Korunk, 1936 (11. évfolyam, 1-12. szám)

1936-01-01 / 1. szám - Neufeld Béla: A nemzeti szocializmus ideológiája

2 Neufeld Béla: A nemzetiszocializmus ideológiája más. 1935.) amely a fasiszta ideológiák kitűnő forrásismeretével a mar­xi dialektika éles fegyverét társítja, olyan formakészséggel és gondo­lati szabatossággal, amely ezt a művet messze kiemeli a tucatirodalom sorából. A könyv nem mond meglepően újat, legtöbb tétele ma már köz­tudattá kristályosodott a nem-fasiszták táborában, viszont a könyvet kiválóan becsessé teszi, épp az értelmiségek szemében, a szerző példás készültsége és dialektikus kritikájának nagyszerű vonalvezetése. Aki a német nemzeti szocializmussal a jövőben foglalkozni kíván, — annak ismernie kell Günther könyvét. Részletfinomságainak túlbőségéből pró­báljuk kihámozni a lényegest és ha nyersen is, de kirajzolni gondolat­­menetét. H. Günther végez azzal a sekélyes állásponttal, amely a náci vezetők pszichopathológiai defektusának aláfestésével véli megoldhatni ennek a mozgalomnak sikerét és kifejezési formáit Németországban. Freudista, vagy a cheri konstrukciók itt nem segítenek. A „rejtélyeket“ és ellent­mondásokat nem lélektani finomkodással, hanem dialektikus materialis­ta kritikával lehet feloldani. A nemzeti szocializmus fantasztikus eszme­­hajtásai mint önálló jelenségek nem értékelhetők; termékek azok maguk is, kifejezési formái a szociális folyamatnak: az osztályharc egy front­­szakasza. (48. o.) A szerző tisztán látja a kérdés lényegét —a korszak ökoonómiáját. A tőkés gazdálkodás széteső szakaszában — amelynek mélységét néhány mondatban és­ számiban sűrítve vetíti fel — a polgár­ság kiutat keres a válság terheinek áthárításával. A tőkés támadás si­kerétől függ a kapitalizmus időleges megmentése. Ez a kor egyik köz­ponti kérdése. És ez, az offenzívát a munkásosztály legelemibb eset­jogai ellen véghezvinni; — ez egyik lényeges feladata a fasizmusnak. (13. o.) O. Spengler itt is kimondta a döntő szót, amidőn a fehér mun­kást „luxusállatnak“ nevezte és kérlelhetetlen következetességgel a „fe­hér“ bérek leszorítását a négerkulik életszínvonalára, a szociális biz­tosítás s a dolgozó ember mindennemű védelmének megszüntetését kö­vetelte. Vagy megvalósul ez — jelenti­ ki Spengler — vagy a Nyugat elpusztulása (­a monopolkapitalizmus vége) elkerülhetetlen. És ezzel valóban a század legvégső, legmélyebb döntését formulázza. Pontosan azért áll ma a játék! (15. o.) Spengler kifejezi a korszak második központi problémáját is: új világháború, mint a polgárság kiútja a kapitalizmus válságából. És a fasizmus második lényeges feladata: ezt az új háborút előkészíteni! Ugyanaz az ökonómia azonban, amely, a regresszív és fasiszta tenden­ciákat termeli, a forradalomnak is előkészíti talaját. Ilyen helyzetben nem parlamentekkel uralkodnak. Erősebb eszköz kell. A fasizmus ez az erő­sebb eszköz a negyedik rend ellen. A fasizmus: preventív ellenforrada­lom. (47. o.) A hitlerizmus nem­ a demokrácia és a szociál­d­em­ok­rác­ia­ ellen keletkezett; nem a liberalizmus, nem a fináncoligarchia, sőt még nem is az értelem ellen. A hitlerizmus a köztársaság törvényes örökö­se. Nem esetleges forma, hanem a válságteli termelési rend orga­nikus terméke. A forradalom ellen jött létre. (47. o.) Amilyen a fasizmus társadalmi gyakorlata, olyan az ideológiája is — preventív ellenforradalmi. És ebben az a legnyugtalanítóbb, hogy azok juttatták győzelemhez, akik a monopolkapitalizmusban deklasszálódva felesküdtek a nemzetiszocializmusnak, amely éppen a monopoltőke cél­kitűzéseinek megvalósítását vállalta. Mert a kistermelő tényleges ér­dekei és törekvései és­ a fasiszta ideológia tényleges nagytőkés os­ztá­ly­­tartalma­ között szakadék tátong. (54. o.) Hogyan kerültek tehát egy­máshoz? Nyilván csak úgy, hogy a fasiszta ideológia valóságos osztály-

Next