Körösvidék, 1925. január-május (6. évfolyam, 1-122. szám)

1925-01-01 / 1. szám

Ara WOO korona, Békéscsaba,, 1925 január 1. Csütörtök • VI évfolyam 299 szám Szerkesztőség és kiadóhivatal i Békéscsaba, Szent István­ tér 18. Telefon: 60. független keresztény politikai napilap. Főszerkesztő VIDOVSZKY KÁLMÁN Felelős szerkesztő MIGEND DEZSŐ Előfizetési árak: Negyedévre 75000 E Egy hóra 25000 K. Egyes szám ára 1000 K Új esztendő (vk) a­z idő folytonosságá­ban nincsenek határkövek, ft végtelen történés nem áll meg soha, hanem egyformán halad tova tekintet nélkül arra, hogy mit hagy maga után — szürke hétköznapot-e, vagy világot megrázó nagy pillanatokat. Nem áll meg az idő a mi életünk rendkívüli eseményeinél sem. Kacagunk vagy sírunk — mind­egy. A Föld örök egyforma­ságban forog tovább, változik a nappal és éjszaka s mi a lelkünkbe vágódott napoknak már csak emlékeit hordozzuk. De a mi életünk véges és épen azért, mert szűkös hatá­rok közt mozog, mi sokszor szeretnénk megállítani az időt. Határköveket állítunk fel ön­kényesen az életnek végtelen országútján s amikor egy ilyen képzelt sorompónál megállunk, azzal hitegetjük magunkat, hogy az élet is abbahagyta folytonos tovafutását s velünk vár. Pedig az idő tovasiklik s bizony ha sokáig ácsorgunk, nagyon, na­gyon lemaradunk-Ilyen képzelt határkő, ma­gunk áltatására emelt sorompó az év vége, vagy kezdete. Itt mindig megszoktunk állani. Sokan csak emlékezésre, sokan egy bensőséges imádságra és nagyon kevesen új célkitűzésre. Kétségtelen, hogy mind­egyikre van okunk, az emlé­kezésre és imádságra is, de kötelességünk a komoly célkitű­zés is. Erről legtöbben meg­feledkeznek s elhaladnak a tűnő év mellett anélkül, hogy csak gondolnának is arra, mi legyen a jövendő feladata. Pe­dig ha van értelme az óesz­tendei és újévi elmélkedések­nek, akkor ezek csak úgy vál­hatnak hasznunkra, ha a ma­gunkbaszállás együtt jár az új célkitűzéssel. Új utakra indulni eredmé­nyesen csak úgy lehet, ha a régi ösvények tanulságait szá­mításba vesszük. Ez a mi mai kötelességünk is. FSz új esztendő küszöbén te­kintsünk vissza. Mit látunk a régi, kitaposott úton? Sok-sok romot és keserűséget. De ha j­ól megvizsgáljuk a romhalmazt, a legfájdalmasabb ebben a sok romlásban a törmelékek felett bukdácsoló ember — a meg­romlott, bűnös ember. Igen, a megtévedt ember az oka min­den gyalázatnak: az önző, kapzsi, a vérengző hajlamú, tanulni sohasem akaró, szeretni nem tudó, kéjt, gyönyört haj­hászó bűnös ember. Mert nem a körülmények, hozták ránk a veszedelmek tengerét, hanem az önmagából kivetkőzött, romlott emberek. Ezt kell meglátnunk, ha visszatekintünk az új év küszöbéről a mögöttünk levő szomorúságokra. És ha megláttuk a legfőbb bajt, már meg is van az uj év programmja. Új embereket kell nevelnünk, akik mások, jobbak, szeretettel teljesebbek, keresztényebbek, magyarabbak, önzetlenebbek,­önfeláld­ozóbba­k. Mert csak ezek az uj emberek teremthetnek uj világot, jobbat, szeretettel teljeset, keresztényeb­bet, magyarabbat, igazabbat. Ezzel a vággyal és komoly célkitűzéssel induljunk el az uj esztendő uj útjára. Keressük az emberebb embert. Elsősor­ban önmagunkban, aztán em­bertársainkban. És akarjuk ezt az uj embertípust. Ezért ter­jesszük az igazi műveltséget templomban, iskolában, utcán... mindenütt. Támogassunk min­den olyan törekvést, amely fiaiban, népében akarja meg­újítani ezt a szerencsétlen or­szágot. Mert sem kard, sem ágyú, sem politikai furfang, sem ide­gen segítség nem hozhat ránk új, jobb világot, hanem egyedül a gyökerében megújhodott, iga­zabb ember. Ezért legyen az újesztendő programmja a krisztusibb ke­­­resztény, az emberebb ember,­­ a magyarabb magyar! Olcsó nyersanyag a békéscsabai kisiparosoknak • „Békéscsabai Iparosbank" anyagbeszerző akciója" A Békéscsabai Iparosbank R. T. igazgatósága legutóbb életrevaló eszmét tárgyalt le és fogadott el az iparosok érdekében Ugyanis elhatározta az igazgatóság, hogy minden szakma részére a szüks­é s nyersanyagokat első helyről, nagyban szerzi be és részvé­nyeseinek valamint általában kisiparosoknak kisebb mennyiségben is beszerzési áron bocsájtja ren­delkezésére és pedig előnyös fizetési feltételek mel­lett, hogy lehetővé tegye a