Körösvidék, 1925. június-augusztus (6. évfolyam, 123-195. szám)

1925-06-03 / 123. szám

Békéscsaba, 1925 junius 3. i smbpj vmuxviKfiHíaaiifm uatamm m wfc Amerikában helyezik el a magyar mezőgazdasági kölcsönkötvényeket Budapest, június 2. Korányi Fri­gyes báró útban van Amerika felé, és a napokban érkezik Newyorkba, ahol pénzügyi körökben hosszú le­járatú mezőgazdasági kölcsönköt­vényeinek elhelyezéséről tárgyal. Mayer János földm­­miniszter ki­jelentette, hogy 90 százaléknyi va­lószínűsége van annnak, hogy Amerikában Korányi sikeres munkát végez. Mrm 1000 korona. Szerda *MgmMMnM& ú­&stifn Szerkesztőség és kiadóhivatal t Békéscsaba, Szent István­ tér 18. Telefon: 60. független keresztény politikai napilap. VI. évfolyam 123. Főszerkesztő VIDOVSZKY KÁLMÁN | Felelős szerkesztő MIGEND DEZSŐ Előfizetési árak: Negyedévre 75000 K Egy hóra 25000 K. Egyes szám ára 1000 K Kevés a pénz a közmunkákra Budapest, junius 2 A kormány a múlt év őszéig 86 milliárdot fordí­tott közmunkákra, a munkanélküliség enyhítésére. A most kiutalt 11 milli­árdból utakat építenek. A törvényható­ságok 63 milliárdot igényeltek és így az igénylésnek csak egy részét fedezi a kiutalt hitel. A franciák és angolok egyetértő válasza a rajnai paktum ügyében Paris, június 2. A Havas iroda­­ munkatársa megerősíti, hogy Páris­­ és London között teljes az egyet­értés azon jegyzék ügyében, ame­lyet Franciország fog intézni a né­met birodalomhoz válaszul a rajnai paktumra vonatkozólag. A szöveg­nek csak egyes kisebb részleteit kell tisztázni. Kun Béla a portugáliai forradalom részese Paris, junius 2. J(Havas) Mint a Daily Mail Lissabonból jelenti Kun Bélát, akinek része volt a legutóbbi forradalmi mozgalmakban, letartóz­tatták és deportálás céljából egy ha­dihajó fedélzetére szállították. Elkobozták az „Az Újság» pünkösdi számát Budapest, jun. 2. A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizsgálóbirája a Budapesten megjelenő „Az Újság” civiű politikai napilap múlt hó 31 ik napján keltezett 122-ik számának lefoglalását elrendelte, minthogy abban „Beniczky Ödön vallomása a Somogyi gyilkosságról" felirat alatt megjelent cikk az 1913-ik évi 34. t. c. II. §-a alá eső, a második pont második bekezdése szerint minősülő 1920 évi 1. t. c. 14. § a tekintettel kormányzósértés vétsége és az 1912. évi 33. t. c. 264. § ba ütköző és a 263. §-a szerint bünte­tendő tiltott közlés vétsége jelentőségeit tünteti fel. (Az 1912 ik évi 33. t. c. a hon­védségi katonai bűnvádi perrendtar­tásról szóló törvény.) Felejthetetlenül por­tás ünneplé­sek élvezetében volt része pünkösd mindkét napján a keleti határvidék közönségének. Az V. (szegedi) cserkészkerület 1. évi ünnepélyét Békéscsabán, a tria­noni határvidéknek ebben a roha­mosan fejlődő magyar városában tartotta meg. Az ünnepségek színhe­lyéül Teleki Pál gróf t. b. főcserkész választotta ki Békéscsabát s hogy választása jó volt, azt a pünkösd mindkét napján lezajlott békéscsabai cserkészünnepségek nagyszerű sikere tanúsítja. Ez a páratlan siker bizony­­ság nem csak arra, hogy Békéscsa­bának van egy olyan Vidovszky Kál­mánja, aki minden erejével odaadó értékes harcosa a cserkészetnek, ki­váló tudásával, az ifjúságért rajongó tanárielkével, nagy szervezőképessé­gével, páratlan energiájával és hozzá­simuló értékes