Körösvidék, 1928. augusztus-szeptember (9. évfolyam, 191-222. szám)

1928-08-24 / 191. szám

2 Körmend díszpolgárai Körmend, aug. 23. Körmend nagy­község képviselőtestülete a község díszpolgári oklevelét szeptember 1-én Szombathelyen nyújtja át gróf Bethlen István miniszterelnöknek, Vass József népjóléti miniszter pe­dig szept. 2.-án utazik Körmendre, ahol díszközgyűlés keretében veszi át díszpolgári oklevelét. Fokozatosan lebontják a barakokat Amint a »Körösvidék« megírta, f. hó 21 én, kedden az illetékesek be­vonására­ helyszíni szemlét tartottak az Andrássy­ úti és Kezirely utcai barakok lebontása ügyében A helyszíni szemle tűzrendészeti, közegészségügyi, közbiztonsági és erkölcsi szempontokból a legalapo­sabb vizsgálat alá vette a barakokat. A szemle során a szakértők egybe­hangzó véleménye ez volt, hogy a barakok neme­ak hogy emberi lakás céljaira nem megfelelő, hanem tűz­veszély­ességük folytán ez egész kör­nyék biztonságát kockáztatja. Vala­mennyi dohos, penészes, amely az emberi egészség számára a legdtx­­sabb tenyészetben termeli a külön­böző kórokozókat. A legtöbb helyen a kémények olyan rossz állapotban vannak, hogy azok a tűzbiztonság legelemibb követelményeinek sem tesznek eleget és igy állandó lehető­séget nyij­anak kiszámíthatatlan esé­lyű tűzkároknak. A fenti megállapítások után, ame­lyek alapján a barakok lebontása elkerülhetetlennek látszik, a bizott­ság mérlegelte a­­ bontás által haj­léktalanná váló családok elhelyezke­désének lehetőségeit is. A barakokok közül 17 család van olyan, amelynek belátható időn belül a kiosztott házhelyeken a háza meg­épül. Ezek már az ősz, de legké­sőbben a tavasz folyamán be is ből főzhetnek új lakásaikba Van továbbá 8 olyen család, amelynek kenyérke­reső családfeje tényleges állami szol­gálatban áll és így illetményszerű lakbérben részesül. Ezek a családok tehát a lakásínség fokozatos enyhü­lése folytán a városban is bérelhet­nek lakást. A fentieken kívül azon­ban van 17 elaggott, keresetképtelen lakó, akiknek szegénységüknél fogva sem egyik, sem másik módon nincs alkalmuk az elhelyezkedésre. A helyszíni szemle résztvevői a fentiek alapján a régóta megoldásra váró barakkérdés elintézését úgy kép­zelik el, hogy a barakokat egészség­telenségük és tűzveszélyességük mér­véhez képest rendre lebontják, leg­utoljára a legutóbbi kategória kere­­setképteleneire kerül a sor, akiknek elhelyezkedésére kínálkozik a legke­vesebb alkalom. A bizottság ilyen értelemben tesz majd javaslatot a szeptemberi köz­gyűlésnek is, amely — tekintettel arra, hogy a város egy vagyontár­gya állagának megváltoztatásáról van szó, — mint illetékes testület mondja ki majd határozatát a régóta m­eg­­a­dásra váró barakkérdésben. KÖRÖS VIDÉK Nyolcvanezer ember szeretne Magyar­­országból az Unióba kivándorolni (Bp. Ért) Az amerikai kivándor­­lási törvény szerint ez évben is mindössze csak 470 magyar kiván­dorló léphet az Egyesült államok földjére. Illetékes helyen ezzel kap­csolatban kijelentették, hogy az el­múlt években elsősorban arra töre­kedtek, hogy azok az asszonyok és gyermekek jussanak ki Amerikába, akiknek fér­jük, illetve atyjuk­ént dol­gozik. Ilyen kivándorló kb. 2000 volt és legnagyobb részük már ki is jutott Amerikába. Ez azt jelenti, hogy ebben ez évben újból elfogad­nak jelentkezéseket. Abban az irány­ban még m­a történt döntés, hogy a visszamaradottak elsőbbségi jogot élveznek e