Kortárs, 2012. július-december (56. évfolyam, 7-12. szám)

2012 / 11. szám - Szőke Katalin: Füzi László: Kötések, szakadások (könyvismertetés)

SZŐKE KATALIN Füzi László: Kötések, szakadások Kalligram, 2012 A szerző idén megjelent hármaskönyve a szemé­lyesen megélt történelem fontosságát helyezi a kö­zéppontba. Nemcsak egy életút állomásairól olvas­hatunk benne, vagyis a konkrét terekről, hanem leg­inkább arról, hogyan válnak ezek a terek bensővé, hogyan telítődnek fokozatosan könyvekkel és kultú­rával, az ön hogyan ismer önmagára a kilépéseken és az új kötődéseken keresztül, és - ami a legfonto­sabb - hogyan talál rá az írásra mint az ön- és kor­megértés számára, úgy tűnik, egyetlen eszközére. Fűzi, ahogy eddigi esszéprózájából már kiderült, szereti a zárt tereket, például a szigetet (lásd példa­ SZŐKE KATALIN (1950) Budapest KORTÁRS 2012/11 kritika I 93­ lozsvár leírásakor korszakok mosódnak egybe, ami az időből és térből való kilépést is jelképezi. Más­részt egyfajta misztikumra is utal, a képzelet vilá­gára, amelyben az ember könnyedén képes a házak tetején, illetve a levegőben járni. Vannak visszatérő képzelgések, amelyek egy-egy fontos gondolatot szimbolizálnak, s újra és újra megjelennek. Érde­mes lenne megvizsgálni, hogy különböző szöveg­­környezetben mit jelentenek. Nem elhanyagolható a nyelvezet sem, amellyel a valóság és misztikum az olvasó elé tárul, így kivá­lóan ki tudja fejezni a két világ egyszerre létezésé­nek igazi sajátosságát. Ne felejtsük el, a szigorúan korlátozó rendszerben intellektuális embernek ál­talában csak a képzelet maradt: volt egy külső és belső élete is, amelyek nem voltak harmóniában egymással. Érdekes, hogy a regény fogalmazás­módja mégis harmóniát teremt e két világ között. A nyelvi megformálás olyan szem­pontból is különleges, hogy a narrá­tor Tibor gondolataival, tudásával bír, ugyanakkor egy érett ember művelt­ségével is, mégis harmadik személy­ben meséli el a történetet. Egyénről és társadalomról is gondolkozik, a kultúra vonalán keresztül. Természetesen irodalmi szinten is megjelenik az időbeli és térbeli ha­tártalanság, s ezt leginkább a főhős és barátja olvasmányélményeiből­­_________ tudhatjuk meg. A gazdagon váloga­tott szerzőgárda tagjai is egy-egy motívuma az ér­telmiségi társadalomkritikának. Másrészről, a pro­pagandafilmek világának elemzésével is részlete­sen bemutatja a korszak, valamint a személyi kul­tusz negatív elemeit, máskor pedig párhuzamot von filmrészletek és a való élet, illetve a képzelet elemei között. A zenei vonal is megjelenik, hiszen Tibor nagy operarajongó, bár ez nem befolyásolja túlzot­tan a történések megítélését. A könyv vége talán megmagyarázza ezt a különös elbeszélésmódot. A cselekmény lassan bontakozik ki, a könyv be­vezetője több fejezeten keresztül elnyúlik egészen mintegy a terjedelem feléig. Az utolsó két fejezet­ben felgyorsulnak az események, a történet megte­lik izgalommal. Az utolsó fejezetben, talán a legér­­tékelhetőbb részben már-már teljesen a realitások talajára érünk, amikor egyszer csak újra visszave­zet minket a szöveg a bizonytalanságba. A regény befejezése után sokáig elmélkedhetünk a fenti mo­tívumok jelentőségéről, megalkuvásról, ellenállás­ról, értékrendekről, s ehhez kapcsolódóan a valóság és képzelet viszonyáról. Végül pedig megemlíteném a regényhez kap­csolódó azon gondolatot, amely manapság kevéssé kedvelt módszer irodalomtudományi körökben. Az író és Tibor ifjúsága közt esetleges párhuzamok lehetnek. Ez nem minden tekintetben jogos fel­vetés, de abban mindenképp, hogy maga az író is a szocializmusban élte meg ifjúságát, s nem volt az adott kor kedveltje. Érdemes lenne részletesen megvizsgálni a kapcsolódó életrajzi elemeket. A diák utolsó története méltó le­­_________| zárása Kolozsvári Papp László regé­nyei sorának, amelyek alapeleme a szocializmus s egyúttal a jelenkori események több szinten megfogalmazott kritikája. A cím arra enged következtetni, hogy a szerző érezhette, ez lesz utol­só hosszú prózai munkája, egyúttal a regény az em­ber ifjúságának és ezzel illúzióinak, ártatlanságá­nak elvesztéséről is szól.­ ­// Kolozsvári Papp László A diák utolsó története

Next