legkisebb iparosnak is ol­csó és jó minőségű anyag bevásárlását. Tekintettel arra, hogy az igazgatóságban minden szakma képvi­selve van, a tervbe vett és már megvalósulás felé közeledő eszme a leg­­­­szebb reményre jogosul, amit már jó előre ajánljuk az iparosok figyel­­­­mébe. ánti bolsevista szövetség a Balkánon A bolgár sajtó továbbra is élénk magyarázatokkal kiséri Czankov Belgrádi útját. Az agráriusok lapja tiltakozik minden katonai természetű követetelés elen, mert ez káros következményeket vonna maga után Bul­gáriára nézve. A komunisták lapja megvádolja a Czankov kormányt, hogy elárulta a macedóniai és dobrudzsai kivándorlók ügyét. A liberális lapok szerint az antibolsevista szövetség megalakítása már befejezett dolog, de Belgrád követeli, hogy Bulgária modjon le végleg Macedóniáról, még­pedig olyan feltételek mellett, mint amilyeneket annak idején Sztambulijszky fo­gadott el. Ennek ellenértékem a szerb kormány Bulgári előnyére fogja megoldani a jugoszláv területre menekült bolgár agrárius kivándorlók ügyét. A főispánt üdvözlik újév napján Gyula, dec. 31. Újév napján délelőtt az állami és polgári ható­ságok küldöttségileg üdvözlik dr. Kovacsics Dezső főispánt. A küldött­ségek, mint értesülünk, együttesen jelennek meg a főispánnál és dr. Daimel Sándor alispán fogja tol­mácsolni a tisztelgő hivatalnoki kar gratulációját. Megalakult a Békés megyei Vörös Kereszt Egyesület Gyula, dec. 31. A vármegyeház­a kistermében tagnap megalakult ille­­­­tőleg ujjáalakult a Bákosmegyei Vö­­­­röskereszt Egyesület. Az egyesület elnökévé választották­ Wenckheim Józsefné grófnőt, alelnökké pedig dr. Kovacsics Dezső főispánt. Ügy­vezető elnök lett dr. Novák Kamil, egyesületi főorvos, dr. Zöldi János, titkár, dr. Kraft Ervin. ilcserkészet számadatokban A Cserkész Szövetség évenként kimutatást szokott közrebocsátani mely adatokkal számol be egy év cserkészmunkásságáról. Ez idei ki­mutatása nemcsak cserkészetünk gyors fejlődéséről tesz bizonyságot, de világot vet arra is, hogy e leg­nagyobb és legszebb ifjúsági moz­galmunk mily eszközökkel és mily szervezettséggel dolgozik a jövő magyar generáció boldogulásáért. Az ez idei kimutatás szerint 350 cserkészcsapat működik szerte az országban, ide számítva a jelenleg igazolás alatt álló csapatokat is. E csapatok túlnyomó többségben is­kolaiak, de a cserkészet most új területet kezd meghódítani. Egy­más után keletkeznek ugyanis a mun­kás- és tanoncfiúkból álló cserkész­csapatok, melyekből már mintegy 60 működik az országban, sőt újab­ban földműves fiukból álló csapa­tok is vannak alakulóban. A csa­patok létszáma átlag 30—100 fő között váltakozik s a cserkészek teljes létszám­a az egé­sz országban kereken húszezer. A csapatok kép­­­zett, felnőtt cserkésztisztek vezetése alatt állanak, kiknek száma 400, míg a segédtiszteké 450. Az őrs­vezetők létszáma, kik egy-egy csa­pat keretén belül 7—8 tagú érsök­ben vezetik fiatalabb társaikat, 1800—2000 fő között van. A Cserkész Szövetség munkájá­nak illusztrálásakép feljegyzi a ki­mutatás, hogy a szövetség hivata­lain a múlt év folyamán 3070 ügy­darab ment keresztül, melyek közt nem kisebb tételek szerepelnek, mint a kopenhágai cserkészolimpi­ász, mely a versenycsapat minden adminisztrációjával egy ügydarabot képezett. A Szövetség a táborozó csapatok számára rengeteg sátrat bocsát állandóan rendelkezésre s a kiutalt kedvezményes élelmiszerek értéke a mult évben a 6—700 mil­liót is meghaladta. Veszélyben a francia­amerikai barátság London, dec. 31. Wo­lf. A „Ti­mes" wash­ingtoni tudósítója sze­rint a Ruhr megszállás óta a fran­cia—amerikai barátság még egy­szer sem volt annyira veszélyeztetve mint amióta az Amerikával szemben fennálló háborús adósságok kérdése ismét előtérbe lépett. Kétségtelen kételyek állanak fenn annak a fran­cia állításnak az őszinteségével szem­ben, hogy háborús adósságukat meg akarják fizetni. Rövid jegyzéket kapnak a németek London, dec. 31. „A Dai­ly Te­legraph" diplomáciai tudósítója sze­rint a német kormányhoz a katonai ellenőrzés és a kölni zóna kiürítése tekintetében intézendő jegyzék elő­zetes szövegét tegnap Londonban s a külügy- és a hadügyminisztériumban mérlegelték. A jegyzék feltűnően rö­vid lesz.

Next