Körösvidék, 1928. október-december (9. évfolyam, 223-295. szám)

1928-10-02 / 223. szám

Békéscsaba, 1928 október 2 KOROS VIDÉK KÖZGAZDASÁG Szántsunk ősszel mélyen. írta KOVÁCSY BÉLA nyug. gazdasági akadémiai igazgató. Régi sarkalatos tétele a helyes talajmüvelésnek az, hogy ősszel egy talpalatnyi földet sem szabad szárítatlanul hagyni s mégis ezt az aranyszabályt olyan nagyon so­kan nem követik és csak tavasszal jut eszükbe a tarlót megszántani s amúgy rögtönösen kapásnövényt vetni bele, amely természetesen nem adhat olyan nagy termést, mint aminőket a mai megnehezült viszonyok között adnia kellene. ősszel okvetlenül meg kell szán­tani minden talajt és pedig lehető­leg mélyen s nem csak a felületet kell megkarcolni. Ez legyen az év legmélyebb szántása. Le kell eresz­tenünk az ekét legalább 20 cm-re. Az őszi mély szántás porha nyitja, lazítja a talajt, irtja az évelő gyo­mokat, de a mi rendszerint száraz viszonyaink között a legfontosabb az, hogy őszi mély szántással bír­juk legjobban elraktározni a téli csapadékot a száraz nyári hóna­pokra. Erre nálunk igen nagy szükség van, mert a késői vetésű tavaszi növények, pl.: a kukorica, tenyészetének ideje alatt sokszor jóformán semmi esőt sem kap és teljesen az elraktározott téli ned­vességre van utalva. Gyökerei a mélyen szántott földbe jobban be­hatolnak s minél vastagabban m­eg­­porha nyitottak, annál jobb ter­mést ad, mert az ilyen mélyen porhanyitott talaj úgy szívja ma­gába a vizet, mint egy nagy szi­vacs. Hogy a megfogott vízmennyiség nagyságáról fogalmat alkothas­sunk, egy idevonatkozó kísérletet közlünk. Egymás mellett levő ugyanolyan talajú két parcella kö­zül az egyiket ősszel szántották meg, a másikon a tarlót csak ta­vasszal törték fel. A következő év márciusában a víz egy kát. hold földben, 60 cm. mélységig, az ős­­szel megszántott földben 2100 Hl-el volt több. Bár azután esősre for­dult az idő, mégis a júniusban vég­zett vizsgálat alkalmával két, hol­danként 1610 Hl-el több vizet álla­pítottak meg az ősszel megszán­tott részben. Az ősszel felszántott talaj vízfelvevő és víztartó képes­sége sokkal nagyobb s csupán ez­ért is nagyobb termést biztosít, mint az, amely télen felszántatla­­nul állott. De nagyobb a termőképessége azért is, mert a talajban foglalt táplálóanyagok a jelenlevő na­gyobb mennyiségű vízben jól ol­dódnak s ennek folytán az alkal­mazott szuperfoszfát és mésznitro­­gén vagy bármely egyéb műtrágya hatása sokkalta erőteljesebb, a ter­méstöbblet sokkalta nagyobb, mintha a talaj télen át szántatla­­nul állott volna. Egy talpalatnyi földet se szabad tehát ősszel szán­­tatlanul hagyni, minden talajt mé­lyen kell felszántani s ha valaki ezt ősszel mégis elmulasztaná, vé­gezze azt télen fagymentes időben, mert még ilyen módon is sokkalta több csapadékot raktároz el növé­nyei részére, mintha a szántást ta­vaszra hagyta volna. 3 Folynak a Magyar Hét előmunkálatai A szegedi kereskedelmi és ipar­kamarához beérkezett jelentések szerint a november 3—11 között rendezendő Magyar Hét előmun­kálatai a kamara területéhez tar­tozó városokban és nagyobb köz­ségekben már mindenfelé erősen megindultak. A kamarai kerület­nek 11 helyén működnek szervező bizottságok és pedig Szegeden, Ba­ján, Békésen, Békéscsabán, Csong­­rádon, Gyulán, Hódmezővásárhe­lyen, Makón, Orosházán, Szarva­son és Szentesen. A helyi szervező bizottságok megalakulását mindenütt a keres­kedelmi egyesületek és ipartestüle­tek végzik. Véglegesen megalakult már a szervező bizottság Szege­den, Békésen, Békéscsabán, Hód­mezővásárhelyen, Orosházán és Szentesen. Békésen a bizottság elnöke Mol­­doványi János főszolgabíró, Bé­késcsabán dr. Berthóty István m. kir. kormányfőtanácsos, polgár­mester, Orosházán a bizottság el­nöke Kiss László dr. főszolgabiró, társelnökei Berthóty Károly és Csizmadia András országgyűlési képviselők és Kunos István főjegy­ző, Szentesen a bizottság elnöke Farkas Béla főispán. Ezeken a városokon kivül a Ma­gyar Hét propagandája természe­­sen kiterjed a községekre is, ahol főleg a tanítói testületre vár az a feladat, h­ogy a magyar ipar pártolásának fontosságát a köztu­datba belevigye. A kereskedelemügyi, vallás és közoktatásügyi