Körösvidék, 1926. október-december (7. évfolyam, 220-296. szám)

1926-10-01 / 220. szám

Ára IOOO Korona Békéscsaba, 1926. októberi Péntek KSfömcUt független keresztény politikai napi­lap Z­Z—± Előfizetési árak: Negyedévre 75000 Főszerkesztő VIDOVSZKY KÁLMÁN Felelős szerkesztő MIGEND DEZSŐ Egy hóra 25000 K. Egyes szám ára 1CK GONDOLATOK * * * A demokraták reménysége porba­hullott. A biztos győzelem helyett olyan pótválasztásba indul Bárczy István, az ő polgármesterjelöltjük, amely küzdelem már alig lehet két­séges. Bizony el fog bukni a zsidók dédelgetett kedvence, reménysége és büszkesége. És diadalmaskodni fog Sipőcz s vele a keresztény gondolat. Mert akárhogy is vesszük a dol­got, itt a zsidóság vívja újra elke­seredett harcát a kereszténységgel. Ez a meztelen igazság. A többi mind csak szó, frázis. Bárczy bukása a zsidóság bukása lesz, mert akár­milyen rokonszenves egyéniség is Bárczy, most nem ő reá szavaznak, hanem szavaznak a régifajta libera­lizmusra, a nagy zsidó fellendülésre, a zsidók egyeduralmára. Éppen ez az, ami megbuktatja Bárczyt. Ez az, ami még a demokrata block tagjai­nak egy részét is ellene fordította. Mert a block keresztény tagjai is belátják lassankint, hogy a liberaliz­mus egyet jelent a városházán a zsidó uralommal. Viszont Sipőcz diadala a keresz­tény gondolat diadalát jelenti. Akik mellette állnak síkra, azok arról tesznek bizonyságot, hogy ők a ke­resztény gondolatot, a keresztény szellemet szeretnék felragyogtatni a főváros életében is. A mostani polgármesterválasztás világnézetek összecsapása. Aki mást mond erről, az vagy végzetesen téved, vagy farizeuskodik. Itt elvek harcolnak. Azért kell örülnie minden keresztény magyar embernek a Sipőcz komoly győzelmi kilátásain. * A magyar nemzet gyalázói és rágal­mazói évek óta a leggaládabb har­cot folytatják. A keresztény Ma­gyarországot mindennek elmondják külföldön. Nincs az a vád, nincs az a rágalom, amit ne hangoztatnának, ha csak a legkisebb alkalom is kí­nálkozik erre. Jól tudjuk, kik a rágalmazók. Olyan emberek, akik bűnnel és átok­kal terhelten menekültek el ebből az országból. Ezek aztán szövet­keztek a világ minden vörös kóbor­lovagjával s együtt fújják a nótát mindig csak ellenünk. Legutóbb egy nagy támadást együtt vezetett Magyarország ellen két hír­hedt férfiú: Kéri Pál és Adler Fri­gyes. Az utóbbi Sturgh osztrák mi­niszterelnököt ölte meg, amazt pedig Tisza István meggyilkolása miatt ítélték halálra. Ez a tény mindennél többet beszél, íme, két gyilkos vezeti a magyar nemzet ellen való propagandát. Két gyilkos, akik ahelyett, hogy mea­culpáznának szörnyű bűnük miatt, új borzalmakat akarnak felidézni. És ezekre a gyilkosokra hallgat sok magyarországi megtévedt ember is! Nem kétségbeejtő még a gondolat is ?! Szerencse, hogy a világ jól ismeri a gyilkosokat. Nem ül fel nekik. Mennél jobban rágalmazzák hazán­kat, annál nagyobb bizalommal van­nak irántunk, akiknek talpraállását, békés előrehaladását végre is meg kell látniok. Ezért nem is vesze­delmes az ő gonosz munkájuk, in­kább­ csak végtelenül szomorú. Még folyik az öldöklés Kínában Sanghaj, szeptember 30. A kínaiak tüzeltek egy angol vontató gőzösre. Vucsang városa még mindig ellenáll Csang Cso Lin csapatainak. A város­ban többszáz embert megöltek. A keresztény polgárság győz a budapesti polgármesterválasztáson Budapest, szeptember 30. Wolff Károly, a keresztény községi párt vezére kijelentette, hogy a polgármesteri választás körül az összes illetékes tényezők érezni fogják a felelősség súlyát, amely most az ő vállaikra nehezedik és megtesznek min­dent, hogy az úgynevezett polgári gondolat ne csupán frázis, hanem való­ság legyen. Haller István úgy nyilatkozott, hogy nagyon megnyugtató az az impozánsan megnyilatkozó szervezett keresztény erő, amely most a vá­lasztáson dokumentálódott. A pótválasztás kimenetele nem lehet kétséges, mert hiszen a jobboldali polgári elemek összefogása eldönti Sipőcz mellett a küzdelem kimenetelét. A szerdán este lezajlott választás során Sipőcz Jenő (keresztény községi párt) 124, Ripka 56, Bárczy István pedig szintén 124 szavaza­tot kapott. A Sipőcz és Bárczy közötti pótválasztásztást pénteken tart­ják meg. Lemond az oláh király? A „Newyork Herald't jelenti Londonból­­ Jól értesült londoni politi­kai körökben olyan hírek terjedtek el, hogy Ferdinánd román király le­mondása küszöbön áll. Ugyanazok a körök, amelyek a Balkánon lejátszódó politikai intrikákról állandó információkkal rendelkeznek, a lemondást már pozitív tényként emlegetik és tudomásuk szerint a lemondás azonnal meg­történik, mihelyt Mária királynő Amerikába érkezett. MiiiaiiiHMuiiuuHiiNiiiaimiiiiaiiiiiHiiiiBiHiiiiiniairiiiHiiniiHimaiaaHiiiiiuaiHiiiimi Mélyül az angol-olasz barátság Róma, szept. 