Körösvidék, 1927. június-október (8. évfolyam, 140-246. szám)

1927-06-23 / 140. szám

Békéscsaba, 1927 június 23 Ára 10 fillér Csütörtök Szerkesztőség és kiadóhivatal: Békéscsaba Szent István­ tér 18. Telefon 60, Szövetség hivataloa lapja Felelős szerkesztő MIGEND DEZSŐ Előfizetési árak: Negyedévre 6 pengő. Egy hóra 2 pengő. Egyes szám ára 10 fillér Megszakították a lengyel-orosz diplomáciai viszonyt (Bp. Ért.) Varsói jelentés szerint a szovjet kormány nem tölti be Var­sóban a meggyilkolt orosz követ állását, mert a merénylő Koverda bün­tetését nem tartja kielégítőnek. Ennek a határozatnak a végrehajtása egy­értelmű az orosz lengyel diplomáciai viszony megszakításával.­­•••• ••••••TB• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• Egymásra utalva Az Alföld nagy gazdavárosának, Hódmezővásárhelynek kettős ünnepe zajlott le a minap: a mezőgazdaság s az ipar és kereskedelem haladásá­nak ünnepe, e hakolást munkáló ve­zérférfiaknak jelenlétében. Mayer János miniszter mint előkelő ven­dége annak a városnak, amelyet a törvényhozásban képvisel, nemcsak választóinak szeretetéből, hanem­­ or­szágos népszerűségéből lett Hódme­zővásárhelynek díszpolgára. Üdvöz­lésében a gazdakörök, a közhatósá­gok fejei, sőt az ellenzék képviselője is részt vettek, mert egyéniségében felismerték a magyar föld lankadat­lan szorgalmú felvirágoztatóját, aki egész kormányzati működése alatt és politikai tevékenységével az or­szág mezőgazdasági fejlődését, mo­dern és erőteljes fellendítését mun­kálja a nemzeti tradíciók, a nemzeti kultúra alapján. A miniszter a szó legnemesebb értelmében vett szabadelvűséggel a demokratikus progressziónak szol­gálatában épít és védelmezi a me­zőgazdaság pozícióit, de ugyanak­kor nem egyoldalúlag, nem elfogult részrehajlással, hanem megértéssel a többi foglalkozási ágak iránt, tisz­telettel és szeretettel az iparnak és kereskedelemnek óhajai iránt szé­lesíti ki a gazdasági életnek álta­lános frontját, híveinek felsorakozó harcosai által. Az a szerénység, a­mellyel a maga érdemét áthárítja az őt képviselőül választott törvényha­tóságra, bizonyítja, hogy nemcsak frázisnak, hanem helyes programnak tartja maga is, ha egy gazdaváros a törvényhatóságba szakembert küld s ha a gazdavárosok legelső sorá­ban álló centrum a földmivelésügyi minisztert választja képviselőnek. Ebben a kapcsolatban vannak le­fektetve a kormány és a gazdaér­dekek harmonikus irányvonalai és így nem fenyeget semmi ellentét a tekintetben, hogy szembekerülhetnek egymással az országot egyaránt szolgáló egyéb célkitűzések, mint ami­lyen az ipari, kereskedelmi, vagy kulturai célok és berendezkedések. Szerencsés gondolat volt az OMKE-nak ugyanakkor bejutni vándorgyű­lésével Hódmezővásárhelyre, mert az ott­­ lezajlott Széchenyi serlegavató ünnepen barátságban összeforrha­tott a földmivelésügynek és a ke­reskedelempolitikának minden lelkes barátja. Ki kell emelnünk az ünnepségen elhangzott szónoklatok közül a föld­mivelésügyi miniszterét azért is, mert ebben állította igazán helyes megvilágításba az iparos- és keres­kedő társadalom szemei elé a me­zőgazdasági beruházások jelentősé­gét. Hangsúlyozta (amit mi már ugyan Szarvason is hallottunk tőle), hogy ezek a beruházások nemcsak az állattenyésztést fejlesztik, a víz­szabályozást javítják, hanem a ter­melés eszközeinek felfokozásával meghozzák mezőgazdaságunk lendü­letét és általa az iparnak és keres­kedelemnek fogyasztóközönségét nö­velő feltételeit. Így függ össze az ipar és a kereskedelem boldogulása a mezőgazdaság fellendülésével, amit előmozdítani tehát mindnyájunk kö­zös érdeke. Vannay László a Magyarország ellen folytatott rágalomhadjáratnak akart véget vetni A budapesti büntetőtörvényszék Patay tanácsa ma délelőttre tűzte ki Vannay László és Molnár Ferenc ismeretes ügyét, akik ellen tudvalevő­leg Vázsonyi megtámadása miatt indították meg az eljárást. Az elnök ismertette a vádiratot, amely szerint a királyi ügyészség hatóság elleni erőszak büntette címén emelt vádat a vádlottak ellen, mert a múlt év februárjában a Teréz körúton Vázsonyit Vannay revolver­rel, Molnár pedig vasbottal felfegy­verezve megtámadták. Ezzel a táma­dással Vázsonyit képviselői hivatásá­nak gyakorlásában akarták meg­akadályozni. Vannay kijelentette, hogy nem érzi magát bűnösnek, azt beismeri, hogy megtámadta Vázsonyit, de ezzel nem akarta képviselői hivatásának gya­korlásában megakadályozni. Tettét azért