és belügyminiszte­reken kívül legutóbb a pénzügy­miniszter is rendeletet intézett a hatásköre alá tartozó hatóságok­hoz, amelyben figyelmüket a Ma­gyar Hét fontosságára felhívta és őket annak támogatására utasí­totta. Kedden és szerdán V«5, Viz és V»9 órakor Harry Piel bravúros filmje Egy éjszaka rejtelmei Különös történet 7 felvonásban Akkor, amikor a kalandordrámák ellen mindenütt a világon a kényesebb ízlésű közönség felemelte szavát, Harry Piel tovább dolgozik a maga rég bevált metódusában és ismét új és új bra­vúros, rejtelmes és különös történeteket hoz a közönség elé. És amit másoktól a nagyközönség rossznéven vesz, sőt visszautasít, azt Harry Pieltől elfogadja és kedveli. A közönség ízlésének megvan azonban a magyarázata. I Csötöptöhört Harry Piel annyi kedvességgel,­­ Szombaton és pénteken újszerűséggel és művészettel ren­ 1 és vasárnap Patty Lin­dezi és játssza filmjeit, hogy nem Tom Mix ... r . , az izgalmak keresése, hanem a t.. ., főszereplő- sziporkázó ötletek dominálnak főszereplé­sével benne. Harry Piel vakmerő ügyes- Seve K­harlÄn sé £ c. sortoló készsége, technikai A «51-ÍC« “ üUK­OH és rendezői trükkjei uralkodnak TM VUrUA leánya a fi lm témáján, amelyet első jele- lOVäS J ! netétől az utolsóig izgatott érdek- Dráma 8 felv. lődéssel néz végig a közönség. Texasi tör­ténet 6 felv. Azonkívül : _ , , Bohózatok Azonkívül : fluzu­ra Fox bohózat ROZI Híradó Vígjáték 1—1 8 felv. Clara Bow Hdlzl Konyha ! | Értesítés! ||Honyin Van szerencsém a nagyérdemű közönség szives tudomására hozni' hogy a Kisgazdák Házbizottság Vendéglő vezetését Varga József úrtól a mai napon átvettem. Midőn ezen körülményre bátor vagyok a közönség figyelmét fel­hívni, egyben tudatom, hogy abonom a reggeli, ebéd és vacsora úgy a vendéglőben, mint házhoz hordva kapható. Kitűnő tisztán kezelt fajborok. Frissen csapolt Dréher sör. Pontos kiszolgálás. Szolid árak. Szives pártfogást kér tisztelettel Baross György megbizott. JjH Autótulajdonos urak figyelmébe. "■ A mai kor igényeinek minden tekintetben megfelelő "B­B" autógaragot szándékozok építeni ■" wT 10—12 kocsi részére. bP ■P Tulajdonos urak, akik kocsijukat maguk vezetik, kocsijuk mosását, BB karbantartását felelősség mellett vállalom. Előjegyzéseket elfogadok, h" ^B Még 5 kocsira van helyem. Havi díjak mérsékelt árban. Éjjel­i nappali szolgálat. Telefon 183. Vidéki kocsikat is garageirozok. ■ Tisztelettel ■ jja Dénes Bálint Teleki­ utca 6. j1 .VW.V.V/W WW.V/W.V Árverési hirdetmény kivonat Motor rt. végrehajtatónak Szabó Imre jogutóda Orosz Pál végrehaj­tást szenvedő ellen indított végre­hajtási ügyében a tkvi hatóság a végrehajtási árverést 575 pengő 10 fillér tőkekövetelés és járulékai be­hajtása végett a békéscsabai kir. járásbíróság területén levő, Újkígyós­­ községben fekvő s az ujkigyósi 104 sz. tkvi betétben A. I. 4. sorsz. a., 1418. hrsz. a. foglalt Szabó Imre végrehajtást szenvedő jogutóda Orosz Pál nevén álló 1 hold 887 négyszögöl területű Örökföld dülőbeni szántóra 2500 pengő kikiáltási árban és pedig idősb Orosz Pál és neje Kovács Erzsébet javára bekebelezett haszon­­élvezeti jognak a fenntartásával. Amennyiben az árverésen a szol­galmi jogot megelőző tehertételek ki­elégítésére szükséges 1300 pengő vételár meg nem ígértetnék, az in­gatlan a haszonélvezeti jog fenntar­tása nélkül adandó el. Az árverést 1928. évi október hó 15. napján délelőtt 10 órakor Újkígyós község­házánál fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár kétharmadánál ala­csonyabb áron nem adhatók el. Az árverelni szándékozók kötele­sek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. tc. 42. §-ában meghatározott árfolyam­mal számitott óvadék képes értékpa­pirosban a kiküldöttnél letenni, a bánatpénznek­­ előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismer­vényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881 : LX. tc. 147., 150., 170. §§.; 1908: LX. tc. 21. §). Az aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha töb­bet igérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalé­káig kiegészíteni. (1908 : XLI. 25. §). Békéscsaba, 1928 július 26-án. Dr. Artímovlts sk. jbiró. A kiadmány hiteléül Osváth, kezelő

Next