Körösvidék, 1924. április-augusztus (5. évfolyam, 96-199. szám)

1924-04-27 / 96. szám

mindig elégedetlenkedő, a mindig zúgolódó, mindig fészkelődő és ki­felé vágyó elemeknek ajánljuk figyel­mükbe az alábbiakat, akik könnyel­műen szeretik lebírálni a hazai álla­potokat és munkásüldözésről, a munkásjogok eltiprásáról, a közsza­badságok megfojtásáról és fehérter­rorról köpködnek, amíg itthon biz­tonságban érzik magukat. Zsidó szociáldemokrata a „Körösvidék" szerkesz­tőségében Tegnap délután beállított szer­kesztőségünkbe egy jól megtermett, elhanyagolt külsejű ember. Z. Gy. budapesti mészárossegédnek mondta magát, majd előadta, hogy az aradi várból, a földalatti cellák egyikéből szökött meg és egy ottmaradt társa nevében kér bennünket, hogy ismer­tessük lapunk utján az erdélyi ma­gyarság helyzetére igen jellemző alábbi tényeket. A balkáni „nemesvalutáért"... — Karácsony táján — beszélt a megtört ember — elhagytam Buda­pestet (ahol mint szervezett húsipari munkás dolgoztam) és útlevél nél­kül átkeltem Erdélybe jobb elhe­lyezkedési lehetőség reményében. Az oláhok elcsíptek és mint kémgya­nust az aradi várba zártak. Bokáig vízben, férges földalatti cellában éheztem hónapokig, amíg ismét eszükbe jutottam. Ekkor Nagysze­benbe vittek, ahol puskatussal és bikacsökkel vallattak. Amint tetszik látni (lefejti vékony vászon rabruhá­ját és fehérneműjét) tetőtől-talpig csupa sebhely és kékveres folt vagyok. Lábujjaimról puskatussal ver­desték le a körmöt. Koszt helyett olvasatlanul verték rám a huszonötöket, mert ez a sorsa a magyar mun­kásnak az oláh uralom alatt. Én persze így sem vallottam, mert édes Istenem, hát mit is vallhattam volna ? Egyetlen bűnöm az volt, hogy a lejt többre akartam becsülni a magyar koronánál. Pedig (— el­érzékenyedve könnyekre fakad —) inkább éljen a magyar ember sza­bad otthonában üres kenyéren és vízen, de sohase kívánkozzék jobb hazába. Nagyszebenből visszavittek Aradra, a földalatti kazamatákba. Az útlevél sem mentség — Az aradi várban ettől kezdve szenvedő társam volt 0. J. a buda­pesti Szent István-kórház fogorvosa, aki ugyanolyan kálvárián ment át, mint én, pedig szabályszerű útle­véllel ment át aradi rokonaihoz lá­togatóba. Még ott a börtön sáncá­ban fogadtam meg szökésem pilla­natában, hogy ha még egyszer el­érem a szabad hazai földet, beme­gyek a legelső újságszerkesztőségbe, elmondom, amit láttam és átéltem, hogy magyar testvéreim okuljanak a mi sorsunkból és tudják meg, hogy odaát még most is nagyon sok ártatlan magyar szenved a föld­alatti börtönökben. Körömvidék Kihirdették­ a Magyar Nemzeti Bank felállításáról szóló törvényt Budapest, április 26. (MTI.) A Magyar Nemzeti Bank létesítéséről és szabadalmáról szóló törvényt a ma napon az országos törvénytárban kihirdették. Ugyancsak a mai napon tette közzé a pénzügyminiszter a Magyar Nemzeti Bank részvényeinek jegyzésére vonatkozó alapítási tervezetet is. A Magyar Nemzeti Bank alaptőkéje 30 millió arany­korona, mely 300.000 drb, egyenként 100 aranykorona névértékű részvényre osztható. Az egész részvények 25 aranykorona névértékű negyedrészvényekre­­ oszthatók. A jegyzett részvények névértékének felét jegyzés alkalmával, másik felét pedig a megalakulást követő két hónapon belül kell befizetni, vagy aranyértékben, vagy dollárban, angol fontban, svájci frankban, vagy svéd­koronában. A mezőgazdasági érdekképviseletek gondoskodtak arról, hogy a gazdák számára a részvényjegyzés céljaira aranykorona hitel álljon rendelkezésre. A pénteki minisztertanács nem állapította meg a tiszt­viselők májusi fizetését Budapest, április 26. Tisztviselői­­ körökben