30. Chamberlain és Mussolini ma találkoznak az olaszországi Civita Vecchia városkában. Politikai körökben találkozásuknak nagy jelentőséget tulajdonítanak, minthogy a tanácskozás hivatva van megpecsételni az an­gol—olasz jóbaráti viszonyt, amelynek ma a német—francia közeledés idején messzemenő hatása lehet Európa jövő politikájának kialakulására. Róma, szept. 30. A lapok kommentárjai Mussolini és Chamberlain találkozásáról elté­rőek. Egyes lapok szerint főként a tangeri és az abbessiniai problémá­ról lesz szó, mások úgy tudják, hogy elsősorban a Földközi tengeri kérdéseket fogják megvitatni. Rómá­ban meg vannak győződve arról, hogy Mussolini és Chamberlain ta­lálkozása lényegesen javítja Olasz­ország és Spanyolország hatható­sabb marokkói érvényesülését. • DUVatl •BMHaiUB ••] Vasútügyi egyezség készül Magyarország és Csehország között Előrehaladt a kereskedelmi szerződés tárgyalása Budapest, szeptember 30. A magyar—cseh kereskedelmi szerződés tárgyalásával kapcsolatban megvitatják a két állam között esedékes vasútügyi kérdéseket is. A tár­gyalás ma már annyira előrehaladt, hogy egy-két napon belül sor kerül­het a vasúti egyezség megkötésére. Ripka le akar mondani főpolgármesteri tisztéről Budapest, szeptember 30. Ripka Ferenc főpolgármester elhatározta, hogy a kormánynak fel­ajánlja lemondását főpolgármesteri tisztjéről. A kormány nem akarja elfo­gadni a lemondást, a fővárosi pártok ugyanezen a nézeten vannak, mert Ripka mint főpolgármester mindig becsületesen dolgozott és sikerrel igye­kezett megtalálni nehéz helyzetekben a kibontakozás útjait. VII. évfolyam 220. szám Leugrott az emeletről egy iskolás gyermek Budapest, szept. 30. Ma reggel a Kálvária­ tér 24. számú házban a III. emeletről leugrott az udvarra Gál Lajos 13 éves tanuló. A gyerek rossz társaságba keveredett, állan­dóan csavargott és szülei emiatt el­határozták, hogy patronageba adják. Amikor a fiú látta, hogy hasztalan minden fogadkozás, kiszaladt a folyo­sóra és levetette magát a harmadik emeletről. A mentők haldokolva szál­lították a Szent István-kórházba. Bányaomlás 22 halottal Ironwood, szeptember 30. A múlt pénteken az egyik bányában kő­omlás történt, mely 23 bányászt megölt, 43 bányászt pedig teljesen elzárt a külvilágtól. A mentősze­mélyzetnek ma sikerült az össze­köttetést helyreállítani, a bent rekedt bányászokkal, akik még valamennyien életben vannak. 11 kormányzó meg­látogatta a pénzverdét Budapest, szeptember 30. Horthy Miklós kormányzó Vass József és Bud János miniszterek kíséretében ma megtekintette az uj pénzverő intézetet. A kormányzót és kíséretét Michaelis Samu miniszteri tanácsos, a pénzverő igazgatója kalauzolta. Itt magyar repülőgépet építettek Budapest, szept. 30. A műegye­temi sportrepülők egyesülete most készült el egy biplánnal, amellyel 3000—4000 méter magasságot is el lehet érni. Az egyesület egyébként októberben hosszabb repülőturnéra indul Csonkamagyarország nagyobb városaiba, Debrecenbe, Pécsre, Sze­gedre és Miskolcra, ahol mindenütt próbarepüléseket is végez. Elitéltek két párbajozó képviselőt Budapest, szept. 30. Ulain Ferenc és Hedry Lőrinc képviselőket pár­baj vétség miatt ma két napi állam­fogházra itélte a bíróság. Elrendelték a bizonyítást a Hudaiházy—"Rácz rágalmazási perben Budapest, szeptember 30. Rácz Vilmos egyik hírlapi nyilatkozatában azt állította, hogy Budaházy Miklós­nak sikerült Sátory Lászlót meg­gyilkolnia. Budaházy a nyilatkozat miatt rágalmazási pert indított Rácz ellen, aki a mai tárgyaláson a bi­zonyítás elrendelését kérte. Buda­házy ugyancsak kérte az ellenbizo­nyítás elrendelését. A bíróság el­rendelte a bizonyítást. A tengeri határidő­üzletről tárgyalnak Budapest, szept. 30. A tőzsde vezetősége a tengeri határidőüzlet bevezetéséről tárgyalást kezd a pénzügyminiszterrel.

Next