Kortárs, 2000. január-június (44. évfolyam, 1-6. szám)

2000 / 1. szám - Baji Lázár Imre: Mária-felejtés

Baji Lázár Imre Egy idő óta megnőtt a szívem S a szép bűnöktől keservesen tiszta S most hirtelen csak Tégedet keres Egy szüzetlen és bűnös kálvinista. Ma tudom, hogy csak Mária maradt, Szívemet most már csak Mária lássa S­e Mária nem régi fancsali, De mindennek egyesítő, nagy mása. Ady Endre Az írástudók elöljárója, Ruben gyűlölettel eltelve, haragjában így szólt az ott állókhoz: „Íme annak a sátra ez, aki közöttünk meg az egész nemzetben zavart keltett, és ekkora dicső­ségben részesül?” Odament, fel akarván borítani a koporsót, Mária koporsóját, a testet pedig a földre hányni, de keze elszáradt egészen a könyökéig, és odatapadt a koporsóhoz. A botrán­­kozó angyalok vaksággal sújtották az elöljáró népét. Ő pedig, ki fájdalmában és félelmében megtért, a Pétertől kapott olajággal a megvakult nép közül a Krisztus hitére térteknek visszaad­hatta a látást. Lám, a szardeszi Szent Meliton apokrif könyvének tanúsága szerint még a kegyelemmel legteljesebb ártatlanságot megtestesítő emberi személy képét is a békétlenség mandorlája kör­nyezi. Joggal tartja tragédiának David F. Wright angol protestáns teológus a tényt, hogy Mária, a megváltó édesanyja a felekezetek közötti békétlenség túszává vált. Még a katolikus hittudó­sok körében is vita támad a „Mária-minimalisták” és „Mária-maximalisták” között. A dogmáktól vezérelt katolikus érzületben is furcsa hullámzást mutat a Mária-ihlet. Az ezerkilencszázötve­­nes években egyházi dogmává vált a katolikus egyházban az assumptio, az apokrif iratokban megőrzött hagyomány, Mária lelkének és testének mennybevitele, hogy aztán a Második Vati­káni Zsinat a katolikus hagyomány rovására közeledjen protestáns kritikusai felé. Majd VI. Pál pápa az, aki helyreállítja a Cultus Marialist, és az elhalkult Mária-beszéd tovább erősödik a len­gyel pápa színre lépésével. A háborús pirománia és a technokrata önkény füstjétől elsötétülő századunk gazdag a Má­ria-beszéd misztikus megnyilvánulásaiban: a fatimai, medjugorjei jelenések jelzik, hogy a sö­tétség illuminációjába foglalt kali yuga is transzparenssé válhat az ártatlan aggodalom fényé­nél. S ha más beszélyt, eltérő narratívát vegyítünk jelen vizsgálódásunkba, Mária mennyei je­lenléte nem is oly meglepő, tudva, hogy a Tenger Csillaga kozmikus tartalmak megjelenítője is. A zodiákuson Krisztus jelképével, a Hallal szemben a Szűz csillagképét találjuk, és saját ünnep­körünkben a Máriával azonosított Kisasszony ünnepe is a Szűz jegyében keresendő. A krisztusi eón szülőanyja ő, hiszen az elmúlt kétezer esztendőben a tavaszpontot a Szűz-Hal-tengely je­lölte ki metszéspontjával az ekliptikán. Mi a tét, ha a legszelídebb és legártatlanabb asszony körül ilyen háború dúl? Miért támad szakadék ott, ahol Mária híd lehetne? Hiszen Mária híd is a világvallások között. A Korán 19. szúrája, a 114 közül a leghosszabb a Maryam- Mária­­ címet viseli. Mária egyetemességének elfogadása ez, hiszen nincs külön szúra még Hágárról sem, Izmáél anyjáról, az iszlám népeinek ősanyjáról. Mohamed és Mária között párhuzamot von a Korán, ahogy azt Robinson tárja elénk, mert mindketten az Úr igéjének hordozói. Mária transzkulturális jelenlétének fényét nem homályosítja el az a - talán etnopszichológiai komplexusoktól mozgatott - mohamedán igyekezet, hogy Jézust emberfiaként láttatva és Ábrahám, Mózes és Mohamed sorába illesztve Máriát istenszülői mivoltjától megfossza. Mária-felejtés

Next