nagy nyugtalanságot keltett, hogy a kormány a legutóbb megtar­tott minisztertanácson nem tárgyalta a közalkalmazottak május havi fize­tésemelését. Hír szerint a dolog való­színűen nem is kerül minisztertanács­­ elé, hanem a pénzügyminiszter egy indexszám megállapítása után ideig­lenes rendelettel külön fog intézkedni a májusi fizetés­emelés nagyságáról. i Tanácsülés. Pénteken dél­után tartotta a városi tanács dr. Bert­hóty István polgármester elnöklete alatt ülését, melyen az alábbi ügyek nyertek elintézést: özv. Grün Jó­zsefné női szabó, Czikó István kő­mives, Novák György fakereskedő, Csepregi Pál szabó, Géczy János géplakatos ipar üzésére kaptak ipar­engedélyt. Ismételten elutasította a tanács Szpevár Mihály korcsmai ipar­engedély iránti kérelmét. Mivel az iparengedélyhez szükséges összes adatokat a Markovics és Lippe fa­kereskedelmi társaság nem tudta be­szerezni, a nemrég kiadott iparen­gedélyét visszavonta a tanács. Épí­tési engedélyt kapott: Derkovics György, Matulay József, Weiszbrunn Zsigmond, Szabó Pál, Visky Her­mán, Korniss Zsigmond. Dörflinger Béla telekeldarabolási engedélyt ka­pott.­­ A váci püspök Békéssám­sonban. Hanauer István váci püs­pök május 3-án Békéssámsonban bérmál. A község lakossága hír szerint nagy előkészületeket tesz a püspök fogadtatására. — fiz alispán Újkígyóson. Dr. Daimel Sándor alispán a keddi na­pot Újkígyós községben töltötte, ahol a községi utak állapotát vizsgálta meg. Az átvizsgálat befejeztével az alispán a községi ügyvitelt vizsgálta felül, ahol mindent rendben talált. — Elmarad a rendőrtoborzás. Az április hó 28-ra (hétfő) hirdetett rendőrtoborzást a közbejött akadá­lyok miatt bizonytalan időre elha­lasztották. — Az Iparos Olvasókör május 4-én, csütörtökön délután 3 órakor saját helyiségében rendkívüli köz­gyűlést tart az alakuló Iparosbank részvényjegyzése ügyében. A fontos tárgyra való tekintettel a tagok mi­nél nagyobb számmal való megjele­nését kéri az elnökség.­­ Az ÉME választmánya f. hó 28-án, hétfőn d. u. 6 órakor gyű­lést tart, melyre a választmányi ta­gokat tisztelettel meghívja az elnök­ség.­­ Elhalasztották az Auróra­kör hangversenyét. Az Auróra­kör 27-ikére hirdetett hangverse­nyét a Stefánia szövetség teaesté­lye miatt csütörtökre halasztotta a vezetőség. A hangverseny pontos műsorát szerdai lapszámunkban kö­zöljük. — Meghívó. A Stefánia Szövet­ség f. hó 27-én vasárnap fél 9 órai kezdettel a Vigadó termeiben tánccal egybekötött theaestélyre, belépti jegy theával, süteménnyel együtt személyenként 10.000 K, fe­lülfizetések és pénzadományokat há­lás köszönettel hirlapilag nyugtáz a rendezőség.Az estélyre szánt adomá­nyokat, sütemények stb. vasárnap délelőtt 10 órától délután 5 óráig kéri a rendezőség a Vigadóba fel­küldeni és a résztvevő hölgyeket, hogy lehetőleg b­encseszéket és ka­nalakat is magukkal hozni szives­kedjenek. Jelszó : Egyszerűség. — A Békésmegyei Képzőmű­vészeti és Iparművészeti Társu­lat kiállítása. A hideg, esős na­pokat szebb napok váltották fel. Talán a szép idő hozta feltűnő nagy számban a vidéki érdeklődő közön­séget Békéscsabára, hogy megtekintse a kiállítást. A helybeli intézetek nö­vendékei — tanárok vezetése mellett — szintén a napokban nézték meg a kiállítást, amely már csak ma, va­sárnap este 6 óráig lesz látható. — Belépődíj felnőtteknek 5, tanulóknak 2 ezer K. — Meghívó. A Békéscsabai Kis­gazdák Egyesülete ma folyó hó 27-én, délután 3 órakor saját he­lyiségében rendkívüli közgyűlést tart, az új alapszabályok jóváhagyása tárgyában, melyre a közgyűlési ta­gokat tisztelettel meghívja az El­nökség. — A Kereskedelmi Alkalma­zottak Országos