Kortárs, 2014. július-december (58. évfolyam, 7-12. szám)

2014 / 11. szám - Mórocz Gábor: Justh Zsigmond válogatott művei. Szerzői kötetek (kritika)

102­1 kritika Jó hír a 19. századi magyar irodalom kedvelőinek, hogy a közelmúltban megjelent a Kiczenko Judit és Kardeván Lapis Gergely által szerkesztett Kötelező Ritkaságok sorozat hetedik darabja is. Az új kötet reprezentatív válogatást ad Justh Zsigmond alig is­mert szépprózai alkotásaiból. Különös, hogy az irodalmi kánonban korábban is előkelő helyen álló, elfeledettnek a legkevésbé sem tekinthető írónak 1945 után mindössze három regénye (A pénz legendája, Gányó Julcsa, Faimus), valamint párizsi és hazai naplója jelenhetett meg új kiadásban, önálló kötet formájában. (A pontosság kedvéért tegyük hozzá: Justh levelezésének egy ré­szét - a naplókkal közös kötetben - 1977-ben adták ki először és mind ez idáig utoljára, Taedium vitae című elbeszélését pedig beválogatták két novella­antológiába.) A Ráció Kiadó kötete tehát régi hiányt pótol, amikor a fiatalon elhunyt, ám igen gazdag életművet maga után hagyó író nehezen hozzáfér­hető alkotásait közreadja. Az újonnan megjelentetett szerzői kötetek - az Ádám című 1885-ben íródott, ám 1941-ig kiadatlan regényt leszámítva - megjelenésük sorrendjében követik egymást a könyvben. Külön ki kell emelni, hogy a szerkesztőpáros úgy döntött: a kortárs műfaj­­elméletek eredményeit figyelembe véve egységes művekként kezeli Justh elbeszélésgyűjteményeit, vagyis méltányolja a köteteit megkomponáló szerző szelekciós és elrendező tevékenységét, és eltekint az egyes novellák publikálásának eredeti időrendjétől. Mindezt sok más filológiai részlet mellett ma­guktól a szerkesztőktől tudhatjuk meg. Az ő jóvoltukból ugyanis a vaskosnak nevezhető, több mint hatszáz oldalas kötet a primer szövegeken kí­vül hatalmas magyarázó jegyzetapparátust és - a művek genezisét, illetve korabeli recepcióját átte­kintő - szakszerű miniesszéket is tartalmaz, így minden túlzás nélkül állítható, hogy a könyv tanul­mányozása során egy egész pályaív rajzolódik ki az olvasó előtt. A kötet első darabját, a pályakezdő, huszonkét éves író munkáját, az Ádám című regényt túlzás volna remekműnek tekinteni: narrációja zavaróan didaktikus, cselekményvezetése túlságosan kiszá­ MÓROCZ GÁBOR Justh Zsigmond válogatott művei Szerzői kötetek Ráció, 2013 mítható, egyes részletei kidolgozatlanok, befejezé­se sablonos és szentimentális. Mégis figyelemre méltó alkotásról van szó, több szempontból is. Pszi­­chologizáló tendenciája helyenként egészen össze­tett; a fiatal Justh az érzéki vágy ábrázolása terén jóval messzebbre jut e regényben, mint idősebb ha­zai pályatársai. A mostanában oly divatos irodalom­­elméleti irányzat, a testpoétika képviselői biztosan nem fognak csalódni e műben, mely a szerelem fi­ziológiai hatásainak bemutatásával sem marad adós, s így túlzás nélkül nevezhető a test regényé­nek is (valószínűleg az első ilyen típusú alkotás a magyar irodalomban). A konzervatívabb poétikai is­kolák híveit az Ádám társadalomkritikai vonatkozá­sai ragadhatják meg: a hazai középosztály erkölcsi és intellektuális színvonalával elégedetlen Justhnak talán ez az egyedüli munkája, amelyben - Török Gyula és Móricz Zsigmond törekvéseit előlegezve - kifejezetten a „vidéki intelligencia" belterjes világá­ról ad szatirikus, minden illúziótól mentes képet. Ugyanakkor már e korai műben is megnyilvánul az író eleven, rokonszenvező érdeklődése a nép élete iránt (gondoljunk csak a falusi vásár szuggesztív le­írására a regény elején). A kötet újraközli Justh 1887-ben kiadott novel­lagyűjteményét, a Káprázatokat is. Az itt található elbeszélésekben a hazai közegtől eltávolodó, nyíl­tan francia eszmei és művészeti orientációt képvi­selő író hangja szólal meg. A rosszmájú kortárs kri­tikus, Péterfy nyomán úgy is fogalmazhatnánk: a mintakövető fiatal szerző a párizsi „szalon-analiti­kus" próza magyar megfelelőjét hozza létre. Az ide­tartozó művek mindegyike dezillúziós tendenciát hordoz, a hanyatlás létélményét közvetíti, témavilá­guk összességében mégis változatosnak mondha­tó: a dekadens arisztokrata önsorsrontásáról, dek­­lasszálódásáról (Taedium vitae) vagy a főrangú höl­gyek szerelmi életéről és házasodási szokásairól (Fehér lap) éppúgy plasztikus képet adnak, mint a művész értelmiségi alkotói válságáról (Az utolsó hangulat) vagy a zürichi egyetemisták világképének átalakulásáról (Keresztutak). Ez utóbbi, erősen önéletrajzi ihletettségű alko­tás talán több is, mint novella. Én egzisztenciális MÓROCZ GÁBOR (1981) Hódmezővásárhely KORTÁRS 2014 /11

Next