Körösvidék, 1924. szeptember-október (5. évfolyam, 200-250. szám)

1924-09-02 / 200. szám

2 Ko­rea vidék Békéscsaba, 1924. szeptember 12 érthetetlen sokak ezen elutasító visel­kedése. Ennyit voltunk bátrak előrebocsáj­tani mielőtt áttérnénk a gyűlés rész­letes lefolyásának leközlésére. Ezt szükségesnek és kötelességünknek tartottuk, mert mint már számtalan­szor hangoztattuk, úgy ezúttal is nyo­matékosan hangoztatjuk, hogy ennek a nemes, emberek életének megmen­tésére önzetlenül alakult Mentőegye­sületnek anyagi szükség nélkül fenn kell maradni és virágozni, mégpedig a nagyközönség áldozatkészsége folytán. A gyűlés lefolyása egyébként a következő: Horváth István városi tanácsnok, elnök miután üdvözölte a megjelen­teket, a sajtó képviselőit bejelen­tette, hogy az alapszabályok jóvá­hagyása után szükségessé vált a végleges tisztikar megválasztása ügyé­ben a közgyűlést összehívni. Majd dr. Vass Vilmos főparancs­nok terjesztette elő évi jelentését. Dr. Vass örömének ad kifejezést, hogy az akció során a közönség ré­széről igen nagy érdeklődés nyilvá­nult meg, aminek az lett az ered­ménye, hogy szeptember 1-én az Önkéntes Mentőegyesület megkezd­heti működését. Összesen 47 kikép­zett mentője van az egyesületnek. Hogy ilyen rövid idő alatt ennyire is el tudtak haladni, az elsősorban ér­deme az időt, fáradtságot nem is­merve dolgozó Horváth István városi tanácsnok, elnöknek, továbbá dr. Zvaratkó Pálnak, Keszler Józsefnek, dr. Berthety Istvánnak és dr. Jánossy Gyulának. Leghálásabb köszönetét fejezi ki azonkívül a sajtónak és dr. Donner Lászlónak lelkes, odaadó támogatásukért. Az év folyamán két tanfolyamot tartottak, melyen összesen 47 men­tőt képeztek ki. Helyiséghez is ju­tottak már, amennyiben megkapták a volt lakáshivatal helyiségét. Ez még tulajdonképen csak kezdet. A kiképzett mentők létszáma is kevés, mert az állandó szolgálat tartására legalább száz kiképzett mentőre volna szükség. Akciót kell indítani az anyagi helyzet feljavítása érdeké­ben is. Tőkét kell teremteni az eszközök előteremtésére. Sajnosan kell bevallani, hogy az egyesület­nek csak 76 tagja van. Éppen ezért a helyzet feljavítása érdekében nincs más hátra mint nagy propagandát csinálni a taggyűjtés­­ érdekében. A főparancsnok szavait lelkes éljenzés követte. Dr. Zvaratkó Pál pénztáros a pénz­tári jelentést terjesztette elő, mely szerint jelenleg az egyesületnek 12 millió korona vagyona van. Csillag Ignácz szólal fel ezután, aki dr. Vass Vilmos főparancsnoknak, aki magát az évi jelentésből szeré­nyen kihagyta, jegyzőkönyvi köszö­netet javasol azért a nagy munkáért, melyet az egyesület érdekében kifej­tett. A javaslatot a közgyűlés öröm­mel teszi magáévá. Ezután tisztújítás következett, mely­nek során az alábbi tisztikart válasz­tották meg egyhangúlag: Védnökök: Dr. Kovacsics Dezső, dr. Daimel Sándor és dr. Zöldy Já­nos. Díszelnökök: Dr. Berthóty István, dr. Jánossy Gyula, Bohnert József, Róth József. Elnökök : Puskás Lajos, Gotlieb Pál, Grosz József, Deutsch Vilmos és Csillag Ignácz, ügyész