggedés. De ott a lantos, büszke daccal, Kobzot ragadva, lángra gyúrva. • A kobra gyújt, a hangja biztat: Nagy lesz e nép még újra, újra — Föl a fejekkel magyarok! Napfény ragyog az ormokon künn, Benn, a szobán is egy sugára. Derűs kezekkel koszorút fon, Nemes magyar hölgy homlokára — Miénk a hü­sziv, becsület! Hősi magyar múlt, ősi bánat Újul e vásznon s szól a mához : Nehéz napokban édes vérem Jöjj a művészet asztalához — Ebben él a te szebb jövőd! VARSÁGH JÁNOS. Letörik a zsirdrágaságot Budapest, szept. 30. A közélelme­zési miniszter a zsirdrágaság letö­résére javaslatot dolgozott ki, amely­ben a kiviteli illetékek felemelése által az élő állatok kivitelét akarja korlátozni. Tárkány Terka értesiti a t. hölgyközönséget, hogy őszi-téli szalap-saisonját megkezdte. Békéscsaba, Jókai­ utca 10. Scfccsrsara 1122 október 1. 9 villanytelep alkalmazottai megváltoztatták béremelési kérelmüket Nagymértékben drágul a villanyáram Megemlékeztünk arról, hogy a városi villamosművek alkalmazottai oly értelmű memorandummal járul­tak a telep igazgatósága elé, hogy órabérüket két kgr­ búzában állapít­sák meg. A pénteki napon ebben az ügyben fordulat állott be, amen­­nyiben az alkalmazottak megváltoz­tatták első kérelmüket és újabban az eddigi fizetésüknek száz száza­lékkal való felemelését kérik. A ké­relem letárgyalására hétfőn délután összeül a villamosművek igazgató­sága. Ezzel kapcsolatban az igazgató­ság kérelmére tudtára adjuk olva­sóinknak, hogy az egyik helyi lap­nak az a közleménye, hogy az alkalmazottak 200 százalékos bér­emelési kérelemnek járultak volna az igazgatóság elé és hogy tárgya­lások indultak volna meg az igaz­gatóság és az alkalmazottak között, nem felel meg a valóságnak. A hétfői igazgatósági ülésen, mint már jeleztük, az áramszolgáltatási díjak felemelése is tárgyalás alá kerül. Az emelés aránya elég ma­gasnak ígérkezik, minthogy a leg­utóbbi emelés óta nagy mértékben megdrágultak az üzemi költségek is. Az igazgatóság az áramdíjeme­lés indokolt voltának szemléltetése céljából táblázatot állított össze az ország különböző városaiban aug. hó folyamán érvényben volt áram­díjakról. Szükségesnek találjuk a közelebb fekvő városok díjtételei­nek ismertetését. Szolnokon: Hektówattóránként 675 K. Üzemek részére 4­80 K. Hódme­zővásárhelyen : 3-80 K és 3'57 K Gyulán 3'50 K és 2 50 Mezőtúron : 3-50 K és 3,50. Makón : 6*50 K és 4 K. Szentesen : 7 K és 6 K. Sze­rencsen pedig ahol vizi erőre van berendezve a telep, 3 K és 2 K. Addig Békéscsabán 3 K és 160 K volt ugyanakkor az áramdíj. Tehát a békéscsabai telep által szolgálta­tott áram volt az összes felsoroltak között a legolcsóbb. Nagyban hozzájárul az emeléshez az is, hogy a városi közvilágítás óriási terheket ró a villanytelepre és ezt a lakosságra hárítják át ami hektowattóránként körülbelül 1 és fél koronát tesz ki. Előidézője ennek az, hogy a város a közvilágításra 100 ezer koronát ad évente, amire csak az eddig eltelt nyolc hónap alatt 650 ezer koronát fizetett már rá a telep. I „Hiszek egy Istenben, Hiszek egy isteni őrök is Hiszek Magyarország Ámen." Z1 wnnptpbhríl C?nlirl­ánnn rendelhető: sport- és vadászöltönyök, felöltők, raglánok, lord- és éliMUVCIbnUUl MUllU Hl Ull télikabátok. Női köpeny, paletonok, raglánok a legújabb divat szerint

Next