Körösvidék, 1925. november-december (6. évfolyam, 248-293. szám)

1925-11-01 / 248. szám

2 Tanácsülés Pénteken délután tartotta a városi tanács dr. Berthóty István polgár­mester elnöklete alatt ülését, melyen az alábbi ügyeket intézték el: Iparigazolványt kaptak : Bohus M. Márton hentes, a Magyar-Olasz Bank fióknyitásra, Szemenkár Mátyás kő­mives, özv. Urszinyi Jánosné gyü­mölcs és zöldségkereskedés, a bé­késcsabai Bőriparosok Szövetkezete bőr- és cipőkellékek árusítására, Szilágyi Lajos korcsmai iparra. Vincze Imre, Loydl Franciska és Bartalonei Jánosné külföldi lakosok tartózkodási­ engedélyének kiadását véleményezte a­ tanács, míg Kacz Áb­rahám hasonló kérelmét elutasították. Építési engedélyt kapott Benyovszky János és Hrdlicska György. Sertésperzselés céljából az alábbi helyeket jelölte ki a tanács: a Kör­gáton kívüli területek, a kétegyházi­ut torkolata, a Gyulai- és Dobozi­utak közötti rész, a Szentmiklósi út temető közötti része, a Szarvasi- út két vasút felől eső része, az új vásártér. Erzsébethelyen a Bessenyei- és a Franklin-uccák beépítetlen oldalai. A külterületen mindenütt lehet azon­ban a háztól vagy a szénaboglyától legalább 50 méternyire. Tárgyalt még a tanács több kisebb jelentőségű ügyet. Két új átjáró épül Békéscsaba és Erzsébethely hozott Még a múlt esztendőben indultak meg a békéscsabai MÁV pályaudvar kibővítésének az előmunkálatai, ame­lyekkel kapcsolatosan a vasút tár­gyalásba bocsájtkozott a város veze­tőségével bizonyos közérdekű mel­lékkérdések megoldása céljából. Szó volt a bővítéshez szükséges terület, az átalakításokkal szükségessé váló uccarendezés és a vízlevezetés meg­felelő biztosításáról. Dr. Berthóty polgármester a város nevében már ekkor szorgalmazta egy olyan felüljáró híd építését, amely az Ihász uccát a Tompa-uccával kösse össze. A vasút megtagadta ennek a kívánságnak a teljesítését, de a város nem nyugodott, hanem annyira sikerült bebizonyítania igé­nyének jogosságát, a hogy a kereske­delmi minisztérium 1925 márciusban megfelelő nyomatékkal kötelezte a vasút igazgatóságát ennek a gyalo­gos felüljáró összekötő hídnak a megépítésére. Csupán a pénz kiuta­lása és az építés idejének kitűzése maradt még hátra ezután. A Máv­ megkezdte az idén a pályaudvar bővítését. Ezzel kapcso­latosan Bohus János városi képvi­selőtestületi tag az erzsébethelyi ér­dekeltek nevében memorandumot nyújtott be május hónapban a vá­ros vezetőségéhez és sürgette az átjáróhíd megépítését és az Ihász­uccától a vasúttal párhuzamosan közvetlen út (legalább gyalogjáró) nyitását az állomáshoz. A memorandumnak alapos ér­vekkel alátámasztott pontjait a vá­ros örömmel tette magáévá, hiszen a memorandum minden szava fon­tos közérdek volt s legnagyobbrészt olyan kívánságok végrehajtásának a sürgetése, amelyek mellett Berthóty polgármester már az első tárgyalá­sokon egy évvel előbb erélyesen síkra szállt. Amint már jeleztük lapunk egyik legutóbbi számában, ezeknek az ügyeknek a megvitatására legutóbb tárgyalást tartottak, amelyen a vá­rost dr. Berthóty polgármester, a Kőrősvídók Békéscsaba, 1925 november 1. földmivesiskolát Tarr Gyula, az er­zsébethelyi érdekeltséget pedig ezek­nek a kérdéseknek alapos ismerője és lelkes szószólója, Bohus János képviselte. A bővítéshez szükséges terület kérdését a városi képviselőtestület régebben hozott határozata értelmé­ben hamar elintézték. A tulajdonjognak és a földmives­iskola kártalanításának az ügyét sür­gették. A közlekedési kérdések megoldá­sánál megállapították, hogy az új