Szövetségének békéscsabai csoportja, május hó 4-én a vigadó melletti kisteremben (volt régi helyiségében), évi köz­gyűlését tartja, amelyen Deutsch Jenő budapesti ügyvezető titkár is jelen lesz. Minden kereskedelmi al­kalmazott okvetlenül jelenjen meg a közgyűlésen. A Vezetőség. Búzaviráu Gr­i­ff­i­t­h rendezése mm­m­m­m­M«­ főszereplése Románc a boldogság völgyéből - HÍREK a leánygimnázium jubiláris ünnepségeinek műsora . A leánygimnázium május 3-án tar­tandó jubiláris ünnepségeinek műsora a következő: I. Ünnepi istentisztelet reggel 9 órakor a róm. kath. és ág. h. evang. templomban. II Délelőtt 11 órakor emlékünnep­­ az intézetben: 1. Hiszekegy. (Ének­kar) 2. Bánk­ bán nyitány. Zongorán négy kézre játszák: Péterfy Ida és Horváth Magda. 3. Megnyitó beszéd. Tartja Gajda Béla igazgató. 4. Az iskola alapítása. Elmondja Fábry Ká­roly volt országgyűlési képviselő, az intézet egyik alapítója. 5. Az intézet rövid története. Ismerteti Kuthy Er­zsébet tanár. 6. Beszéd a vall. és közokt. min. kiküldötte részéről. Lip­pay György dr. tankerületi kir. fő­igazgató beszéde. Felszólalások a vá­ros és a társintézetek részéről.7. Gluck: Fohász: Énekkar. 8. Tóth Árpád: Köszöntő. Elmondja dr. Kerényi So­máné. 9. üdvözlet a régi és jelenlegi tanítványok nevében. Zárószó: 10. Himnusz. Énekkar. III. Délután 1 órakor közeled a Fiume szálló éttermében, melyen a fővárosi és vidéki vendégek, a ható­ságok és intézetek képviselői, az ala­pítók, a régi tanárok és tanítványok és tanügybarátok vesznek részt. Az ebédre e hó 29-éig lehet jelentkezni. IV. Este 8 órakor az intézet nö­vendékeinek szinielőadása a követ­kező műsorral : 1. Magyar Hiszek­egy. Énekkar. 2. Faludi Mária sza­valja Bodor Aladár: Kórus c. versét. 3. Magyar műdal. Énekkar. 4. Tau­szig Olga szavalja V. Nagy Géza : Rapszódia c. versét. 5. Egyszer egy királyfi. .. (Magyar mesejáték 2 fel­vonásban) énekkel és táncokkal. Sze­mélyek: Prológus: Laubner Margit. Violáné: Babos Ottilia. Viola: Ko­cziszky Klára. Furulyáné: Spitz Má­ria. Sári: Huszár Irén. Nyelvelőné: Kisment Júlia. Zsuzsi: Dzurik Ida. Királyfi: Koperecz Júlia. Hoppmes­ter: Izsó Ilona. Miniszter: Mázán Ella. Tudós: Uhrin Klára. Lantos deák: Péterfy Ida. Hósdámák : Tevan Szera, Linder Ida, Mispál Edit. Fő­szakács: Ellmann Borbála. Pince­mester : Pláger Flóra. Kukták: Kop­pányi Irma és Óváry Erzsébet. Elő­forduló táncok : I. felvonás : kállai kettős, kofák, kukták tánca, vásáros lányok tánca. II. felvonás: tündér­tánc, balletrészlet, lakodalmas tánc, fáklyás tánc. 6. Kedves öregem . .. (Em­őd Tamás vígjátéka) Előadják : Izs Ilona, Kisment Júlia, Gyucha Má­ria, Teván Szeréna, Benedek Klára. 7. Szózat. Énekkar. A felvonáskörök­ben Horváth Irma és Péterfy Ida zongorázik. V. Május 4-én este fél 8 órakor a szombat esti előadás megismétlése a fenti műsorral. Jegyek mindkét elő­adásra Gesmey könyvkereskedésében kaphatók. Békéscsaba, 1924. április 27 Mi van ma ? 1024. április 27., vasárnap K. kath.: Quasimado. Prot.: Arisztid. Nap­kelte 4 óra 51 perckor, nyugta 19 óra 05 perckor (7­05) Hold­kelte 2 óra 08 perckor­­ éjjeli nyugta 12 óra 18 perckor (d. e.) D. u. 3 órakor a Kisgazda Egylet rend­kívüli közgyűlése. D. u. 4 órakor szegedi KEAC—CsAK footballmérkőzése. Este 8 órakor a Stefánia Szövetség jó­tékony célu­­ eaestélye a Vigadóban. D. u. fél 7, 8 és 10 órakor mozielőadás az Apolló Mozgóban. 1824. április 28., hétfő R. kath.: Ker. Pál hv. Prot.: Valéria. Nap­kelte 4 óra 50 perckor, nyugta 19 óra 06 perckor (7­06) Hold kelte 2 óra 40 perckor, (éjjel) nyugta 13 óra 24 perckor (d. u.) Este 7 és 9 órakor mozielődás az Apolló Mozgóban.

Next