dr. Bíró Béla, intéző Kesz­ler József (csak ideiglenesen vál­lalta), ellenőr Veress Imre és vitéz Horváth Pál, számvizsgálók Bielik Sándor, Biró Béla és Egressy Gyula. Választottak azonkívül egy 16 tagú választmányt és egy 5 tagú pótvá­­­lasztmány. Megválasztották azonkívül ügy­vezető alelnöknek Horváth Istvánt, helyettesül dr. Zvaratkó Pált főpa­rancsnoknak dr. Vass Vilmost, he­lyettesének dr. Donner Lászlót, pa­rancsnokoknak : Szalay Józsefet, dr. Jeszenszky Pált és dr. Szeberényi­­ Jánost, titkárnak Torró Emilt, pénz­tárnoknak Filipinyi Pált. Ezzel a gyűlés az elnök éltetésével ért végett.­­ Megemlítjük ezzel kapcsolatban, hogy addig míg a mentőegyesület helyisége nincs telefonnal felsze­relve, szükség esetén a rendőrség ha­í­vandó. Egyben az ügy iránt érdek­lődők tudomására hozzuk, hogy is­mét lesz új mentőtanfolyam, melyre jelentkezni Torró titkárnál az adó­hivatalban lehet. 1 h­adirolantaft­aj vezetősége.­ ­ Vasárnap délelőtt tartották a hadi­rokkantak gyűlésüket, melyen mint egyedüli fontos tárgyat ismertetjük, hogy a földmivelésügyi miniszterium­­­ból átiratok jöttek a Hoyos-féle földek késedelmes haszonbéreire vonatko­­­zóan. A „Hadröá"-nak ebben a tárgy­­­ban benyújtott kérvényére megen­­­gedte a miniszter, hogy azok, akik­­ a rossz termés miatt a haszonbért­­ nem képesek fizetni, ennek felét szep­­­tember 30-ig, a másik felét pedig október 30-ig fizethetik be. Ezenkí­­­vül a Hoyos Miksa terhére előírt haszonbértartozásnak egy előbbi ren­delettel augusztus 15-éig felfüggesz­­­tett behajtására — késedelmi ka­­­matfizetés kötelezettségének épség­ben tartása mellett — a „Hadrá"­nak október 30-ig halasztást adott a miniszter. Végül pedig megállapította az öt békési parcellánál a haszonbérek fize­tési módozatait is. A 67 holdas birtoktestnél fizetendő kat. holdan­ként 176 kg. buza, kisholdanként 121 kg.; a 63 holdasnál kat. hol­danként 163 kg., kisholdanként 112 kg.; a 62 holdas és a 62 hold 1185 ölesnél ugyanannyi és végül a 68 holdas parcellánál kat. holdanként 148 kg. és kisholdanként 102 kg. búza. A közgyűlés ezután megválasz­totta az új vezetőséget. Elnök to­vábbra is Kiss János maradt, alel­nök Reichnitzer Ede lett, míg társ­elnökké Bukovinszky Györgynét vá­lasztották meg. Ezenkívül új választ­mányt is választott a közgyűlés. ­ — Aljegyzőt választ az októ­­­beri megyegyűlés. A vármegye­­ törvényhatósági bizottsága — mint­­ már közöltük — október első nap­­­jaiban tartja rendes őszi közgyűlé­sét. Ezen a gyűlésen egy, de eset­leg két vármegyei aljegyzői állás is betöltésre kerül és előreláthatólag a szeghalmi főszolgabírói állást is ezen a gyűlésen töltik be. Erre az állásra egyedüli komoly jelölt az eddigi helyettes, dr. Kiss László, akinek megválasztása bizonyosra ve­hető. — Esküvő. Darabos András ma délután öt órakor vezeti oltárhoz az ág. h. ev. kistemplomban Zaho­rán Zsófikát. Géptörlő rongyot vesz a „Körösvidék" könyvnyom­dája. Mi van ma? 1924­. szept 2., kedd R. kath.: Juszt. pk. hv. Prot.: Rebeka. Napkelte: 5 óra 20 perckor, nyugta 