Körösvidék, 1926. április-június (7. évfolyam, 74-145. szám)

1926-04-01 / 74. szám

2 Áramszolgáltatás az ünnepek alatt A békéscsabai városi villamosmű vezetősége közli, hogy az ünnepek alatt a szokásos korlátozással látja el a város áramszükségletét. Eszerint nagypénteken egész nap nem lesz nappali áram, csak este kezdődik meg az áramszolgáltatás. Szombaton délután 2 órától lesz áram, míg húsvét vasárnapján és hétfőjén rendes esti (vasárnapi) áram­szolgáltatás lesz. Rákóczi-Emlékünnepély Fáspusztán A „Körösvidék" tudósítója jelenti: A fáspusztai uradalom március 27-én bensőséges ünnepély keretében ün­nepelte II. Rákóczi Ferenc születé­sének negyed évezredes jubileumát. Zajgha Béla uradalmi igazgató­tanító emelkedett hangú, szép be­szédben hódolt a halhatatlan szabad­sághős dicső emlékének, tanítványai pedig kurucdalokat énekeltek és szavaltak. Az ünnepélyt népművelő mozielő­adás követte, amelyen Zajgha Elvira harmóniumozott. A Bélmegyeri Szö­vetkezeti Népház építése javára gróf Hoyos Wenckheim Fülöp 200.000, öhm Gyula 35.000 K-t adományo­zott. Különben a nemesszivü uraság a környék igazi áldása. A Bélme­gyeri Olvasókör, a Fáspusztán emelt gyönyörű hősi emlékszobor és a Bélmegyeri Hangya Szövetkezet lé­tesítése: mind az ő nemes áldozat­készségét hirdetik. Békéscsaba, 1926 április 1. Kőrösvidék HÍREK Nagyheti szertartások a római katolikus templomban. Nagycsütörtökön: délelőtt 9 óra­kor ünnepélyes mise; délután fél 3 órakor Jeremiás siralmai. Nagypénteken: délelőtt 9 órakor csonkamise; délután fél 3 órakor Jeremiás siralmai; 6 órakor szentség­betétei. Nagyszombaton: reggel 7 óra­kor tűz, víz, húsvéti gyertyaszen­telés, szentségkitétel; 9 órakor nagy­mise ; délután 6 órakor feltámadási körmenet. Húsvétvasárnap: fél 8, negyed 9, 9 és fél 12 órakor csendes misék. 10 órakor prédikál Bartoss Ferenc apátplébános, utána főpapi mise. Délután fél 3 órakor ünnepi vespera. Húsvéthétfőn: rendes vasárnapi isteni tisztelet. Prédikál Tóth István segédlelkész. Kérjük t. hirdetőinket, hogy a húsvéti számba hirdetései­ket legkésőbb csütörtök délig beadni szíveskedjenek. — A békéscsabai vasutasbál. Jelentettük, hogy a békéscsabai MÁV­ vasutasok húsvét másodnapján tánc­mulatságot rendeznek a Vigadó ös­­szes termeiben. Úgy értesülünk, hogy a nagyszabású vasutasbál iránt a vidéken is példátlanul nagy érdek­lődés nyilvánul meg és a kitűnő hangulatú táncmulatságból a környék közönségének tekintélyes része is ki akarja venni részét. A kitűnő bál sikeréhez fűzött várakozás beteljese­dését a tevékeny, rátermett rendező­ség fáradhatatlan előkészítő munkája biztosítja. A személyjegyek ára 25, a háromszemélyes családjegyeké 60 ezer korona. Gyula, március 31. Sok baj volt a háború befejezése óta a Gyulavidéki Vasúttal, amely most még állami kezelésben van, de rövidesen sorsdöntő fordulóponthoz jut el sok gondot adó esetében. Az ország feldarabolása következ­tében 40 kilométerről 16 ra zsugo­rodott össze a kisvasút vonala és ez a kis vonal nem fedezhette az üzem költségeit. A MÁV. már régóta szabadulni igyekszik a nagy terhet jelentő kis­vasút kezelésétől, de dr. Daimel Sándor alispánnak idáig még min­dig sikerült elérnie, hogy a minisz­térium a MÁV.