Körösvidék, 1927. november-december (8. évfolyam, 247-297. szám)

1927-11-01 / 247. szám

Békéscsaba, 1927 november 1 Szerkesztőség és kiadóhivatal: Békéscsaba Szent István­ tér 18. Telefon 60. mi Ára 10 fillér Kedd független keresztény politikai napilap­a. „F­a­l­u" Szövetség h­ivatalos lapja Felelős szerkesztő MIGEND DEZSŐ Előfizetési árak: Negyedévre 6 pengő. Egy hóra 2 pengő Egyed szám­ára 10 fillér Ellentétes hírek Romániából Kiéleződött az ellentét a királyné és a régenstanács között (Bp. Ért.) A londoni „Westmins­er Gazette” Bukarestből érkezett táv­iratot közöl, amely szerint a helyzet Romániában már nyugodtabb és kritikus fordulattól egyelőre nem kell tartani. A nyugalom helyreállítása a távirat szerint Christea Miron pát­riár­cha érdeme, akinek közbelépé­sére sikerült eltéríteni Bratianut attól a szándékától, hogy kikiáltsa a dik­tatúrát Romániában. Ugyancsak a patriarchának köszönhető, hogy a hadsereg főparancsnokságát a régens­tanács második tagját Miklós herceg, Károly t­rónörökös öccse vette át és nem a Bratianu által kiszemelt tábornok. Páris, október 31. (MTI) A párisi lapok jelentése szerint Mária román királyné Bratianu miniszterelnök ellen fordult. Bratianu miniszterelnök és a régenstanács között kiéleződtek az ellentétek. Keszthely új díszpolgára Újabb alkalmat szolgáltatott a keszthelyi díszpolgári oklevél átadása gróf Bethlen István miniszterelnök­nek arra, hogy nagy beszédben vi­lágítsa meg a magyar politika vég­­zett és elvégzendő feladatait. Mikor Keszthely díszpolgárává választotta a miniszterelnököt, azt a férfiút tisz­telte meg, aki a magyar újjáépítés­ből a legnagyobb mértékben vette ki a részét s mindenki másnál többet tett abban az irányban, hogy azok a zilált állapotok, amelyeket a vesz­tett háború­s forradalom és a kom­mün teremtettek, a múlt kellemetlen emlékeivé váljanak. A miniszterelnök szerint, bár az elvégzett munkát lekicsinyelni nem szabad, mégis csak a legelején állunk annak a még elvégzendő legnagyobb munkának, amelynek célja Trianon megdöntése. A tekintély és jogrend helyreállott s a kötelesség­eljesítés az egész vonalon biztosabb, mint volt, de a lelkek nyugalma, gazda­sági talpraállásunk, az államház­tartás egyensúlya s a külföldön meg­erősödött pénzügyi presztízsünk csak első eredmények azon az uton, ame­lyen az előbb említett legnagyobb célhoz akarunk eljutni. Trianon megdöntése nem lesz olyan kicsiny feladat, hogy igénybe ne venné az egész nemzet összes erőit s szolgálatába ne állítaná pol­gárainak egyetemes akaratát. Igaza volt a miniszterelnöknek, amikor le­szögezte, hogy Európa nemzetei kö­zött még ma is egyenlőtlenség ural­kodik, mert a legyőzött és győző nemzetek között fennáll a trianoni szerződésben kikötött különbség a lefegyverző tekintetében. Kétségtelen, hogy éppen az utóbbi időben bizo­nyos eredményeket értünk el a tria­noni szerződés elleni harcunkban olyan irányban, hogy Európa igen tekintélyes politikusai jutottak arra a meggyőződésre, hogy ez a szerződés igazságtalanságokon és félreértéseken alapszik s békés úton való revíziója csak jótékonyan hathatna az egész európai konszolidációra. Amikor a magyarság Trianon igazságtalanságai ellen harcol, teszi ezt nemcsak azért, mert igazságtalanságokról van szó, hanem teszi ezért is, hogy Európa politikai egéről elvonultassa azokat a fenyegető felhőket, amelyek a lehe­tetlenül kiszabott új határok folytán ellenállhatatlanul újból és újból összegyülekeznek. Mikor a miniszterelnök felhívta Keszthely polgárságát arra, hogy tartson ki ebben a nagy küzdelem­ben, egyben egész Magyarország lakosságához is intézte szavait. Meg kell értenie minden magyar polgár­nak, hogy tényleg a küzdelemnek még csak a legkezdetén vagyunk s ha nehézségek is tornyosulnak a nemes célért vívott küzdelem elé, a magyarságnak elcsüggednie sohasem szabad, mert azok a külföldiek is, akik igazunkért felemelték szavukat, erőt és biztatást további munkájukra csak az egész magyarság egyetemé­nek törhetetlen kitartásából és revi­siós szándékából kaphatnak. Mikor a miniszterelnök pillantást vetett az elvégzett faladatokra és a még el­végzendőkre, akkor egyben meg­mérte a már megtett és még meg­teendő utat is. A megtett úton szép eredményeket jegyezhetünk fel, de e szép eredmények nem egyebek, mint ígéretek a jövőre, hogy ha tovább is önmegtagadással, kitartással és egyet­értéssel minden magyar a végső nagy célra szegezi tekintetét, akkor ez a nagy cél előbb-utóbb örvende­tes valósággá teljesedik, ha ma nem, hát holnap ! mmtmmmíua mm Mmnara Hiawnmw nnHW • i. 111 i ati uanMjuan mami iwam mMm MM» «••«•« main Károly trónörökös bevonult Bukarestbe ? (Bp. Ért.) Bécsi magánjelentés szerint Károly roccán herceg haderő élén bevonult Bukarestbe. Ezt a hírt eeddig még más oldalról nem erősí­tették meg. Románia kritikus helyzete (Bp. Érd.) Lapunk zártakor jelen­tik : Bukaresti jelentés szerint meg­állapítást nyert, hogy Manoilescu egyedül áll és összeesküvésről nincs STD. Manoilescu kihallgatása során egy pillanatig sem csinált titkot poli­tikai felfogásából és azt kívánta, hogy a tárgyaláson hallgassák ki Mária királynét és Károly herceget is. A letartóztatások egyébként még tovább tartanak. Újabban Popovici volt kép­viselőt, Popovici lelkészt, Potrica vár­megyei tanácselnököt és Caranga volt gropnicani polgármestert. „Magyarország felosztása volt a legostobább és legnagyobb igazságtalanság" Az „English Rewiew" cikke Európa háborús veszedelmeiről (Bp. Ért.) Londoni jelentés szerint az „Eoglish Rewiew", az egyik leg­tekintélyesebb angol folyóirat egyik hétfői számában hosszabb cikk jelent meg Remanate tollából, amely Európa háborús veszedelmeiről szól. Európa békéjének a cikk szerint, három vi­harpontja van és ezek a lengyel korridor, Felsőszilézia felosztása és Magyarország megcsonkítása. Rama­nate szerint Magyarország felosztása volt a legostobább és legnagyobb igazságtalanság, amelyet a nyugati hatalmak felelős politikai tényezői a békeszerződések megkötésénél el­követtek. Az ötéves fascizmus ünneplése Különböző alkotások felavatásával méltatták a fascismus uralomrajutását Róma, október 31. Stefani. A fas­cismus évfordulója alkalmából ren­dezett ünnepélyeket elsősorban ez jellemzi, hogy a legtöbb helyen nem beszédekkel, hanem különböző alko­tások felavatásával méltatták a farcizmus uralomra jutásának ötödik évfordulóját. A legtöbb helyütt egyetlen egy beszéd sem hangzott el, csupán a duca üzenetét olvasták fel. A felavatott alkotások között szerepelnek középületek, hidak, utak, vasutak, vízgátak stb. Róma, október 31. Stefan*. A fascizmus uralomraju­tásának ötödik évfordulója alkalmá­ból a külföldi fascista főtitkárság felhívást bocsájtott ki, amelyben ki­jelentik, hogy a külföldi fascisták is nem csupán beszédekkel ünnepelték meg a fascizmus uralomra jutását, hanem alkotó erőik megfeszítésével. A fascizmus határozott célra törek­szik, célja, hogy szolgálja Olaszor­szág nagyságát és a faj felvirág­zását. VJÍL évfolyam, 247. szám Magyar katonai attasé Rómában Róma, október 31. (MTI) Az olasz kormány hivatalosan értesítette Hóry András kririnált magyar követet, hogy hozzájárul ahoz, hogy Schind­ler Szilárd alezredes a római ma­gyar követség mellett a katonai attasé funkcióit is ellássa, így Schindler Szilárd Magyarország első katonai attaséja lesz. Reformációs emlékünnepélyek a fővárosban Budapest, október 31. MOT. A reformáció emlékünnepélyei már a napokban megkezdődtek. Budapest­nek mintegy 30 különböző helyén volt emlékünnepély, amelyek közül a legérdekesebbek egyike volt a ke­lenföldi ev. egyház emlékünnepélye. Ezen Harmann Miksa kereskedelem­ügyi miniszter, a kelenföldi evangé­likus egyházközség felügyelője mon­dott ünnepi beszédet. Felfedezték Dzsingisz kán sírját (Bp. Ért.) A londoni „Sunday Express” jelentése szerint Kozlov orosz egyetemi tanár felfedezte Dzsingisz kán sírját, amely a Góbi sivatagban fekszik Karakata város romjai közelében A nagy kán holt­teste ezüst koporsóban fekszik. A bebalzsamozott holttest mellett igen sok arany ékszert és drágaságot ta­láltak, amelyek értékben és mennyi­ségben meghaladják a Tu­anihamea fáraó sírjában talált értéktárgyakat is. A kán holtteste 78 koronán nyug­szik, amely koronákat az egykor általa leigázott uralkodók viseltek. Magyar kitüntetés az olasz távirati iroda vezérigazgató­jának Róma, október 31. Hóry András kvirináli magyar követ átnyújtotta Giovanni Capailestinak a „Stefani"­ügynökség vezérigazgatójának a kor­mányzó által neki adományozott II. össz. magyar érdemkeresztet. Az egységes párt megkoszorúzza Kossut­h Cafos sir­ját Budapest, okt. 31. Az egységes párt tagjai holnap délelőtt fél 11 órakor gyülekeznek abból a célból, hogy Platthy György alelnök veze­tése alatt Kossuth Lajos sírjához ki­vonuljanak. A sírnál Erdélyi Aladár mond beszédet. Tizenhat hős halott j holtteste érkezett meg szombaton Budapestre (Bp. Ért.) Szombaton délután 16, Olaszországban hősi halált halt, ma­gyar katona holttestét szállító vonat érkezett meg a Keleti pályaudvarra. A hősi halottak holttestét vasárnap délelőtt adták át hozzátartozóiknak.

Next