Korunk 1969 (28. évfolyam)

1969 / 8. szám - TÉKA - Petőfi Sándor: Költemények - Fekete Sándor: Petőfi, a vándorszínész

egyik legbonyolultabb formája a nevetés. Mit kezd­het az elmélet ezzel a hatványozottan bonyolult je­lenséggel? Az elméletek mulandók, a kacagás örök — idéz Balázs egy amerikai szerzőt, ki ezekkel a sza­vakkal mond szentenciát mintegy hetven általa elem­zett humorelmélet fölött. Nem vitás, hogy ez a híres fausti sorokra emlékeztető, életvidám szkepticizmus az elmélet potenciájában megkísérti mindazokat a humorelmélettel foglalkozókat, akikből még nem ve­szett ki a humor. És szerintem ez a derűs szkepszis sokkal rokonszenvesebb, emberibb és legfőbbképpen bölcsebb az öntelt szellemi akarnokságnál. Bármeny­nyire is furcsának tűnhet, a magam részéről a könyv legsikerültebb részeinek azokat a fejezeteket és pa­ragrafusokat tartom, amelyekben még akkor is, ha a szerzőt magával ragadja a rendteremtési, rendsze­rezési, tipologizálási hév, fel-felbukkan egy kis kér­dőjel, egy kis fenntartás, egy kis szkepszis, egy „le­het, hogy másként van“. (Ha szabad egy régi és klasz­­szikus viccet parafrazálnom — és lévén humorról szó, ez itt talán megengedhető —, számomra mindig rokonszenvesebb, amikor azt mondják, lehet, hogy a humor nem olyan, mint egy kút, mint az, amikor ellentmondást nem tűrően közlik, hogy a humor olyan, mint egy kút.) Sohasem annyi, hogy megkér­dőjelezze magának az elméleti kutatásnak a szüksé­gességét és hasznát, hogy agnosztikussá váljék, csu­pán annyi, hogy az elmélet szürkeségét közelebb szí­nezze az életfa zöldjéhez. És korántsem véletlen, hogy ez egyáltalán nem árt az elméletnek, hanem ellenke­zőleg, az őt megillető koordinátákba helyezi és fejlő­désében serkenti (hiszen nem véletlenül volt Marx kedvelt jelmondata: „De Omnibus dubitandum“). Ahogy Balázs írja: „Az elméletek mulandók — ez igaz. De vajon minden újabb, a régit csak egy milli­­mikronnal is meghaladó magyarázattal, a pozitívu­mok szintézisével, egyes hamisnak ítélt tézisek bírá­latával, a marxista filozófia elveinek e területre történő alkalmazásával, a marxizmus klasszikusainak gondolkodásmódjában vagy egyes megállapításaiban rejlő értékek feltárásával nem jutunk-e közelebb a jelenség megértéséhez? Erre a millimikronra vállal­koztunk abban a meggyőződésben, hogy mélységesen agnosztikus az az álláspont, mely szerint a nevetés elméleti-filozófiai megértése lehetetlen.“ A nevetés elméleti-filozófiai megértése kétségtele­nül lehetséges — ezt bizonyítja egyébként Balázs könyve is —, ez a megértés azonban, egy lenini kife­jezéssel élve, állandó és vég nélküli közeledés a tárgyhoz. Éppen ezért dicséretes, hogy Balázs leg­több tételét feltételes módon fogalmazza meg, jelez­ve, hogy nem szentenciákat és megoldásokat kíván nyújtani (ezt nem is tehetné — hogy a témakörben maradjunk — a nevetségessé válás veszélye nélkül), hanem szempontokat a tárgyalt kérdések megköze­lítésére. A szerző vállalkozásából szükségképpen követke­zik, hogy könyvének első nagyobb fejezetét a humor­elméletek történetének szenteli, pontosabban a filozó­fiatörténet nagyjainak a humorra vonatkozó nézeteit ismerteti. Platón, Arisztotelész, Hobbes, Kant, Berg­son, Csernisevszkij, Hegel (Freud kissé disszonánsan illeszkedik ebbe a sorba) humorelméleteit vizsgálva téka Petőfi Sándor Költemények Romániai magyar könyvkia­dásunk ezzel a két vaskos kö­tetnyi Petőfi-verssel tiszteleg a százhúsz éve Fehéregyháza végében meghalt költő halha­tatlan emléke előtt. A korától elválaszthatatlan és minden időkben, a világ bármely táján mindig időszerű költő verseit ajánlva idézzük Lászlóffy Ala­dár előszavából: „A kor készü­léke előtt ülve, ki Petőfit hall­gatja, meghallgatja a huszadik század utolsó harmadában — a legtisztább és legvalódibb szellemi izgalmainkon iskolá­zik, élővel érintkezik, igazság­gal és emberi nagysággal erő­södik. Mert anyanyelvének és a világnak egyaránt igazi, tel­jes értékű fia volt, mert nem­­túlón korszerű és modern ér­telemben mély az ő költésze­te.“ (Irodalmi Könyvkiadó, 1969.) Fekete Sándor Petőfi, a vándorszínész Petőfi Sándor színészpályá­­lyáról az irodalomtörténetírás mindezideig túlnyomórészt el­marasztaló véleménnyel volt. Életének ezt a szakaszát mint sajnálatos kudarcot tárgyalták, s zavart mentegetőzéssel ma­­gyarázgatták, hogyan volt le­hetséges egy ilyen önfélreis­merés. Fekete Sándor most új­ravizsgálja Petőfi színészi pá­lyafutását, s egészen új ered­ményekre jut. Kiderül, hogy a Petőfi színészi balsikereit szégyellő koncepció egy sereg olyan tényt temetett el, ame­lyek — a szerző által felkuta­tott újakkal együtt — épp el­lenkezőleg, Petőfi nem egy színészi sikeréről tanúskodnak. Fekete fő vonásaiban rekons­truálja Petőfi színészi útjának

Next