-ot a vasúttársasággal kötött kezelési szerződés betartására kötelezte. Ez azért volt fontos érdeke Békés vármegyének, mert a részvé­nyek legnagyobb része a vármegye kezében van. Most végre megszabadul a MÁV­ is, a vármegye is ettől a tengeri­­ kígyótól, mert a kettős nemzetközi football­mérkőzés. Húsvét első napján a CsAK pályán d. u. 2 órakor Aradi AC—Orosházai MTK, délután 4 óra­kor Glória CFR—CsAK, húsvét hét­főjén d. u. fél 4 órakor Aradi AC— CsAK. Délután 2 órakor előmérkő­zés. Büffé, zene. Jegyek — tekintet­tel a nagy érdeklődésre — elővé­telben az Engel-tőzsdében kaphatók. — Kamarai választások Oros­házán. Orosházán a kamarai válasz­tásoknál a hivatalos lista ment ke­resztül. A kereskedők részéről meg­választották Székács Józsefet, pót­tagnak Brünner Ármint. Az iparo­soknál rendes tagnak Kun Mihályt, póttagnak Gubicza Sándort. — Időjárás. A meteorológiai intézet jelentése. Esők várhatók, esetleg zivatarral, majd megélénkülő északnyugati szelekkel jelentékenyebb hesülyedés. — Nagyszombaton nem lesz újság. Az idén is érvényben van a 4578—920 sz. kormányrendeletnek az a szakasza, amely szerint nagy­pénteken délután és a rákövetkező szombaton reggel a lapok nem je­lenhetnek meg. — Gazdasági tanulmányút Né­metországba. A Tiszántúli Mező­gazdasági Kamara felhívja a gazda­közönség figyelmét a Falu Szövet­ség husz napos németországi tanul­mányútjára. Részvételi díj az egész 20 napra 6.300.000 korona. Ezen összegben bennfoglaltatnak az uta­zási jegy, szálloda, étkezési és hor­dár díjak, borravalók. A kirándulás résztvevői oda és vissza Bécsig gyorsvonaton utaznak. Bővebb fel­világosítással szolgál: Falu Orszá­gos Földmives Szövetség Budapest, V. Zoltán utca 8. Jelentkezési határ­idő április 15. — Nemzetközi árumintavásár Szalonikiben. A Tiszántúli Mező-­­­gazdasági Kamara felhívja az érde­­­­keltek figyelmét a Szalonikiben május­­ 15-től 31-ig terjedő nemzetközi áru-­­ mintavásárra. Ennek a vásárnak igen nagy fontossága van gazdaság­politikai szempontból, mert Szalo­niki, mint a Kelet kereskedelmének egyik gócpontja, kiválóan alkalmas arra, hogy a hazai produktumok­­ Keleten exportterületet nyerjenek. Az­­ árumintavásárra vonatkozólag felvi­­­­lágosítást nyújt a vásár budapesti irodája V., Falk Miksa­ utca 7. a kisvasutat a szerződési idő lejártáig (5 év) az Almássy grófi uradalom veszi bérbe évi 5000 pengőért, amely bérösszeg 25 százalékát azonban a társaság átengedi az uradalomnak a pályán okozott árvízkárok helyreállítási költ­ségeihez való hozzájárulás címén. A bérbevett, összesen 17 kilomé­ternyi vonalon az uradalom tetszése szerint bonyolíthatja le a forgalmat ló-, mozdony-, vagy motorerővel, úgy, ahogy saját gazdasági céljai­nak leginkább felel meg. Az átadási szerződést a minisz­ter már jóvá is hagyta és április hó 17 én dr. Daimel Sándor alis­pán elnöklete a­att rendkívüli köz­gyűlést tart a vasúttársaság, ame­lyen az átadás ügyével foglalkoz­nak, továbbá határoznak afelett is, hogy miként érvényesítsék kártérí­tési igényüket az elszakított terüle­ten maradt vonalrészekért. * Önnek nincs szüksége arra, hogy gyomor- és bélbántalmaiból kifolyólag állandóan szenvedjen, amikor köztudomású, hogy a világ­hírű és mindenki által legelsőnek elismert Igmándi keserűvíz haszná­lata megszünteti a rendszerint a fenti bajokból eredő fejfájást, csök­kenti a vérnyomást az agyban és meggátolja az érelmeszesedést. Emésztési zavaroknál éhgyomorra már fél pohár Igmándi keserűvíz elegendő. * Az Új Barázda húsvéti száma igen gazdag tartalommal jelenik meg. Ára csak 2500 K. — Lucernások megjavítása. A lucernásokat mindenkor a legnagyobb gondozásban kell részesíteni és kü­­­lönösen nagy gondot kell fordítani a lucernásnak szánt talaj előkészí­tésére, mélyen való megszántására, apróra való el­művelésére, mert ha erre nem fordítunk kel­ő gondot, a lucernások legtöbbször hamar ki­pusztulnak. Emellett a kipusztulás­ban levő lucernások megjavítása azért nagyon nehéz, mert gyökérze­tük rendkívül mélyen járó, ahova trágyaanyagot lejuttatni nagyon ne­héz. Annak dacára lehet olyan eset, ahol a három éves, már kipusztu­lásban levő lucernást még 1—2 évig okvetlenül fenn kell tartani, külön­ben takarmányszüke állana be. Ilyen esetekben boronálással és könnyen oldódó műtrágyákkal lehet