követte el, mert neki és kör­nyezetének tulajdonította azokat a bel- és külföldi rágalmakat, amelyek­kel az egyes hírlapok útján Magyar­országot illették. Molnár Ferenc szintén kijelenti, hogy nem érzi ma­gát bűnösnek, vallomása során ta­gadta, hogy a támadást Vannayval előre megbeszélték volna. Ezután a tanukat hallgatták ki. Róma mindig­ kész az elnyomott népek szabadságáért küzdeni Róma, június 22 (Stefani) „A Popolo d' Itália" azzal a hírrel kap­csolatban, hogy a nagyhatalmak együttes beavatkoásra készülnek az albán­jugoszláv viszály megoldására, elítéli az Albánia megalázására irányuló törekvést. Azt írja többek között, hogy Róma mindig kész az albán népnek, valamint minden más elnyomott népnek a szabadságáért küzdeni. Nagy lelkesedéssel ünnepelték Budapesten az amerikai repülőket (Bp. Ért.) Chamberlin és Levine az amerikai óceán repülők ma reggel 10 órakor érkeztek meg több repü­lőgép kíséretében Budapestre. Előbb körben repültek a város felett, majd simán leszállottak a mátyásföldi re­pülőtéren, ahol hivatalos személyek­ből álló fogadóbizottság várta őket. A fogadáson megjelentek: Hermann Miksa kereskedelmi miniszter, Ripka Ferenc főpolgármester, Sipőcz Jenő polgármester, továbbá az amerikai, a német és az osztrák követ, a len­gyel konzul és a Légiforgalom Rt. részéről Szegő igazgató. A repülő­ket Hermann Miksa kereskedelmi miniszter üdvözölte angol nyelven, utána Buttler amerikai követ mon­dott üdvözlő beszédet, majd Sipőcz Jenő polgármester a főváros közön­sége nevében köszöntötte őket. A légiforgalom első pilótája babérko­szorút adott át az amerikai repülők­nek, a társaság ezüst serlegekkel kedveskedett nekik. Ezután az óce­ánrepülők a velük jött újságírók kí­séretében a főváros által rendel­kezésükre bocsájtott feldíszített autó­kon vonultak végig a városon a Gellért szálló felé. Az útvonalakon minde­nütt nagy tömegek várták a repülőket s nagy lelkesedéssel ünnepelték. 4 felsőh­áz"ülése Budapest, június 22. A felsőház mai ülésén folytatják a költségvetés tárgyalását. VIII. évfolyam 140. szám Apróságok a kormányzó vésztői látogatásáról Ha jön egy idegen bankár Ma­gyarországra, a magas fővárosi sajtó mindjárt fejedelemnek kijáró ovációval cikkezik róla és hozzá. Ha a kormányzó, vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország kor­mányzója eljön Vésztőre, hogy sze­mélyesen győződjék meg a helyre­állítási munka becsületes és ered­ményes voltáról, a fővárosi sajtó hallgat. (Tisztelet egy-két kivételnek.) Ez az üzleti sajtó fejlett technikája. Az őszinte hála lelkes meg­nyilatkozása volt a vésztői ünnepély. Attól kezdve, hogy a külső for­dulónál Gécs Mihály követő mester és Szabó Gyula gőzhengergépész négy kalaplengetéssel elkiáltották az első „éljent", a kormányzó pár autója egybeolvadt üdvözlő kiáltások vég­telen örömteli harsogása közepette robogott el az ünneplőbe öltözött vésztői lakosság tömegei, a fehér­ruhás iskolásgyermekek sorfala és a nemzetiszínű zászlók erdeje előtt. » * Színpompás ragyogó kép volt, amint a virágos díszkapu előtt egyfelől Petry Józsefné, (aki nemrégiben ré­szesült legfelsőbb kitüntetésben ne­messzívü, áldozatos buzgólkodásáért), majd a bájos kis Hidjed Mártuska nyújtott át rózsacsokrot a kormányzó mosolygó arcú, jóságos tekintetű hit­vesének, másfelől pedig Magyaror­szág kormányzója fogadta a fényes díszben felsorakozott katonai s a polgári feketében elébesereglett kör­nyékbeli méltóságok tisztelgő jelentke­zését. A kormányzónak, a legfőbb pa­rancsnoknak mindegyikhez volt né­hány kitüntető, érdeklődő szava. A szegedi vegyesdandár, a a csend­őrkerület és a vámőrkerület pa­rancsnokai után szívélyesen szorí­tott kezet a szépen dekorált Jánossy Gyula rendőrfőtanácsossal, aki a sze­gedi rendőrkerület képviseletében tisz­telgett. Jánossy főtanácsossal hos­­szas és érdekes beszélgetést folyta­tott a községben végzett szemleút befejezte után is. * A vitézek országos főkapitá­nya és a vitézi rend alapitója meg­elégedéstől sugárzó arccal, boldog büszkeséggel lépett el a vitéz Szabó Je­nő megyei székkapitány vezetésé­vel felsorakozott díszruhás nyalka vitézek sorfala előtt. Szeretettel fo­gadta a járási hadnagyok jelentke­zését, a díszruhás csapat délceg pa­rancsnokának raportját és szive mé­lyén bizonyosan azt gondolja Szabó Jernő vitézeiről, hogy „ezek azok a daliák, akiket én elképzeltem a vitézi rend megalapításakor." * Idővel, beszélgetéssel ugyancsak

Next