Kortárs, 1997. január-június (41. évfolyam, 1-6. szám)

1997 / 1. szám

KORDte A Magyar Írószövetség irodalmi és kritikai folyóirata. Megjelenik havonta Tartalom 7 KIS PINTÉR IMRE: Itt és most - Negyven­éves a Kortárs 4 SZENTKUTHY MIKLÓS: Az alázat kalendári­uma, 1935-36 (esszé) 23 FALUDY GYÖRGY: 1919 (vers) 26 KLIMA LÁSZLÓ („Krúdy Gyula"): Rumcájsz újabb utazásai (apokrif novella) 30 LAKATOS ISTVÁN: Utóhang a Paradicsomhoz (versciklus) 34 VASADI PÉTER: A mező; Kánaán (versek) 36 ZSÁGOT ANDRÁS: Az erdő (novella) 41 CSUKÁS ISTVÁN: Egy őszi délelőtt (vers) 43 LÁZÁRY RENÉ SÁNDOR: Zsáner-képek, ma­gyaros figurák; Pesti piperkőcz; Kálmáncsehy alezredes följegyzései (versek) 49 KOLOZSVÁRI PAPP LÁSZLÓ: A kripta egyen­súlya 56 VITÉZ GYÖRGY: Harmadik érzelmes utazás (vers) 59 GÁL SÁNDOR: a hívás igézetében (vers) 60 GUTAI MAGDA: Közben (vers) 62 TÓTH JUDIT: A meg nem elégedés szomjú­sága - Jegyzetek Lakatos István lírájáról 69 FEKETE VINCE: Léttapasztalat és elmúlástu­dat, avagy az egzisztenciális helyzetértéke­léstől a személyesség megtalálásáig­­ Sziveri János költészete 76 KOVÁCS ISTVÁN: Szovjet katonai intervenció, 1956 81 CZIGÁNY LÓRÁNT: Üdítő józanság (Hubay Miklós: Végtelen napjaim) 87 KULCSÁR-SZABÓ ZOLTÁN: Az „új" illúziója (Nagy Pál: Az irodalom új műfajai) 92 KARÁDI ZSOLT: Baka István / November an­gyalához 94 KOVÁCS NÁNDOR: Győri Péter/Szörnyete­gek és bolondok 100 Kortárs­ rendezvények 104 KAHLER FRIGYES - M. KISS SÁNDOR: Az erőszakszervezetek és a forradalom­­ '56-ról '56-ban, '56-ról '89-ben (befejező rész) E számunkat Szentkuthy Miklós grafikáival il­lusztráltuk Főszerkesztő: Kis Pintér Imre A szerkesztőség tagjai: Ács Margit (tanulmány, kritika) Ambrus Lajos (széppróza, esszé) Fodor András Orbán Ottó Sárdi Anikó (szerkesztőségi titkár) Szakolczay Lajos (vers, kép) Tárnok Zoltán (olvasószerkesztő) A Kortárs támogatói: Nemzeti Kulturális Alap Kortárs Alapítvány József Attila Alapítvány Német-Magyar Társaság (München) Szerkesztőség: 1062 Bp. Bajza u. 18. Postacím: 1426 Bp. Pf. 108. Tel.: 342-1520. Fax: 12­ 13-419. Kiadja a Magyar Írószövetség. Felelős kiadó: Pomogáts Béla elnök. Készítette: Az MSZH Nyomda és Kiadó Kft. Felelős vezető: Nagy László igazgató Előfizetési díj 1/2 évre 408 Ft, 1 évre 816 Ft (külföldön 56, ill. 62 USD) Lapterjesztés: BARANYI ÉS TSA Kft. 1062 Budapest, Bajza u. 68. Tel.: 153-2755,112-2212,112-6092,132-7514 (fax is). Terjeszti a Nemzeti Hírlapkereskedelmi Rt. és a Regionális részvénytársaságok. Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Előfizethető a hírlapkézbesítőknél és a Hírlapelőfizetési Irodában (levélcím: HELIR, 1089 Bp. Orczy tér 1.), ezenkívül Budapesten a Magyar Posta Rt. Hírlapüzletági Igazgatósága kerületi ügyfélszolgálati irodáin, vidéken a postahivatalokban. Előfizetés gyűjtésére az EUROPERR Kft. üzletkötői jogosultak. Külföldi terjesztés: Kereskedelmi és Hitelbank Rt. OKHB HUHB. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Kortárs Alapítvány 13209003-72403035-50050000. Lapunk régebbi számai a BARANYI ÉS TSA Kft -nél folyamatosan beszerezhetőek! Kéziratokat nem érzünk meg és nem küldünk vissza. HU ISSN 0023-415 X A lapot tervezte: Schmal Károly

Next