vezérkarával a lehe­tetlent is valóra váltja a magyar cserkészet, a magyar ifjúság, a ma­gyar jövő érdekében, hanem­ ékes bizonyság arra is, hogy Békéscsaba olyan igaz magyar hazafias lelkületű közönsége, vezetősége van, amely tökéletesen átérzi a cserkészet ma­gasztos hivatását s nem csak lelke­sedni, hanem készségesen áldozni is tud azért! Kéthónapi szorgalmas munkával készült a vendéglátó város közön­sége arra az impozáns ünnepségre, amelynek keretében harminc csapat­ban 600 cserkész mutatkozott be előttünk s vívta ki az egész város osztatlan, őszinte szeretetét. Az előkészítő nagybizottság elnöke dr. Kovacsics Dezső, Békés vármegye főispánja volt, aki minden erejével készségesen támogatta a nemes ügyet. A munkálatok irányítója, az egész ünnepség tervezője és vezetője pedig Vidovszky Kálmán békéscsabai reál­gimnáziumi tanár, a cserkészetnek Békéscsabán meghonosítója és apos­tola, a gimnázium 184. sz. „Csaba" csapat parancsnoka és az V. ker. ellenőrző megbízottja volt, akit min­den cserkész rajongásig szeret és „Kálmán bácsi" néven tisztel. A város vezetőinek, közönségének és a messzi környéknek­ hatalmas érdeklődése, megértése és nemes áldozatkészsége, valamint a rende­zés körültekintő, szinte óraszerke­zetre bedolgozott alapossága már jó előre biztosítéka volt a cserkész­napok sikerének. Hetek óta csak a cserkésznapokról beszélt a nagy­közönség, amelyek így a „Kálmán­bácsi" nevével együtt lassankint valóban fogalommá váltak. Végre felvirradt a virágos pünkösd, a legszebb magyar ünnep vasár­napja. Aranyos napsugár ömlött el a város felett, a boldog ünneplésre ébredő házak ablakain jázmin, rózsa és kései akác illata özönl­ött be , a tiszta, kék égbe szökő karcsú templomtornyok ezüstnyelvű hírnökei kongva, bongva, csilingelve kopog­tattak be a repeső szivekbe. Az uccasorok lobogódíszt öltöttek és káprázatosan, tisztán ragyogott a magyar trikolor a szétáradó nap­sugárban. A vendégek érkezése A pályaudvar környéke már szom­bat este óta valósággal zarándok­helye a kíváncsi tömegeknek, hiszen csaknem minden órában kínálkozik most ott valami szép látnivaló. Min­den vonattal érkezik egy-egy ifjú, lelkes csapat, vagy egy magas ven­dég és idegenek sokasága, amíg végre megtelik a város daloló, zász­lós, árvalányhajas cserkészcsapatok­kal, amelyek boldogan vonulnak fel szálláshelyükre. A szegedi, makói, hódmezővásár­helyi, battonyai, bajai, békési, gyu­lai, szarvasi, szentesi gyomai és kis­kunhalasi csapatok vonultak be Csa­bára, akikkel együtt Teleki Pál gróf v. miniszterelnök, tb. facserkész, Vitz Béla a M. Cs. Sz. elnöke, dr. Györffy Imre szegedi egyet, tanár, az V. Cserkészkerület elnöke, vitéz Siménfalvy Tihamér törzskapitány, László Miklós tábornok, v. szegedi vegyesdandár parancsnok, vitéz Szabó Jernő bmegyei székkapitány, az ös­­szes környékbeli törvényhatóságok képviselői stb. érkeztek meg. Fogadásukhoz a három békéscsa­bai cserkészcsapat vonult ki s az előkelő vendégeket Kovacsics főis­pán, Berthóty polgármester, vitéz Rátvay Imre ezredparancsnok, Já­nossy rendőrfőtanácsos, dr. Rell Lajos igazgató, Vidovszky Kálmán kerületi ellenőrző megbízott, a hely­beli csapatok részéről Vidovszky Kálmán, Csorna Gyula és Sebestyén Dénes parancsnokok fogadták. A tábortű­z Az első ünnepnap műsorán a fo­gadásokon kívül csak a tábortűz