18 óra 38 perckor ( 38). Holdkelte: 8 óra 35 perckor (d. e.) nyugta 20 óra 26 perckor (d. u.) Este fél 9 órakor mozielőadás az Apolló Mozgóban. — Róma­ kő a soproni alagút­ban. Az országos érdeklődéssel megindított soproni ásatásoknál a munkások érdekes leletre bukkan­tak. Egy hatalmas követ ástak ki a földből, amelyen a következő fel­írás van : „XV. legio Apollinaris." Archeologusok megállapították, hogy Sopronban volt a római birodalom XV. hadserege. A több mint másfél évezredes téglát a soproni múze­umban helyezték el. — Sakkhírek: Steiner Béla, a vi­lág legfiatalabb mestere szeptember 7-én délután Békéscsabán szimultán­előadást tart. Részvételi díj fejenkint 10,000 K, mely a mester útiköltsé­gének megtérítésére szolgál. Jelent­kezni szeptember 3-ig lehet Péterfy Imre cipőáruházában, hol a részvé­teli díj is egyidejűleg lefizetendő. A szimultán 20 résztvevő esetén már megtartható s kérjük a résztvenni szándékozókat, hogy a jelentkezési határidőig szíveskedjenek nevezni, hogy a mestert idejében értesíthes­sük. Ezen szimultán sikeres megtar­tása után egy vagy két hét múlva, ígérete szerint Maróczy Géza nagy­mesterünk, kilenc nemzetközi mester­verseny első győztese is útba ejti Csabát, hogy itt, a vidék bevonásá­val egy nagyobbszabásu szimultánt adjon, melynek részleteiről legköze­lebb számolunk be. — Elvágta a felesége nyakát. Sopronból jelentik : Bük községben Horváth János borotvával elvágta felesége nyakát. Tettét elmezavará­ban követte el. — Akik pénzt szórnak az utcán. A debreceni rendőrség tegnap letar­tóztatott két üzleti kiszolgálónőt, mert szolgálati helyük pénztárát kifosztot­ták. Amikor a rendőrök az utcán ki­sérték a két nőt, azok elszórták a 10 millió koronát kitevő lopott pénzt és reggelre már csak 47000 koronát tudtak összeszedni a rendőrök az el­szórt összegből. — Három halott gombamér­gezéstől. Megírtuk, hogy milyen borzalmas gombamérgezés történt a bihar megyei Almosd községben, ahol Nagy István 47 éves földmi­ves felesége és öt gyermeke gom­bamérgezésben megbetegedett. Két kis­gyermek néhány óra múlva meg­halt, a család életben maradt öt tagját pedig beszállították a debre­ceni egyetemi klinikára. Azóta meg­halt a gombamérgezés harmadik áldozata, a hároméves Nagy Ilonka is, akit a gondos orvosi kezelés nem tudott megmenteni az életnek. Az így immár négy főre olvadt sze­rencsétlen család tagjainak állapota is válságos és különösen az 5 éves Piroska életbenmaradásához kevés a remény. * Új kalapszalon. Tisztelettel ér­tesítem Békéscsaba és vidéke hölgy­közönségét, hogy külföldi tanulmány­utamról hazaérkezvén Jókai­ utca 15. (Telefon-152) alatt kalapszalont nyi­tottam. Állandóan raktáron tartok eredeti bécsi és párisi modeleket dús választékban. Alakításokat, valamint hozott anyagból való készítést válla­lok. Tisztelettel özv. Pollák Sándorné Markovits Ida. 3418 — Ingatlanforgalom. Az elmúlt héten a békéscsabai telekkönyvi hi­vatalban a következő ingatlanátru­házások történtek : Pálfi János és neje Valcsinszki Ilona eladták