Korunk, 1939. január-június (14. évfolyam, 1-6. szám)

1939 / 1. szám - Remenyik Zsigmond: Chilei közjáték

Re­meny­ik Zsigmond: Chvei közjáték 3 sülé­te, itt gyülekeztek egy héten, át a pékek leszármazottai, ifjak és lá­­nyok, tele művészi hévvel és ügyetlenül mozgatva lábaikat. Korcsma is volt ebben a helyiségben, göndörhajú gazda vezetése alatt és vállalkozásá­ban, aki finanszírozta az elkövetkezendő ünnepélyt. Egy héten át kínlód­tam a pékek le­származo­ttaival, míg végül is valahogy elfogadhatóvá sike­rült tennem őket, már legalább is annyiban, hogy nem ballábukat emel­tem fel jobblábuk helyett és legalább elviselh­etően kántálták a kijelölt énekeket. Egy héten át kínlódtam, mégis, hogy díjaim kifizetésére került volna a sor, a göndörfürtű gazda megtagadta kiutalni járulékaimat. Hiá­nyokat rótt fel, hivatkozott vállalkozásának sikertelenségére és anélkül, hogy egy centet is kifizetett volna, még csaposlegényével ki is dobatott. Utolsó ruhámban, fáradtan és éhesen­, pénz nélkül és félrevezetve, úgy ál­lottam a lépcsők aljában, mint aki némileg megszolgálta sorsát, mint aki­nek alig van joga a szemrehányásra, mint a­kinek gonoszsággal fizettek, miután hosszú időn át ő is mindenért, amit kapott, csak félrevezetéssel és gonoszsággal fizetett. Szegény fiatalemberek társaságába kerültem ezután, szegény fiatal­emberek és művészek társaságába, akik emberségesen hónom alá nyúltak és maguk képességei szerint kisegítettek szánalomraméltó állapotomból. Éppen a veszendőség útját jártam már ebben az időben a tengerpart bó­déiban pucolva élelemért burgonyát és halat, éppen csak kegyelemből hú­zódva meg éjszakára egy-egy régi ismerősnél, rongyosan és lukas cipőben, piszkosan és borotvál­at­lanul. Ezek a kifőzések, fából összetákolt bódék a tengerpart hosszúságában nyúltak el a kikötő végiben, nem messze a vásárcsarnoktól, ahol rongyos népség gyülekezett, egymást taszigálva és ajánlkozva munkára maradék élelemért. Itt dolgoztam én is ebben az idő­ben, egy kövér szakácsnő felügyelete alatt, guggolva a­­köszöbön, ahogy burgonyát és halat pucoltam fanyelű kis késsel, hogy utána valami éle­lemhez juthassak. Egy bizonyos Clrtéz nevezetű mészáros járt ide enni, ebbe a fabódéba a többi falbódé között, aki beszédbe elegyedett velem, ki­tüntetve érdeklődésével és rokonszenvével. Halpucolás után különböző ve­vők csomagjainak elszállításával bízott meg ez a Cortéz nevezetű mészá­ros, később, hogy előadtam neki sorsomat és hogy beavattam életem kü­­lönböző fordulataiba, társaságába is bevezetett. Fiatal írók, festők, zené­szek tették ezt a társaságot, hozzám hasonló rongyos és elcsúszott fiatal­emberek, telve nyugateurópai eszmékkel és humanista ideálokkal. Ezek közé jutottam hát, magam is érdeklődő és kísérletező eféle mes­terkedésekben. Szó se róla, hogy a chilei fiatal irodalmárok társaságába be nem illettem volna, hisz azok is ágrólszakadtak voltak valamennyien. Fiatal bohémek voltak, az idősödő Cortéz mészáros és egy bizonyos Dro­gét nevezetű zeneműkereskedő gyámkodása alatt, akik a kis társaságot a maguk módján jóindulatúiig segélyezték. Cortéz ennivalót juttatott a tár­saság állandó tagjainak, Drogét pedig megtűrte, hogy zeneműkereskedé­sében gyülekezzene­k. Itt gyülekeztünk hát, a Milánói Scalához címzett zeneműkereskedésben, közvetlenül egy gyümölcsraktár szomszédságában, amelynek tulajdonosa, bizonyos Rogier nevezetű francia fiatalember szin­tén kis csoportunkhoz tartozónak tudta magát és állandóan segélyezte a szik­­lösködő művészeket édességekkel és gyümölccsel. A Milánói Scalához címzett zeneműkereskedés hatalmas, sötét helyi-

Next