sikert re­mélnünk, mert csakis ezeknél van meg a remény arra, hogy könnyen és gyorsan oldódván, lehatolnak azon mélyen fekvő rétegekbe, ahol a lucerna gyökere él. Leginkább ajánl­­­juk ilyen esetben a szuperfoszfátot és pedig 150—200 kg. kat. holdan­ként, amelyet ősszel kell kiszórni és sohasem tavasszal. Nagyon fontos dolog, tehát az ősszel való kiszórás, mert ilyetén módon mégis a hólé­, a gyakoribb esőzés feloldja és a talaj mélyebb rétegeibe viszi le a táplálóanyagokat. Ugyancsak ősszel — ezt azonban megtehetjük tavas­­szal is — a gyöngülő lucernást ala­posan meg kell boronálni, nehéz éles boronával keresztül-kasul, hogy a talajt meghasogassuk és így a le­vegő és a csapadék könnyebben be­hatolhasson a talaj mélyebb rétegébe. * Vasárnap a legkedveltebb ké­pes hetilap, nagyterjedelmü húsvéti száma remek képeket, mulattató ta­nulságos cikkeket közöl. Okvetlenül vegye meg ! Ája csak 2000 K. — Közigazgatási évkönyv. A fenti címen valóban értékes és hé­zagpótló szakmunka hagyta el a hetekben a sajtót, melynek Földmi­velésügyi Útmutató c. részében a gazdaközönség is megtalálja mind­azt a címanyagot és tájékoztatást, melyre hivatalos és egyéb utánjá­rásai közben szüksége lehet. A Ti­szántúli Mezőgazdasági Kamara őszinte meggyőződéssel ajánlja a minden gazda által haszonnal for­gatható munkát érdekeltsége figyel­mébe. Az Évkönyv 428 ezer koro­náért a Szerkesztő Bizottságnál (Bu­dapest IV. Irányi­ u. 21) közvetlenül rendelhető meg. — Burgonya vetőgumó elis­mertetése. Budapestről írják : Azok a gazdaságok, amelyek burgonyá­jukat vetőgu­m­ónak államilag akar­ják elismertetni, azt legkésőbb áp­prilis 15-ig jelentsék be a Magyar Kir. Burgonyatermelési Hivatalnak, Budapest földmivelési minisztérium. Ez a hivatal az érdeklődőknek az elismerés szabályzatát díjtalanul küldi meg és egyébként is ezügyben bő­vebb felvilágosítással szolgál. — Öngyilkosság vagy vélet­len ? Budapestről jelentik: Ma reg­gel Aggteleki utcai lakásán Boros Margit banktisztviselőnő revolver­rel mellbelőtte magát. A golyó sze­rencsére közvetlenül a szív alatt hatolt be a testbe és így nem oko­zott életveszélyes sérülést. Valószí­nűnek tartják, hogy véletlen bal­esett történt. — Rákóczi emléke Eleken. Az eleki áll. polg. fiúiskola e hó 27 én, szombaton áldozott a nagy fejede­lem, Rákóczi Ferenc emlékének. Az ünnepély az intézet helyiségében folyt le. Az intézet énekkara Igerth igazgató vezetésével hazafias ének­számokat adott elő, Szótér István tanár Rákóczi koráról beszélt, Kond • nagy Lajos „Bujdosó Rákóczi", Dá­vid Gábor „Mikes", Kovács László „Rákóczi" című verseket szavalták. * FOTÓ-CIKKEK Wennoh Lajos drogériában, Békés­csaba. Az almássy uradalom veszi bérbe a Gyulavidéki Vasutat A HunisztBP jóváhagyta a szerződést A Körösvidék dús, gazdag tartalmú kúpos húsvéti száma kivételesen 2000 korona lesz. Ajánlatos, hogy minden t. példányonkénti olvasónk előre igyekezzék biztosítani a „Körösvidék" szenzációs, gazdag, rendkívül szép kiállítású húsvéti számát, mert ez lesz a legcscmóbb és legértéke­ebb ünnepi olvasmány, amelyet (bár sokezer példányban küldjük széjjel a Körösök egész vidékére), éppen­ úgy elkapkodnak megjelenése pillanatában, mint minden más számunkat is. Tőzsúo fA ma békésossbsl flókjámmk /slsntass alapján !) Zürichben a magyar koronát 72-70 el jegyezték Vmtatáki 848900 Dollár 2498 Lira 17035 I o. S 2119­50 Lea 13800 Dinár Osbonsáraki 76 kg. tiszavidéki 387500 77 kg. tiszavidéki 390000-78 kg. tiszavidéki 392500-79 kg. tiszavidéki 395000 Rozs 222500-Tengeri 177500-Takarmányárpa 220000-Sörárpa 290000-Zab 242500-Korpa 162500 A ft Fr. frank 1 Márka Szokol S Sv. fr. 71550 2898 10094 301 1290 392500 -392500 -397500 -400000 -227500 -180000 -235iXO -315000 -252500 -165000

Next