Korunk, 1939. január-június (14. évfolyam, 1-6. szám)

1939 / 3. szám - Rozgonyi Endre: Táncsics, Petőfi, Kossuth

TÁNCSICS, PETŐFI, KOSSUTH Irta: ROZGONYI ENDRE Emlékezve alakjaikra __ tagadjuk le, simítsuk el ellentéteiket ! Nem vol­na méltó hozzájuk. !Csak a rossz történetírás él azzal a módszer­rel, hogy a múlt nagy harcosait, akik hatalmas elvi harcot vívtak egymással, utólag kibékíti, ázom a gyökeréig opportunista alapon, hogy egyiknek is igaza volt „valmiben“, a másiknak is, de mindegyik „egyoldalúan“ kép­viselte az igazságot. Mi nem követjük ezt a módszert. A történelmi va­lóság rovására nem lehet történelmi igazságot szolgáltatni. És ha a ma­gyar forradalom három kimagasló alakját a magiuk valódi nagyságában ■akarjuk megismerni és megérteni, akkor a köztük fennállott nagy ellen­téteket sem hagyhatjuk figyelmen kívül. Petőfi Sándor mindvégig a következetes népképviseletet vallotta. Nem hiába rajongott a jakobinusokért, nem hiába választotta Marat-t ideáljául. A márciusi eredményekkkel ő nem érhette be. Egész életében harcolt a nemesi M­agyarország ellen, nem hitt a nemesi reformereknek sem. Kigúnyolta a táblabirákat, „kik parókájuk porának rohannak". És márciussal ezek a táblabirák nem tűntek el a politika színpadáról. Petőfi három kérdésben került éles ellentétbe a kormánnyal. A maradi sajtótör­vény, a cenzusos választójog — mely bár megadta a 20 éveseknek a vá­lasztójogot, de 300 forint értékű ház vagy földbirtokhoz, vagy évi 100 frt. jövedelemhez kötötte és így a zselléreket és a városi szegény nép tö­megeit kizárta belőle — és végül az ellenforradalommal szemben folyta­tott meghátráló politika kérdésében. Mindhárom kérdés a politika alap­vető jellegére vonatkozott. A forradalmi kormány nem ad teljes sajtó­­szabadságot? Nem valósítja meg a teljes jogegyenlőséget? Petőfi ezzel nem érthetett egyet. Hogy a forradalom eredményei a nemesség „nagy­lelkűségének“ köszönhetők? Petőfi felháborodott ezen a hazug legen­dán. A pesti Egyenlőségi Klub programját ő fogalmazta meg 1848 júniu­sában és e program így kezdődik: „A szabadság, egyenlőség, testvériség eszméi valósággá nem lettek“. Petőfi a népforradalom híve, sokszor arra gondol, hogy „új roppant forradalmat“ kellene csinálni és egy „óriási akasztófára“ ráa­­asztani a Batthyány-kormány kilenc tagját. Mély, elvi bizalmatlanság tölti el a kormánnyal szemben. Májusban, egy népgyűlé­sen arról beszél, hogy Kossuthra nem a hazát, „de még a kutyáját sem bízná“. Attól tart, hogy a kormány meghátrál az ellenforradalom elől és a nép rovására kiegyezik vele. Táncsics Mihály a parasztság öntudatos és következetes képviselője a 48-as forradalomban. Az ő ellentéte a kormánnyal elsősorban az úrbéri terhek megszüntetése körül forog. Táncsics nincs, nem lehet megelégedve a márciusi úrbéri törvényekkel. Követeli, hogy szélesebb, radikálisabb, alaposabb legyen a feudalizmus likvidálása. Újságjában, a Munkások Új­ságjában, hangot ad a parasztság széleskörű elégedetlenségének. Köve-

Next