az új jelentkezőkkel szem­ben. Sulyo bítja a helyzetet az, hogy a világ minden tájáról kivándorolni készü­ő magyar állampolgárok ké­relme mind a magyar fövó a terhére esik. Az Egyesült Államokba kiván­dorolni szándékozók pontos számát nehéz megállapítani. A régi és az új jelentkezők számát körülbelül 80 ezerre becsülik. Széleskörű amnesztia lesz Achmed Zogu királlyá választásakor Wied herceg ma is uralkodónak tartja magát (Bp. Ért.) A ranai jelentés szerint Achmed Zogu királlyá koronázásá­nak alkalmából messzemenő politikai amnesztia lesz, amely a közönséges bűnösökre is ki fog terjedni. A rend­kívüli katonai törvényszékek által hozott iegu óbbi halálos i életek vég­rehajtását felfüggesz­e­ték, minthogy a halálraítéltek valamennyien ke­gyelmet kapnak. (Bp. Ért.) Berlini jelentés szerint a Marchenben élő Wlad Vilmos herceg, Albánia volt fejedelme úgy nyilakozott, hogy jogairól soha azt mondott le. Ma is Albánia fejedel­mének tartja magát és egyedül neki van törvényes igénye A’bánia trón­­j­ára. Be fogja várni az alkalmat, hogy jogait érvényesíthesse. Az amerikai magyarok a parlamentben Puky Endre és Huszár Károly üdvözölte a zarándokokat (Bp. Ért.) Az amerikai magyarek ma délelőtt a parlamentet tekintették meg. A parlament kupolacsarnoká­ban a képvise­őház nevében Puky Endre, a felsőház nevében pedig Huszár Károly üdvözölte a vendé­geket. Puky E­ndre üdvözlő beszédé­ben kifejtette, hogy Magyarország jelenlegi szerencsétlen helyzetében a művelt nemzetek közül először is Amerika megértésére appellál. Ma­gyarország az irredentizmus békés eszközeivel dolgozik, amelyek közül­­ az első eszköznek tar­ja, hogy az amerikai magyarsággal való kap­csolatot megtalálja és szorosabbá tegye. Ha­zár Károly pedig arra kérte beszédében az amerikai ma­gyarokat, hogy hazájukat most sze­ressék legjobban, amikor az bajban van és hogy világosítsák fel Magyar­ország igazáról Amerika közvéle­ményét és követeljék azt, amit Lord Rothermere is követel. U­ána a ven­dégek a parlament termeit tekintet­ték meg m­a­jd pedig a parlamentből a Kossuth szobor elé vonultak. Az oláhok földönfutókká teszik a székelyeket Egymás után szedik el a magyar kisbirtokosok földjeit (Bp. Kit.) Kolozsvári jelentések szerint Erdélyben tovább folyik az a munka, amely Erdély székelyeit és magyar földmunkásait fö­lönfutóvá teszi. Az O­t melletti Alsórákoson éppen most húzzák ki a hi dot 2500 székely munkás lába alól. A község kisbirtokossága még 1903-ban megvásárolta Teleki Samu gróf ottani erdőbirtokát 210 aranykoronáért, amelyből a ro­mánok már előbb 283 holdat kisajátítottak. Most pedig csak annyit hagy­tak meg, hogy a székely kisbirtokosságnak 831 hold erdője maradt meg a legelőkkel együtt. Kisajátították azonkívül a románok a község grá­­nitbányáit és mészégető telepeit is, hogy ezáltal is kénytelenebbek legyenek az Erdélylakta magyarok fe szedni sátorfájukat és volá^gá indulni. ma—i —— m limn—W1 Msauamasn mwmrwnirr mmw»-” - v'iiiin'irii -t, ,,-iwr om-iamni ■■■■■■— Nem lesz semmi a „világbékéből“ a győztes hatalmak kikötései miatt (MTI) A „Timer“ newyorki jelen­tés­e szerint Borchard egyetemi tanár, a nemzetközi jog egyik legkiválóbb szakértője a williamstowni egyete­men tartott előadásában a legkímé­letlenebbül támadta meg a Kellog­­féle békepaktumot, hangoztatva azt, hogy az angol és francia kikötések és fenntartások teljesen megsemmi­sítik a paktum