Korunk Szava, 1932 (2. évfolyam, 1-21. szám)

1932-01-01 / 1. szám

KORUNK SZAVA AZ IFJÚ KATOLICIZMUS FOLYÓIRAT­A­Szerkesztésért és kiadásért felelős: SZÉCHENYI GYÖRGY GRÓF. Szerkesztik : ARADI ZSOLT és BALLA BORISZ. Főmunkatársak : P. CSÁVOSSY ELEMÉR S. J. VÁRKONYI FIDÉL S. O. CIST. és MIHELICS VID. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Szerkesztőség: Előfizetési díj: I. Lenke-tér 7. sz., félemelet 2. Egy évre 40. Félévre 20. Egyes szám 20 fill. Kiadóhivatal: ix. Lónyai­ utca 36. II. udvar, földszint 6. Postatakarék-csekkszámla: „KORUNK SZAVA BUDAPEST *11914.“ A KORUNK SZAVA SAJTÓ ALAP Mióta a „Korunk Szava Sajtóalapot“ megnyitottuk előfizetőink, olva­sóink, barátaink tömegesen leteszik hozzájárulásaikat. A Korunk Szava csak úgy tudja hivatását betölteni, ha megnövekedett terjedelemmel mai olcsó árával, mellyel egy magyar folyóirat se vetekedhetik, eljut mindazok­hoz, kikhez el­­kell jutnia. A Korunk Szava mindenkihez szól, akiben a kor megkívánta, modern, katolikus aktivitás él, öreghez és fiatalhoz, vezetőkhöz, szellemi és testi munkásokhoz. A Korunk Szava nem tudományos folyóirat, hanem ezt kiegészítő aktív orgánum. A „Korunk Szava Sajtóalapra“ 11914-es postatakarékpénztári csekk­számlánkon lehet kizárólag befizetni. Az értesítő lapon „S“ betűvel jelezni kell, hogy Sajtóalapról és nem előfizetésről van szó. Múlt számunkban közölt befizetések összege: 150 P. Újabb befizetések: K. B. Szeged, 20 P. A. L. Budapest, 110 P. G. K. Budapest, 10 P. H. S. Szombathely, 20 P. C. O. Debrecen, 4 P. B. J. Nagylózs 4 P. N. N. 2 P. R. P. Hódmezővásárhely, 3 P. Gy. Sz. Budapest, 15 P. Sz. A. Kaposvár, 20 P. E. M. Budapest, 10 P. A legkisebb összeget is hálásan és köszönettel nyugtázunk. EGYÜTT AZ EGYHÁZZAL a vasárnapi szentmisék szövegének magyar fordítása magyarázatokkal, elmélkedéssel, állandó ifjúsági rovattal, liturgikus naptárral. Megjelenik minden vasár- és ünnepnapon. Kapható minden templomi árusítónál. Ára 16 fill. Előfizetési ár félévre 4­80 P. Megrendelhető az „Együtt az Egyházzal“ kiadóhivatalában, Budapest, IX. Lónyay­ utca 36. II. udvar­isz. 6.

Next