teherpályaudvar, amely a méntelep mögé kerül, csak néhány év múlva épül fel, így a Tinódy és az Ihász utca megfelelő kárba hozása egy­előre elodázható. Megállapították, hogy a Máv­ 1926—27 évi költségvetésébe már beállították a Tábor uccánál tervbe­vett vasúti felüljáró hídnak (min­denféle közlekedés számára) a meg­építését s ezen a helyen már most ideiglenes kocsiátjárót készítenek. Bohus János a forgalom bizton­sága érdekében kérte ennek az át­járónak a megfelelő kivilágítását. Ezt Berthóty polgármester az amúgy is tervbe vett hálózat kibővítéssel kapcsolatosan meg is ígérte. Szóba került természetesen az Ihász—Tompa utcai felüljáró meg­építése, amely mellett Bohus János szállt erélyesen harcba alapos ér­vekkel felfegyverkezve. A város ne­­­­vében persze Berthóty polgármes­­­­ter, míg a földmivesiskola nevében­­ Tarr Gyula igazgató sürgette a fe­lüljáró építését, aminek rendkívül sürgős közérdekű voltát a vasút kép­viselői is belátták. Megígérték, hogy megfelelő felterjesztéssel kérik az építéshez szükséges pénzösszeg ha­ladéktalan kiutalását. Szóba került az a Bohus János által benyújtott memorandumban is említett kivánság is, hogy az Ihász uccától közvetlen utat vagy legalább gyalogjárót nyissanak az állomás­hoz, mert a jelenlegi viszonyok kö­zött az átjárótól az Andrássy útig kell bekerülni, hogy az állomáshoz juthasson valaki Erzsébethelyről. A város természetesen ezt a közérdekű, fontos kívánságot is teljes megér­téssel vette pártfogásába. Itt azon­ban a Dohánybeváltó területeieinek megcsonkításáról van szó, aminek ügyében a pénzügyigazgatósághoz kell fordulni. Szó volt még az értekezleten a vízlevezetési kérdésekről is, ame­lyeket szintén közmegelégedésre ol­danak meg. Remélhető tehát, hogy az Ihász­uccai felüljáró hamarosan, a Tábor­uccai kocsifeljáró pedig egy-két éven belül felépül, ami a város és főként Erzsébethely további fejlődését je­lentékenyen mozdítja elő. November 3-án sorsolják ki a földhözjuttatott csabaiak elhelyezését Békéscsaba, október 31. A „Magyar Földhitelintézetek Országos Szövetsége" a mai napon az alábbi értesítést küldte Békéscsaba város polgármesteri hivatalához: „Tekintetes Polgármesteri Hivatal Békéscsaba, Békéscsaba város földbirtokrendezése ügyében felkereste intézetünket dr. Sohnczy Lajos kir. törvényszéki biró ur s vele november nó 3 án reggel fél 9 órára Békéscsaba városháza nagytermébe tárgyalást tűztünk ki. Tárgysorozat lesz az igénybevett területekre vonat­kozólag a parcellázás tervezete, illetve az elhelyezkedés letárgyalása és ezt követőleg az egyéni elhelyezkedésnek sorsolás útján való megállapítása. Kérjük Polgármester Urat, szíveskedjék erről a tárgyalásról a meg­váltást szenvedők és a földhözjuttatottak megbízottait értesíteni. Teljes tisztelettel „Magyar Földhitelintézetek Országos Szövetsége." Leleplezték a parlamentben Tisza István, Niva]? Lajos és a M­ihalittak emléktábláját Budapest, október 31. Ünnepi csendben nyitotta meg 11 óra után néhány perccel a nemzet­gyűlés ülését Szcitovszky Béla elnök. Az ülésen, amelyen a kormány tag­jai valamennyien jelen vannak, a nemzetgyűlés padsorai sötétlenek az ünnepi csendben ülő képviselőktől. A baloldal padjai, ahol a szociál­demokraták ülnek, üresen maradtak. Szcitovszky Béla elnök : „Halot­tak emlékének szenteljük mai ülé­sünket, hogy a kegyelet érzésével áldozzunk nemzetünk életéért küzdő hősök és vértanúk emlékének.Csaba vezér gyönyörű legendája időről­időre valósággá válik. Ma van he­tedik évfordulója annak a gyá­szos