értékét. Borchard tanár kijelen­ette, hogy biztos tudo­mása szerint ez amerikai szenátus többsége is osztja ez ő nézetét és a paktumot ugyanazon okból nem írják majd alá, mint a versaillesi békeszerződést. (Bp. Ért.) K.Hog amerikai külügyi államtitkár egy francia gőzösön már útban van Európa felé. Az állam­titkár a gőzösről állandó rádióössze­­köttetésben van a f­rncia külügy­minisztériummal, hogy megá­llpít­sák, hogy milyen módon történjék meg a részt nem vevő hatalmak meghívása a paktumhoz való c­at­­lakozásra. Valószínűnek tartják, hogy az amerikai kormány a francia kor­mánynak engedi át mindezen hatal­mak meghívását, amelyekkel Wa­shington nem tart fenn diplomáciai összeköttetést. Békéscsaba, 1928 augusztus 24 Kirabolta két vámőr a századpénztárt és átszökött az oláhokhoz. (Bp. Ért.) Szegedi jelentés szerint kedden a­­ katonai ügyészségre tá­virat érkezett Gara községből. A távirat szerint két vámőr katona, Monus György és Berg Dániel ki­rabolták a század irodáját és ma­gukkal vitték a század pénzszekré­nyét, amelyben mintegy tízezer pen­gő készpénz és fontos katonai ok­mányok voltak. A nyomozás során megállapítást nyert, hogy a katona­­szökevények román területre men­tek át. A község határában megta­lálták a feltört pénzszekrényt, amely­ből a szökevények mindent maguk­kal vittek. Tegnap a határon két civilruhás biciklista revolverrel támadta meg a határnál szolgálatot teljesítő Behov József vámőr főhadnagyot és Vass József őrsvezetőt. Mindkettőjüket súlyos sérülésekkel a makói köz­kórházba szállították. A főhadna­gyot mindezideig még nem lehetett kihallgatni, mert kórházba szállítása óta még mindig eszméletlen állapot­ban van. Vass József őrsvezető ki­hallgatása során azonban előadta, hogy tegnap a határon két civilru­hás biciklistát tartoztatták fel, akik román területre akartak átmenni. Miután az igazoltatásnál felmuta­tott szabadságlevelük gyanús volt, be akarták őket kísérni a közeli őrszobára. Útközben azonban a két állítólagos szabadságolt katona hir­telen revolvert rántott elő és elő­ször a főhadnagyot sebesítették meg, aki azonban szintén elővette revol­verét és csakhamar egész közelharc fejlődött ki közöttük. Végül is a két katonaszökevénynek sikerült elme­nekülni és a határon átjutni. A megindított nyomozás során beigazolást nyert az, hogy a két civilruhás biciklista azonos a két vámőrszökevénnyel, akik a század irodáját kifosztották. A Magyar Muzsika 1928. évi augusztus hó 25 én, szom­baton este fél 9 órakor a csabai Iparossiékhá­z dísztermében nagy pro­paganda hangversenyt rendez. A műsoren magyar népdalok és n üdvok szerepelnek, köztük Ságody O­már zenetanár, a Megyer Muzsika szerkesztőjének, Kompolthy Kálmán operaénekesnek, dr. Vesselényi Ist­vánnak szerzeményei. Közreműköd­nek : Kompolthy Kálmán, Hidassy Sándor és Visó Márk m. kir. opera­házi tagok ; Bodán Margit és Ku­bányi György, a budapesti Rádió művészei, dr. Vesselényi István dal­szerző, a Magyar Muzsika munka­társai. A zenekari kíséretet Purcsi Pepi zenekara szolgáltatja. A hangverseny védnökségeit a helyi társada­lmi élet kiválóságai vál­lalták el. Helyárak : I. hely 3 pengő, II. hely 2 pengő, III. hely 1 pengő, diákjegy 50 fillér. — Jegyek előre válthatók a szokott helyen és este a pénztár­nál. Felülfizetéseket a magyar propa­ganda szolgálatában álló Magyar Muzsika című zenei lap köszönettel fogad. Részletes faktor a pánstá­náll

Next