Korunk, 1940 (15. évfolyam, 1-9. szám)

FWelő* merkesztő­­ KIBÉDI SÁNDOR — Felelős kiadó: KOVÁCS KATONA JBN» FQmonkatArs: G­A­Á­L GÁBOR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL CLUJ. STR. GEN. IM­AGALINA No. 10». JUGOSZLÁVIÁBAN: Főnizomofiyos: Putisik Hirlaposztály, Novi Sad Egyed szám­ára: 100 Lei; 15 Ke.; 26 dinár; 2.5 Sv.-fr. Kérjük f. előfizetőinket, hogy esetleges címváltozásaikat velőnk a*fin­­•*1 közölni szíveskedjenek. Ugyancsak kérjük az idejében meg nem érkezett előfizetői példány etna* ««dacát haladéktalantd bejelenteni. Cikkeink utánnyomását kivonatosan is csak a forrás megjelölésé­vel en­gedélyezzük. SZENTENDREI JENŐ: FERENCZ TEKINTETES UR Kölcsey Ferenc® életregénye A nagy költőnek és a magyar reformkor örökemlékű harcos politikusá­nak életéről irt könyvet Sreentimrei Jenő, az erdélyi irodalom együk­tváló képviselője. Az író végigvezet könyvében mindazon tájakon, amelyek Kensey életében szerepet játszottak és végigvezet azokon a szellemi áramlatokon és iffságot nyitó mongramokon, amelyeknek a költő tollal és élőszóval kődilra­jongott és rettegett bajnoka volt. A megnyúló nemzet életének csodálatos reggele volt ez a korasark a hosszú terpedgés után. Szentimrei Jenő könyve enn­nek a rendkívüli kornak és egy kivételes magyar puritán alakjának és nagy­szerű küzdelmeinek a dokumentuma. A múlt eseményeinek fölvonultatásá­ban, a költő és az ember portréjának eleven rajzában egyaránt kiváló és le­bilincselő olvasmány­a ..Peren ez tekintetes u.­. Szentimrei Jenő Kötcsey-regénye a budapesti Athenaeum életregény­srl­tozatában jelent meg, igen szép kiállításban. Ara rászortkötésben 175 Le kapható minden könyvkereskedésben, vagy Lepagenáa CSuri. Kérje az Athenaeum újdonságok jegyzékét. Játsz­ék bizalommal a LOTERIA DE STAT COLECTURA OFICIALA sorsjegyével Főév árusítóhely: CLUJ Str. Reg. Maria 46.

Next