emlékű napnak, amelyet ki­törölni­ szeretnénk történelmünkből, amelyen vértanúságot szenvedett Tisza István gróf és őt követte nem­sokára elődje a képviselőház el­nöki székében Udvay Lajos. Őriz­zük emléküket kegyelettel és Ha­zánk iránti kötelességeink hű telje­sítésével. A leleplezés tartamára ülésünket felfüggesztem." A kor­mány tagja és a képviselők a ház­elnökség vezetésével, ezután átvo­nulnak a delegációs terem előtti folyosójára, ahol a hősi halottak emléktáblája előtt Huszár Károly, a Tisza és Návay emléktábla előtt pedig Zsitvay Tibor mondott ünnepi beszédet. Hunyadi János természetes keserűvíz a világ összes országaiban a legkiválóbb hashajtónak van elismerve. Életfogytiglani fegyházra ítéltek egy sarkadkereszturi rablógyilkost • Húria döntött Csajbok József sorsa felett Tavaly tárgyalta a gyulai törvény­szék Csajbók József 63 éves nap­számos bűnügyét, aki ellen rabló­gyilkosság bűntette és rablógyilkos­ság bűntettének kísérlete címén in­dult meg az eljárás. Csajbók ugyanis 1923. év nyarán Sarkadkeresztúr határában régi ba­rátját, Barna Lajost megtámadta, baltával agyonverte és kifosztotta. Később Szilasi Antal kisgazdát támadta meg vasvillával az ország­úton, hátulról leütötte, nyaka köré drótot hurkolt, azt összeszorította és elmenekült. Az eszméletlen állapot­ban lévő áldozatot csak később ta­lálták meg. Szilasi hosszabb bete­geskedés után meggyógyult. A gyulai törvényszék annak ide­­jén megtartott tárgyalásán kötél ál­tali halálra ítélte Csajbók Józsefet. Fellebbezés folytán a szegedi Ítélő­tábla elé került az ügy. Az ítélőtábla szándékos emberölés bűntettét látta fennforogni és Csaj­bókot 15 évi fegyházra ítélte. Most tárgyalta ezt az ügyet a Kú­ria, amely az elsőfokú bíróságok ítéletét megsemmisítette és gyilkos­ság bűntettében mondotta ki bűnös­nek Csajbók Józsefet és ezért élete fogytáig való fegyházbüntetésre itélte. HÍREK .Csak egy virágszálat jó jelszóval minden évben nemes em­berbarátok gyűjtögetnek, adakoznak a tüdővészben sínylődő szegény be­tegek segítésére. Életmentés ez. Nyo­morgók, súlyos kórban sínylődök ezrei kérnek ma a temetők bejára­tánál nemes szivajadományokat. Egy­két ezressel, vagy aki teheti, többel is járuljon hozzá a nemes életmentő küzdelem támogatásához ! . Gyászünnepély a Hősök Temetőjében. A békéscsabai Hő­sök Temetőjében ma, vasárnap d. u. pontosan 3 órakor gyászünne­pélyt tartanak az alábbi műsorral: 1. Hiszekegy. Énekli: a Máv. ze­ne- és dalegylet. 2. Révpartra ta­lál .. Énekli: Munkásdalárda. 3. Emlékbeszéd. Tartja : Csoma Gyula polg. isk. tanár. 4. Nyugodjatok. Benka Gyulától. Énekli: Az Iparos Daloskör. 5. Koszorúk elhelyezése. 6. Disztüzet ad a 10. h. gy. e. dísz­százada. 7. Himnusz. Énekli: Az Ip. Daloskör és a közönség. — Eltemették Varságh Bélát. Az egész város nagy részvéte mel­lett méltó dísszel folyt le szomba­ton délután Varságh Béla temetése. Nemcsak ravatalánál jelentek meg a város minden társadalmi rétegének képviselői, hanem elkísérték utolsó útjára, nyugvóhelyéig is. A Békés­csabai Takpt. Egyesület nevében dr. Tardos Dezső igazgató, a Magyar Országos Gyógyszerész Egyesület nevében dr. Koricsilszky Ottó, a vá­ros polgársága nevében dr. Berthóty István polgármester búcsúztatta. A temetési szertartást Vidovszky Kálmán végezte, aki megható, magas szárnya­lású beszédet mondott a város nagy halottjának koporsója felett. A gyász­háznál az Iparos Dalárda énekelt. — Mindenki nézze meg a Kö­rösvidék legújabb szenzációs kül­földi képeit (Szent István­ tér 18.)

Next