Korunk Szava, 1933 (3. évfolyam, 1-23. szám)

1933-01-01 / 1. szám

KORUNK SZAVA AKTÍV, KATOLKUS ORGÁNUM. Szerkesztésért és kiadásért felelős: SZÉCHÉNYI GYÖRGY GRÓF. Szerkesztik : ARADI ZSOLT és BALLA BORISZ. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Előfizetési díj belföldön: Egy évre 6 P. Félévre 3 P. Egyes szám 30 fill. Külföldön: Egy évre: 8 P. Amerikában 2 dollár. Szerkesztőség és kiadóhivatal: IX. Lóstvai-u­tra 36. II. Udvar, földszint 6. Postatakarék-csekkszámla: „KORUNK SZAVA BUDAPEST "11914.“ Hivatalos órák: naponta 3—7-ig. DDI. ÉVIF®llYAMiA lép a Korunk Szava. A küzdelmes 1932-es év befejeztével első gondolatunk hála a Gondviseléssel szemben, mely megérnünk engedte, hogy kezdeményezésünk lassú növekedését lássuk. Úgy érezzük, hogy ebben a gondolatban olvasóink és bará­taink egyek velünk. A 3. év küszöbén, újabb nagy harcok előestéjén, melyet to­vábbra is az igazság és a szeretet jegyében akarunk megvívni, arra kérjük a Ko­runk Szava nagy táborát: még fokozottabban propagálja lapunkat. A katolicizmus örök igazságait, elsikkasztott tételeit viszi vele diadalra. Az új évben természetesen munkatársi gárdánk is bővülni fog. Egyelőre csak az új külföldi cikkíróink nevét említjük meg, akik az eddigiek mellett cikkeket írnak a Korunk Szavába: Hilaire Belloc a kiváló angol publicista, Chesterton munkatársa, Pierre Lhande, akinek a párisi banlieuról írt munkája mindenütt ismert, Lorenz a kiváló svájci szocioló­gus, P. Horváth Sándor, akinek a tulajdonjogról írt munkája világhírű, József Eberle dr. a Schönere Zukunft szerkesztője, Georg Moenius dr. az Allgemeine Rundschau szer­kesztője, Joos centrumpárti képviselő, Reményi József, clevelandi egyetemi tanár, stb. stb. Természetesen a szerkesztők mellett felvonul egész munkatársi gárdánk. A Korunk Szava első két évfolyamának cikkíró névsora, mindennél vi­lágosabban beszél: Serédi Jusztinián bíboros hercegprímás, Zichy Gyula gróf kalocsai érsek, Schreiber berlini püspök, Csávossy Elemér S. J., Carl Muth, Vár­­konyi Fidél S. O. Cist., Ernst Drahn, Paul Claudel, Sigrid Undset, Tóth Tihamér, Franz Werfel, Milotay István, Leon Kochnitzky, Othmar Spann, Friedrich Muckermann S. J., Franz Michel Willam, Johannes Messner, M Mannwald S. J., Sik Sándor, Pierre Duparc, H. E. v. Ka­­linowski, Schlachta Margit, Schütz Antal, Vértesi Frigyes, Carl M. Weinrich, Mihalovics Zsigmond, Eugen M. Rogon, Pierre Delattre, G. K. Chesterton, Possonyi László, Rády Elemér, Mihelics Vid, Tor­nyos Gyula S. J. Pintér István, Fejős János, Sprenger Mercedes, Jandik József, Lotz Antal, Gerő Lóránd, Korompai József, Felsman József, Hor­váth Richárd, D. Cist., Kirhnekt-Leddihn Erik, Ágoston Julián D. Cist., Kézai-Kotracsek Béla, N. Czike Gábor, Dienes Valéria, Oláh György, Czinder Jenő, S. J., Fodor Béla, Komló István, Nagy Töhötöm S. J. Fiala Ferenc, ifj. Pallavicini György őrgróf, Jankovits Nelly, Rohály János, Rakovszky Tibor, Csehy Alfonz O. Cist., Windischgraetz Vince herceg, Bikkai Dénes, König Antal, Eckhardt Sándor, Eckhardt Tibor, Ignotus, Kéthly Anna, Kray István báró, Zolnai Béla, Barankovics István, Földi Mihály, Turchányi Egon, Vécsey Gábor báró, Ajtay József, Pet­hő Sándor, Vámos Magda, Gogolák Lajos, Balla Bálint, Szász Károly, Márton Áron, Schmiedt Béla, Dittert László, Szentgyörgyi István, Kovrig Béla, Tiefenthaler József, Zsigárdy István, Szír­a Béla, Kokas Miklós, Leisen Erzsébet, Kostyelik Ferenc, Mosonyi Dénes, Rejőd Tiborc és még sokan mások.

Next