szerepelt, amelyhez este fél 9 órára a közönség végtelen áradata vonult fel a Csabai Athletikai Klub sportte­lepére. A tábortűz a cserkészéletnek egyik leghangulatosabb tartozéka, amely mély hatást gyakorolt a közönségre. j Serény fiuk nagy rőzsekévéket­­ hordtak máglyába a gyepes tér kö­zepén s a tiszta, csillagos égbolt fele magasan csapott fel a pirosló láng határozott, egyenes félelmetes­ségében is megbűvölően ragyogó, messzevilágító oszlopban, mint a cserkészlelkek egybeforrt, szent aka­rata. Cserkészdalok, szívből fakadó ma­gyar nóták, lelkes szavak, tárogatós kuruckesergők hangzottak fel a tűz körül s szemet-lelket gyönyörköd­tető látvánnyal alig-alig tudott be­telni a késő esti órákig a közönség ezrekre menő tömege. Albrech főherceg fogadtatása Ünnep másodnapján reggel fél hét órakor indult el Albrecht főher­ceg Debrecenből s 7 óra 18 perc­kor érkezett meg a Magyar Légifor­galmi rt. pompás Fokker tipusú re­pülőgépén Békéscsabára, ahol a le­szállásnál a már előző napon meg­érkezett előkelőségek üdvözölték. A rövid üdvözlések után autóba szállt a főherceg és Ókígyósra uta­zott át, ahol kíséretével együtt gróf Wenckheim József nagybirtokos ven­dége volt. Úszó és vívóverseny Hétfőn délelőtt 11 órakor cser­kész vivó­­ és úszóverseny volt a pompás csabai strandfürdőben, hova negyed 12 órakor érkezett meg Kí­gyósról Albrecht főherceg és Teleki Pál gróf t. b. főcserkész. Itt történt meg a főherceg ünne­pélyes fogadása. A csapatok derék úszói és vivói szép felkészültséggel vonultak fel s nagyszerű tudásuk, ügyességük nem­csak nekik, hanem vezetőiknek is di­cséretére vált. Az úszóverseny eredményei: 15 éven aluliaknál: 50 m. hát­úszás: 1. Heider 41.4 (184 „Csaba" Békéscsaba), 2. Konkoly (236. Gyula), 3. Zeiller (236); 50 m. mellúszás: 1. Mezei (82. „Zrinyi" Szeged), 47.4, 2. Deutsch (184. „Csaba" Bcsaba), 48 9, 3. Konko­y 50 m. gyorsúszás: 1. Pleplár (552. „Petneházy" Szeged), 36 mp., 2. Hidi (225. „Petőfi" Békés­csaba), 42 mp., 3. Félix(184. „Csaba" Bcsaba), 45.4 mp. 3x50 m. vegyes staféta : 1 Konkoly, Hidon, Belesnay (236. Gyula), 2 p. 50 mp., 2. Gu­lyás, Pásztor, Szabados (175. Békés). 15 éven felülieknél: 50 m. gyors­úszás: 1. Juhász (225. „Petőfi" Bcsaba) 38 mp., 2. Balla (225. „Pe­tőfi" Bcsaba) 39.4 mp., 3. Droba (180. Szarvas) 40.5. 50 m. hátúszás: 1. Juhász (225. „Petőfi" Bcsaba) 46 mp., 2. Erdős (239 „Munkácsy" Bcsaba) 50.2 mp., 3. Uhrin (184. „Csaba" Bcsaba) 561 mp. 50 m. mellúszás: 1. Balassa (111. Hmvhely) 40 mp. 2. Potyondi (82. Szeged) 43 mp , 3. Dobay (180. Szarvas) 46.4 mp. 3x50 m. vegyes staféta: 1. Hidi, Juhász, Balla (225. „Petőfi" Bcsaba) 1 p. 19 mp., 2. Jakuba, Haider, Podsztrelen (184. „Csaba" Bcsaba) 2 p. 28 mp. Műugrás: 1. Podsztrelen (184)34 pont, 2. Juhász (225) 32 pont, 3. Potyondi (184) 27 pont. A vívóverseny eredményei: Tőrvívásban indult 7. A minősítő versenyben : 1. Bánó László 115, 2. Wandlik László 110, 3. Kupecz Benedek 9 33. 4. Horváth Jenő, 5. Szór Lajos, 6. Kupecz Vilmos 8­17. (184. „Csaba" csapat Hallóssy Ödön mester ta­nítványai.) 7. Karg György 8 (82.­­ „Zrinyi" csapat Szeged.) A három első helyezett között Rerín­eti cserkészünnep Békéscsabán Albrecht főherceg az ünnepélyen — 9 cserkészek nagyszerű teljesitn Ezrekre menő tömeg gyönyörködött az ünnepély szépségében

Next