Kortárs, 1996. január-június (40. évfolyam, 1-6. szám)

1996 / 1. szám

KORTÁRS A Magyar írószövetség irodalmi és kritikai folyóirata. Megjelenik havonta Tartalom 1 ORBÁN OTTÓ: Mi csillog a kiszáradt kút­­ban? - A Kortárs apokrifnovella-pályá­­zatáról 4 SZÁSZ LÁSZLÓ („Székely János"): Az is­kola (apokrif novella) 24 ZALÁN TIBOR: Kristályterem (vers) 31 VATHY ZSUZSA: Majdnem tökéletes (el­beszélés) 38 RÁKOS SÁNDOR: Három kései virágének (versek) 40 LÁZÁRY RENÉ SÁNDOR: Székelykeresz­­túr, 1849. július 30-án; Vak madárijesztők, szétszaggatott földek; Circus Maximus (versek) 44 HORVÁTH ELEMÉR: Trópusi noteszlapok, 1994 (versciklus) 47 HATÁR GYŐZŐ: „A Morpurgo-gyűjte­­mény" (elbeszélés) 54 MEZEY KATALIN: Immár (vers) 56 PÉNTEK IMRE: Kitüntetett idő (vers) 57 SIGMOND ISTVÁN: Kushadó locsogás (elbeszélés) 60 KANIZSAI DÁVID: Az agyag költészete és mitológiája - Németh János kerámiáiról 63 MÉLIUSZ JÓZSEF: Háborús napló 68 RAYMAN KATALIN: Kassai utazás (kró­nika) 71 SZIGETHY GÁBOR: Irodalmi hirdetések, anno 1844 74 CZÉKE BÉLA: Látomás és mítosz - Mándy Iván mágikus prózájának születése 79 ALBERT PÁL: Mint Lorenzo Lotto Pesaró­­ban... (Határ Győző: Életút I., II., III.) 94 VÖRÖSS LÁSZLÓ: Az esszéíró és látó­határa (Vekerdi László: Tudás és tudo­mány) 100 BÁLINT B. ANDRÁS: Curriculum vitae 101 KARÁDI ZSOLT: Zalán Tibor / Sereg­számla; Áttűnések — áttüntetések 106 SZAKOLCZAY LAJOS: Kiss Anna / Geni­tivus; Péntek Imre / Kényszer & képzetek; Hizsnyai Zoltán / A stigma krátere 110 HUBAY MIKLÓS: Napló E számunkat Németh János kerámiáival il­lusztráltuk Főszerkesztő: Kis Pintér Imre A szerkesztőség tagjai: Ács Margit (tanulmány, kritika) Ambrus Lajos (széppróza, esszé) Fodor András Orbán Ottó Sárdi Anikó (szerkesztőségi titkár) Szakolczay Lajos (vers, kép) Tárnok Zoltán (olvasószerkesztő) A Kortárs támogatói: Nemzeti Kulturális Alap Kortárs Alapítvány József Attila Alapítvány Szerkesztőség: 1062 Bp. Bajza u. 18. Postacím: 1426 Bp. Pf. 108. Tel.: 342-1520. Fax: 12­13-419. Kiadja a Magyar Írószövetség. Felelős kiadó: Pomogáts Béla elnök. Készítette: az MSZH Nyomda és Kiadó Kft. Felelős vezető: Nagy László igazgató. Előfizetési díj 1/2 évre 408 Ft, 1 évre 816 Ft. (Külföldön:35 USD) Lapterjesztés: BARANYI ÉS TSA Kft. 1062 Buda­pest, Bajza u. 68. Tel.: 153-2755,112-2212,112-6092,132-7514 (fax is). Terjeszti a Nemzeti Hírlapkereskedelmi Rt. és a regionális részvénytár­saságok. Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Előfizethető a hírlapkézbesítőknél és a Hírlapelőfizetési Irodában (Bp. XIII. Lehel u. 10/a; levélcím: HELIR, Bp. 1900), ezenkívül Budapesten a Magyar Posta Rt. Hírlapüzletági Igazgatósága kerületi ügyfélszolgálati irodáin, vidéken a postahivatalokban. Előfizetés gyűjtésére az EUROPEER Kft. üzletkötői jogosultak. Külföldön terjeszti a Kultúra Külkereskedelmi Vállalat (és bizományosai), 1939 Bp. Pf. 149., az előfizetési díj átutalha­tó a Magyar Hitelbankhoz (H-1133 Budapest), a Kultúra 202-10995 szá­mú számlájára. Lapunk régebbi számai a BARANYI ÉS TSA Kft.-nél fo­lyamatosan beszerezhetőek! Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. HU ISSN 0023-415 X A lapot tervezte: Schmal Károly

Next