I. Eg­ressy-ucca 37. sz. ház egynegyed részét Gyebrovszki Emiliának 40 mm. búzáért. Laskó Imréné Szalai Ilona eladta II. Kossuth u. 2. sz. ház egynyolcad részét Nagy Czirok Ká­roly és neje Szondi Malvipnak 5.000.000 korona és 35 mm. bú­záért. Szuliiván Ákosné Sváby Iza­bella és 9 társa eladták felsővégi közös legelőből járó részét Kö­kényessy Gy. Zoltánné Kocziszky Katalinnak 390.000 korona. Fábián György és neje Hegedűs Anna el­adták III. házát Labner­ u. 11. Far­kas István és neje Csabony Máriá­nak 100 mm. búzáért. Szekerka Pál eladta III. Lorántffy-ucca 32 sz. házát Bencsik György és neje La­czó Máriának 150 mm. búzáért. Lu­koviczki Mihályné Stefanik Mária eladta 576. ölnyi fényesi szántóját Viczián Mátyásné Valyuch Zsófiá­nak 47 mm. búzáért. Krnács Já­nosné Malatyinszky Dorottya eladta 1133 négyszögöl területű beltelki­ szántójának egyharmad részét Kur­gyis Andrásné Gaíisz Zsófiának 10 mm. búza és 2,900.000 koronáért. Csicsely Pál és Csicsely György el­adták I. Bánát-ucca 55. sz. ház há­romnyolcad részét Szekerka Mihály és neje Csicsely Máriának 7,200.000 koronáért. Darabos György és neje Hrdlicska Dorottya eladták I. Kas­tély-utca 18. sz. házát Blazsov György és neje Klausz Szidóniának 500 mm. búzáért. Strben János eladta V. Könyves-ucca 88. házát Lipták P. János és neje Botyánszki Juditnak 105 mm. búzáért. — Ellenforradalmi borzalmak és az igazmondás. Az egyik buda­pesti délutáni liberális lap véres szenzációt tálalt kávéházi olvasóinak a fekete kávé mellé. A közmegve­tés előidézésére eredeti aktákat aján­lott fel, valamint noteszcédulákat, amelyek a Prónay zászlóalj szörnyű vérengzéseiről szólnak. Meg is irta a körúti erkölcs­i nyomdafesték­fogyasztója, hogy Prónayék egy Fi­scher nevű tüzérfőhadnagyot a leg­kegyetlenebbül kivégeztek, mert nem értett egyet az ő kegyetlenkedéseik­kel. Az egyik budapesti keresztény lap azután szenzációs megállapítá­sokat tett ezen szörnyű atrocitásokra nézve. Felkerestette az egyik mun­katársával a kegyetlenül meggyil­kolt Fischer Béla volt tüzérfőhad­nagyot, aki ma is él és a Mező­gazdasági rt-nek a vezérigazgatója. Fischer Béla kijelentette, hogy tény­leg tagja volt a Prónay zászlóalj­nak, de Siófokon kérte a 111. tüzér­ezredhez való áthelyezését, ami meg is történt. Eltávozása előtt barátsá­gosan elbúcsúzott Prónay Páltól, aki nagy sajnálattal engedte el. — Tehát így fest a rémséges szenzá­ció és a borzalmas gyilkosság a valóságban. — Kun Béla strassburgi lap­szerkesztő. Budapesti jelentés sze­rint egy Strassburgból Budapestre érkező magyar ember hozta azt a hihetetlennek látszó hírt, hogy Kun Béla Elszász fővárosában, Strass­burgban bukkant fel és ott a „L'Humanité" című kommunista zug­lapocska segédszerkesztője. A hír hozója bizonyítékokat adott arra nézve, hogy e hihetetlenül hangzó dolog igazság s így valószínű, hogy a Moszkvából kiebrudalt népbiztos, a francia kormány tudta nélkül, Strassburgban üdül. Az is hihe­tetlen lenne, hogy az ilyen bűnösök­nek a francia állam vendégjogot biztosítana másként.

Next